กรอกแบบแยกยื่น

รับทำบัญชี.COM | ยื่นภาษีแยกหรือรวมดี สามี ภรรยา?

Click to rate this post!
[Total: 49 Average: 5]

การกรอกแบบภงด.90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส

การกรอกแบบภงด90 จะแยกยื่นหรือว่ายื่นรวมกับคู่สมรส

ตอบ: ได้ทั้ง 2 กรณี

คู่สมรส (Spouse) หมายถึง คู่สามีหรือภรรยาของคนอื่น ๆ ในสถานะการสมรสตามกฎหมาย โดยภายใต้กฎหมายและบริบทที่รับรองการสมรส คู่สมรสมักมีสิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายและสังคม รวมถึงสิทธิในเรื่องการที่ได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิในการรับสวัสดิการสังคม สิทธิในการใช้งานทรัพย์สินร่วม และสิทธิในการรับประกันเงินออมสินค้าหลักทรัพย์ (Marital Property Rights) ซึ่งสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและประเพณีของแต่ละประเทศหรือสังคม

คู่สมรสมักมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในชีวิตประจำวัน รวมถึงการดูแลตัวเองและครอบครัวร่วมกัน แต่มีการแบ่งรายงานงานและการแบ่งหน้าที่ในบางเรื่อง เช่น การทำงานและการดูแลบ้าน

สถานะของคู่สมรสมักถูกกำหนดโดยกฎหมายและความประพฤติที่ยอมรับในแต่ละสังคม และมีการบัญชีแยกต่างหากเพื่อแสดงสิทธิและหน้าที่ของคู่สมรสในกรณีต่าง ๆ อาจรวมถึงคำถามทางการเงินเช่น การแบ่งแยกทรัพย์สินในกรณีหย่า การทำสัญญาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินร่วม และการรับประกันเงินออมสินค้าหลักทรัพย์ ซึ่งอาจต้องใช้คำประพฤติทางกฎหมายเพื่อแก้ข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทในบางกรณี