กรรมการลาออก

รับทำบัญชี.COM | กรรมการลาออกจากตำแหน่งในบริษัท?

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

กรรมการลาออก จากตำแหน่ง

บริษัทมีกรรมการคนเดียวได้ยื่นใบลาออกจากตำแหน่งต่อบริษัทและได้แจ้งการลาออกต่อนายทะเบียน ตามมาตรา 1153/1 แล้ว กรรมการที่ลาออกดังกล่าวจะเป็นผู้ลงลายมือชื่อในคำขอจดทะเบียนเพื่อให้ตัวเองออกจากกรรมการโดยไม่มีกรรมการเข้าใหม่ได้หรือไม่คะ กรรมการที่ลาออกสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้คะ นายทะเบียนจะรับคำขอไว้แต่ยังไม่รับจดทะเบียน หลังจากนั้นต้องให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าแห่งจำนวนหุ้นของบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนคนที่ลาออก และให้กรรมการใหม่เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่พร้อมเอกสารประกอบ ดังนี้

  1. หนังสือพิมพ์ที่ลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น

  2. สำเนาหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องกรรมการพร้อมด้วยหลักฐานการส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน หรือ หลักฐานการรับทราบการเรียกประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  3. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏมติแต่งตั้งกรรมการ และ

  4. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้วนายทะเบียนจึงจะรับจดทะเบียนทั้ง 2 คำขอพร้อมกัน