4 การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ
[Total: 132 Average: 5]

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ?

การขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ

1. ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีธุรกิจเฉพาะ ได้แก่
1.1 ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษี ซึ่งได้ชำระภาษีไว้เกินหรือผิด หรือซ้ำ
1.2 ผู้ไม่มีหน้าที่เสียภาษีแต่ได้ชำระภาษีไว้

2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิขอคืนเงินภาษีได้โดยใช้คำร้องขอคืนเงินภาษีอากร คือแบบ ค.10

3. การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ค.10 จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับคำร้อง ด้วยได้แก่
3.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอคืนเป็นนิติบุคคล
3.2 ใบเสร็จรับเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ
3.3 หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ขอคืน

4. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีภายใน 3 ปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่น แบบแสดงรายการภาษี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top