กฎระเบียบบริษัท ตัวอย่าง การเขียน

กฎระเบียบบริษัท
[Total: 4994 Average: 5]

กฎระเบียบบริษัท

ข้อบังคับบริษัท ทำได้หรือไม่ ?

บริษัทอยากมีข้อบังคับ การปฎิบัติงานของบริษัทฯเอง ได้หรือไม่ ?
สามารถทำได้

ข้อบังคับบริษัท ?

ตัวอย่าง กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท วันเวลาทำงาน ปกติ และเวลาพัก
ยกตัวอย่าง การเขียนระเบียนข้อบังคับของบริษัทค่ะ ลองดูยกตัวอย่างมาให้ดู 1 ตัวอย่าง
“วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก”
(1).บริษัทฯ กำหนดวันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพักไว้ดังนี้
1.1.สำนักงาน/โรงงาน (สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำ)
วันทำงานปกติ คือ วันจันทร์ ถึง วันเสาร์
เวลาทำงานปกติ คือ 08.00 – 17.00 น.
เวลาพัก คือ 12.00 – 13.00 น.
วันหยุดประจำสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์
1.2.สำหรับพนักงานที่ทำงานเป็นกะ
พนักงานกะจะมีชั่วโมงสลับกันไปโดยมีชั่วโมงการทำงานวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง การทำงานในรอบสัปดาห์จะมีเวลาทำงานปกติรวมแล้วไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง และจะมีวันหยุดประจำสัปดาห์สลับกันไป
1.2.1.กะที่ 1.
เวลาทำงานปกติ คือ 07.00 – 15.00 น.
เวลาพัก คือ 11.00 – 12.00 น.
1.2.2. กะที่ 2.
เวลาทำงานปกติ คือ 15.00 – 23.00 น.
เวลาพัก คือ 19.00 – 20.00 น.
1.2.3. กะที่ 3.
เวลาทำงานปกติ คือ 23.00 – 07.00 น.
เวลาพัก คือ 03.00 – 04.00 น.

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

หมายเหตุ :
1).บริษัทฯ สามารถจะจัดทำกำหนดเวลาการทำงาน ชนิดใหม่ที่แตกต่างกับที่กล่าวมานี้ได้หากมีความจำเป็นที่จะต้องกระทำเช่นนั้น และในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ
จะแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าถึงชั่วโมงการทำงานซึ่งจะต้องไม่เกินกว่าชั่วโมงทำงานตามปกติ เช่นนั้น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
2).พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาทำงานที่ บริษัทฯ แจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด
3).บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขวันทำงาน เวลาทำงาน วันหยุดและเวลาพักได้ตามความเหมาะสมกับการบริหาร บางส่วน บางแผนก หรือทั้งหมดได้
ถ้าบริษัทฯ เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเป็นการสมควรเพื่อเสริมสมรรถภาพในการทำงานเพื่อเหตุอื่นใด โดยแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
4).การมาทำงานสาย และการออกจากสถานที่ทำงานไปก่อนเวลาเลิกงาน
4.1. การมาสาย พนักงานผู้ใดที่เกรงว่าจะมาสายหรือมาทำงานช้ากว่าเวลาเข้างานที่กำหนดไว้ จะต้องติดต่อทางโทรศัพท์มายังผู้บังคับบัญชาโดยด่วน และหลังจากที่มาถึงบริษัทฯ แล้วจะต้องต้องยื่นจดหมายแสดงถึงสาเหตุของการมาสายนั้นต่อผู้บังคับบัญชาทันที
4.2. การเลิกงานก่อนเวลาที่กำหนด พนักงานที่ประสงค์จะเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานนั้น จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาล่วงหน้า โดยกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตตามที่กำหนดไว้ทุกครั้งไป
4.3. ชั่งโมงการทำงาน ในกรณีที่มาทำงานสาย หรือเลิกงานก่อนเวลาเลิกงานนั้นให้ปฏิบัติโดยถือเอาเวลา 30 นาทีเป็นเกณฑ์ (ในกรณีที่ไม่ครบ 30 นาทีนั้นให้ถือว่าเท่ากับ 30 นาที) และเมื่ออนุญาตครบ 8 ชั่วโมงแล้วให้ถือว่าได้ขาดงาน 1 วัน

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 26, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top