การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

รับทำบัญชี.COM | ขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะยื่น ค.10 ใช้เอกสาร?

Click to rate this post!
[Total: 31 Average: 5]

ขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่
1.1 ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ
1.2 ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10
3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้อง ด้วยได้แก่
3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล
3.2 ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน
4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการภาษี

 
การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )