รับทำบัญชี.COM | ระเบียบปฏิบัติการควบคุมผู้รับเหมา?

ระเบียบปฏิบัติ การควบคุมผู้รับเหมา

การควบคุมผู้รับเหมาเป็นเรื่องสำคัญในการจัดการโครงการหรืองานที่มีการรับเหมาจากบุคคลภายนอกหรือบริษัทที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งขององค์กรหรือองค์การภายใน การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญที่จะให้โครงการเป็นไปตามที่กำหนดและเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

 1. ระเบียบปฏิบัติสัญญา สร้างสัญญาที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจกันทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา ในสัญญาควรระบุงานที่ต้องทำ ระยะเวลาการดำเนินงาน ค่าตอบแทน สิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย อันเป็นเกณฑ์หลักในการกำกับดูแลและประเมินผลงาน

 2. การเลือกผู้รับเหมา การเลือกผู้รับเหมาควรทำอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาตามคุณสมบัติทางเทคนิค ประสบการณ์ ความสามารถในการจัดการโครงการ ความเชี่ยวชาญในงาน ความเสถียรและความซื่อสัตย์ เป็นต้น

 3. การกำหนดกฎเกณฑ์ กำหนดกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนและเป็นกฎเกณฑ์ที่สามารถวัดผลได้ เช่น ระยะเวลาที่กำหนดในการส่งงาน การควบคุมคุณภาพ และมาตรการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย

 4. การติดตามและการควบคุม ติดตามการดำเนินงานของผู้รับเหมาตามสัญญา ให้มีการประชุมหรือการสื่อสารเพื่อติดตามความคืบหน้าของงาน และตรวจสอบคุณภาพของงานเพื่อตรวจสอบว่าสอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือไม่

 5. การจ่ายเงินและการประเมินผล ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาดำเนินงานตามที่สัญญาตกลง และประเมินผลงานว่าได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงดำเนินการชำระเงินตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 6. การจัดการข้อพิพาทและการแก้ไขปัญหา ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือปัญหากับผู้รับเหมา ควรมีการจัดการแก้ไขและการเรียกเก็บค่าเสียหายตามที่ระบุในสัญญา

 7. การสืบทอดความรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์จากการควบคุมผู้รับเหมาในโครงการก่อนหน้า เพื่อนำมาใช้เป็นประสบการณ์ในการดำเนินโครงการในอนาคต

การควบคุมผู้รับเหมาเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการสอดคล้องกับความต้องการและมีคุณภาพที่ดี การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้สามารถควบคุมและจัดการผู้รับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน

wi การควบคุม ผู้รับ เหมา

WI (Work Instruction) หรือ คำแนะนำในการปฏิบัติงานเป็นเอกสารที่ใช้เพื่อแสดงขั้นตอนและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของ WI ในการควบคุมผู้รับเหมา

ชื่อเอกสาร คำแนะนำในการควบคุมผู้รับเหมา หมายเลข WI กำหนดหมายเลขเอกสารตามระเบียบภายใน เวอร์ชั่น ระบุเลขเวอร์ชั่นของเอกสาร วันที่เผยแพร่ ระบุวันที่เอกสารถูกเผยแพร่

 1. วัตถุประสงค์

  • ระบุวัตถุประสงค์ในการควบคุมผู้รับเหมา เช่น ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับสัญญา การประเมินผลงาน เป็นต้น
 2. ขั้นตอนการเลือกผู้รับเหมา

  • ระบุวิธีการวิเคราะห์และเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสม เช่น การประกาศรับจ้าง การตรวจสอบประวัติผู้สนใจ การประเมินคุณสมบัติ เป็นต้น
 3. การเตรียมสัญญา

  • ระบุขั้นตอนในการเตรียมและจัดทำสัญญา รวมถึงข้อมูลที่ต้องระบุในสัญญา เช่น งานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ราคาตามสัญญา เป็นต้น
 4. การติดตามและการควบคุม

  • อธิบายขั้นตอนในการติดตามและควบคุมผู้รับเหมา รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าและคุณภาพของงาน
 5. การประเมินผลงาน

  • ระบุวิธีการประเมินคุณภาพของงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบ รวมถึงวิธีการให้คะแนนและบันทึกผลการประเมิน
 6. การจ่ายเงิน

  • ระบุขั้นตอนในการตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพของงาน รวมถึงวิธีการชำระเงินตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 7. การจัดการข้อพิพาท

  • อธิบายขั้นตอนในการจัดการข้อพิพาทหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา เช่น การแก้ไขปัญหา การสืบทอดความรู้ เป็นต้น
 8. บันทึกการประเมินและการสืบทอดความรู้

  • ระบุวิธีการบันทึกผลการประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการควบคุมผู้รับเหมาเพื่อนำมาใช้ในโครงการอื่นในอนาคต

เอกสาร WI นี้เป็นแนวทางในการควบคุมผู้รับเหมาและสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสมของโครงการและองค์กรที่ท่านเป็นส่วนหนึ่ง

procedure การควบคุมผู้รับเหมา 

เพื่อความเข้าใจที่แม่นยำขึ้น ต่อไปนี้คือขั้นตอนแนะนำในการควบคุมผู้รับเหมา

 1. การเลือกผู้รับเหมา

  • วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของผู้สนใจรับเหมาตามความต้องการของโครงการ
  • ตรวจสอบประวัติการทำงานและความสามารถทางเทคนิคของผู้รับเหมา
  • พิจารณาตามเกณฑ์การเลือกที่กำหนดไว้ เช่น ประสบการณ์ในโครงการที่คล้ายกัน ความสามารถในการจัดการและควบคุมงาน
 2. การเตรียมสัญญา

  • ระบุงานที่ต้องทำในสัญญาอย่างชัดเจน รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดเวลา การส่งมอบ และค่าตอบแทน
  • ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมผู้รับเหมา เช่น มาตรการควบคุมคุณภาพ การตรวจรับ และการบันทึกข้อมูล
 3. การติดตามและการควบคุม

  • ติดตามความคืบหน้าของผู้รับเหมาในการดำเนินงานตามสัญญา
  • ให้ผู้รับเหมามีการรายงานความคืบหน้า และปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขได้ทันที
 4. การประเมินผลงาน

  • ประเมินคุณภาพงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบ โดยเทียบกับมาตรฐานและความต้องการที่ระบุในสัญญา
  • ให้ผู้รับเหมาเข้าร่วมการตรวจรับและให้คะแนนการประเมิน
 5. การจ่ายเงิน

  • ตรวจสอบความสมบูรณ์และคุณภาพของงานที่ส่งมอบ
  • ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาและส่วนที่เกี่ยวข้องเกณฑ์การชำระเงิน
  • ทำการชำระเงินตามสัญญาหรือเงื่อนไขที่กำหนด
 6. การจัดการข้อพิพาท

  • ถ้าเกิดข้อพิพาทหรือปัญหากับผู้รับเหมา ควรติดต่อและให้ข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วน และจัดการให้แก้ไขได้อย่างถูกต้องและเรียบร้อย
 7. การสืบทอดความรู้

  • เก็บรวบรวมประสบการณ์และข้อมูลจากการควบคุมผู้รับเหมาในโครงการเพื่อนำมาใช้ในโครงการอื่นๆในอนาคต

ความสำเร็จในการควบคุมผู้รับเหมาขึ้นอยู่กับความคล่องตัวในการปรับปรุงและปรับสมดุลระหว่างการควบคุมและความเครียดในโครงการ

กฎระเบียบผู้รับเหมา

กฎระเบียบผู้รับเหมาเป็นกลไกที่ใช้ในการกำหนดและควบคุมพฤติกรรมของผู้รับเหมาในการดำเนินงาน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของกฎระเบียบผู้รับเหมาที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการผู้รับเหมาได้

 1. สภาพความปลอดภัย

  • ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยที่กำหนดไว้
  • ต้องมีการให้คำแนะนำและการอบรมในเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ความสอดคล้องกับสัญญา

  • ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในสัญญา เช่น งานที่ต้องทำ ระยะเวลาการดำเนินงาน และค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ในสัญญา
 3. การตรวจสอบคุณภาพงาน

  • ต้องมีการตรวจสอบและการวัดคุณภาพงานที่ผู้รับเหมาส่งมอบ
  • การตรวจสอบควรสอดคล้องกับมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา
 4. การรายงานและการสื่อสาร

  • ผู้รับเหมาต้องรายงานความคืบหน้าและปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน
  • การสื่อสารควรมีความชัดเจนและเป็นระบบเพื่อให้มีการเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนด
 5. การเงินและการชำระเงิน

  • ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ระบุในสัญญา
  • การเงินควรเป็นอย่างชัดเจนและมีการบันทึกประวัติการชำระเงิน
 6. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

  • ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎระเบียบความปลอดภัย กฎระเบียบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 7. การจัดการข้อพิพาท

  • กำหนดขั้นตอนในการจัดการข้อพิพาทหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้รับเหมา
  • การจัดการควรเป็นอย่างเป็นระบบและยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญคือการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั้งสำหรับผู้รับเหมาและผู้ว่าจ้าง และการตรวจสอบและดำเนินการให้ความเคารพกับกฎระเบียบเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้

การควบคุม outsource

การควบคุมการบริการที่นอกเหนือจากองค์กรหรือการควบคุมผู้รับเหมา (Outsource) เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจัดการและควบคุมภายในองค์กรต่างๆ เพื่อให้ผลการบริการเป็นไปตามความต้องการและมีคุณภาพสูง ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนและหลักการที่สำคัญในการควบคุมการ Outsource

 1. การเลือกผู้ให้บริการ (Service Provider)

  • วิเคราะห์และประเมินคุณสมบัติของผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
  • ตรวจสอบประวัติและความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ รวมถึงความสามารถในการบริหารโครงการ
 2. การจัดทำสัญญา

  • ระบุขอบเขตของบริการที่จะได้รับ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพ และค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้อง
  • ระบุสิทธิและหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับความลับและความเป็นเจ้าของข้อมูล
 3. การติดตามและการควบคุม

  • ติดตามความคืบหน้าของผู้ให้บริการในการดำเนินงานตามสัญญา
  • ให้ผู้ให้บริการมีการรายงานความคืบหน้า และตรวจสอบคุณภาพของผลงาน
 4. การประเมินผลและการแก้ไขปัญหา

  • ประเมินคุณภาพผลงานที่ผู้ให้บริการส่งมอบ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานและความต้องการที่ระบุในสัญญา
  • แจ้งปัญหาหรือข้อผิดพลาดให้ผู้ให้บริการแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนด
 5. การควบคุมความเสี่ยง

  • ตรวจสอบและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ Outsource เช่น ความเสี่ยงทางกฎหมาย ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เป็นต้น
  • พิจารณามีมาตรการป้องกันและแผนการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 6. การสื่อสาร

  • สร้างกระบวนการสื่อสารที่เข้าใจกันระหว่างองค์กรกับผู้ให้บริการ รวมถึงการสื่อสารข้อมูลสำคัญเช่น ความต้องการ และข้อกำหนดเพิ่มเติม

การควบคุม Outsource เป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและการประสานงานระหว่างองค์กรและผู้ให้บริการ เพื่อให้การ Outsource เป็นประโยชน์แก่องค์กรทั้งในเรื่องความคุ้มค่า คุณภาพ และการจัดการความเสี่ยง

คู่มือความ ปลอดภัย ผู้รับ เหมา

คู่มือความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้คำแนะนำและแนวทางเพื่อให้ผู้รับเหมาปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและเพิ่มความตระหนักรู้ในเรื่องความปลอดภัย ต่อไปนี้คือตัวอย่างของคู่มือความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา

 1. การประเมินความเสี่ยงและการวางแผนความปลอดภัย

  • ประเมินความเสี่ยงทางความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะดำเนินการ
  • วางแผนและบริหารจัดการความเสี่ยงทางความปลอดภัยให้เหมาะสม
 2. การเตรียมความพร้อมและการอบรม

  • ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมทางอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย
  • ให้การอบรมและสอนใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
 3. การปฏิบัติงานและการใช้งานอย่างปลอดภัย

  • ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและกระบวนการที่กำหนด
  • ใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือตามวิธีที่ถูกต้องและปลอดภัย
 4. การรายงานและการตรวจสอบ

  • รายงานความเสี่ยงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาจกระทบต่อความปลอดภัย
  • ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
 5. การสืบทอดความรู้และการพัฒนา

  • สืบทอดความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
  • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

คู่มือความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมาช่วยให้ผู้รับเหมาเข้าใจและปฏิบัติงานในระดับความปลอดภัยที่สูง รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการทำงานและเพิ่มความมั่นใจในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและประเมิน ผู้รับ เหมา

การคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมาเป็นขั้นตอนสำคัญในการเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาที่เหมาะสมและมีความสามารถในการดำเนินงานตามความต้องการขององค์กร ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่สามารถใช้ในการคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมา

 1. ความสามารถทางเทคนิคและประสบการณ์

  • ตรวจสอบความรู้และทักษะทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะดำเนินการ
  • ประเมินประสบการณ์และผลงานที่ผู้รับเหมาเคยดำเนินการมาก่อน
 2. การเงินและความสามารถในการจัดการทางการเงิน

  • ตรวจสอบความเสถียรทางการเงินของผู้รับเหมา รวมถึงความสามารถในการจัดการทางการเงินเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามกำหนด
 3. ความสามารถในการบริหารโครงการ

  • ประเมินความสามารถในการวางแผนและบริหารโครงการ รวมถึงการวางแผนทรัพยากรและการจัดการเวลาในการดำเนินงาน
 4. ความสามารถในการสื่อสารและความรับผิดชอบ

