3 การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
[Total: 289 Average: 5]

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

การกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ?

เมื่อกิจการได้รับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว หากในเวลาต่อมาสถานการณ์ต่าง ๆ อาจดีขึ้นอันมีผลทำให้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ได้รับรู้ไปแล้วลดลงบางส่วนหรือหมดไป อันเนื่องจากมีข้อบ่งชี้ที่ตรงกันข้ามกับข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์อาจเกิดการด้อยค่า เช่น ราคาตลาดของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น สินค้าที่ผลิตขายดีมากขึ้น เป็นต้น ซึ่งหากมีข้อบ่งชี้เช่นนี้เกิดขึ้นกิจการต้องประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ใหม่ และบันทึกเพิ่มราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดย

เดบิต ค่าเผื่อการด้อยค่า – สินทรัพย์ xx
เครดิต รายการกำไรจากการกลับบัญชีรายการขาดทุนจากการด้อยค่า xx

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top