กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม

3 กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 148 Average: 5]

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมต้องทำอย่างไร

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม เข้าร่วมประชุมได้ไหม

กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุม (ซึ่งอาจเกิดจากการสูญหายในระหว่างการจัดส่ง หรือไปรษณ๊ย์ไม่สามารถนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากไม่มีผู้รับ) ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยต้องนำหลักฐานแสดงตนไปแสดง ณ จุดลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

– ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
– บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
– ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปี เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top