  • ประเมินความสามารถในการสื่อสารและสร้างความร่วมมือกับทีมงานและองค์กร
  • ตรวจสอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามสัญญาและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 5. ความปลอดภัยและความสอดคล้องกับมาตรฐาน

  • ตรวจสอบความปลอดภัยในการดำเนินงานของผู้รับเหมา
  • ตรวจสอบว่าผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 6. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการจัดการข้อพิพาท

  • ประเมินความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการจัดการข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

การคัดเลือกและประเมินผู้รับเหมาควรมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดและเป็นระบบ เพื่อให้ผู้รับเหมาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่ค้าที่มีความเหมาะสมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติตามความต้องการขององค์กร

การจัดการผู้รับเหมา

การจัดการผู้รับเหมาเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินโครงการหรืองานต่างๆ ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนและแนวทางในการจัดการผู้รับเหมา

 1. การเลือกผู้รับเหมา

  • วางเกณฑ์และข้อกำหนดในการเลือกผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับงานหรือโครงการ
  • ประกาศรับจ้างหรือส่งคำเชิญชวนที่ชัดเจนและเป็นธรรม
 2. การตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติของผู้รับเหมา

  • ตรวจสอบคุณสมบัติทางทางเทคนิค ความสามารถ ประสบการณ์ และทรัพยากรที่ผู้รับเหมามี
  • ตรวจสอบประวัติการทำงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา
 3. การเจรจาต่อรองสัญญา

  • ศึกษาและประเมินข้อเสนอและราคาจากผู้รับเหมา
  • เจรจาต่อรองสัญญาเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เหมาะสมและเป็นกันเองต่อองค์กร
 4. การจัดทำสัญญา

  • รวมรายละเอียดของงานหรือโครงการลงในสัญญา
  • ระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลา การชำระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ
 5. การติดตามและควบคุมผู้รับเหมา

  • ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและการปฏิบัติตามสัญญา
  • ตรวจสอบคุณภาพงานและการประเมินผลของผู้รับเหมา
 6. การจัดการข้อพิพาทหรือปัญหา

  • จัดการข้อพิพาทหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับเหมาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
  • ใช้ข้อตกลงทางกฎหมายหรือกฎระเบียบที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา
 7. การประเมินผลและการพัฒนา

  • ประเมินผลการดำเนินงานของผู้รับเหมาเพื่อการพัฒนาในอนาคต
  • พัฒนากระบวนการจัดการผู้รับเหมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการจัดการ

การจัดการผู้รับเหมาเป็นกระบวนการที่ต้องมีการวางแผนและการสื่อสารที่ดีระหว่างองค์กรและผู้รับเหมา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ตามที่กำหนดและมีผลการทำงานที่เป็นไปตามความต้องการขององค์กร

Supplier Audit checklist ตัวอย่าง

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของ Supplier Audit Checklist (รายการตรวจสอบซัพพลายเออร์) ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินซัพพลายเออร์

 1. ข้อมูลทั่วไปของซัพพลายเออร์

  • ชื่อและที่อยู่ของบริษัท
  • ข้อมูลติดต่อ
  • ประวัติความเป็นมาของซัพพลายเออร์
 2. ระบบบริหารคุณภาพ

  • การได้รับการรับรองคุณภาพ (เช่น ISO 9001)
  • นโยบายคุณภาพและการปฏิบัติตาม
 3. การบริหารจัดการโครงการ

  • การวางแผนและการสื่อสารโครงการ
  • การจัดทำและการทำงานตามแผนโครงการ
  • การติดตามความคืบหน้าและการรายงาน
 4. ระบบการควบคุมคุณภาพ

  • การตรวจสอบและการควบคุมสินค้าหรือบริการ
  • การวัดและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
  • การแก้ไขและการป้องกันปัญหาคุณภาพ
 5. การบริหารจัดการความเสี่ยง

  • การระบุและการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  • การวางแผนและการดำเนินการเพื่อควบคุมความเสี่ยง
 6. การควบคุมการส่งมอบ

  • กระบวนการการส่งมอบสินค้าหรือบริการ
  • การตรวจสอบและการรับรองความเหมาะสมของสินค้าหรือบริการ
 7. การบริหารความสัมพันธ์

  • การสื่อสารและการติดต่อกับซัพพลายเออร์
  • การจัดการข้อพิพาทหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
 8. ความยั่งยืนและความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

  • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  • การใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม
 9. การประเมินผลและการพัฒนา

  • การประเมินผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์
  • การวางแผนและการดำเนินการในการพัฒนาซัพพลายเออร์
 10. ข้อควรระวังและข้อแนะนำ

 • ข้อควรระวังในการดำเนินงานกับซัพพลายเออร์
 • ข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงและการพัฒนา

หมายเหตุ รายการตรวจสอบนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและลักษณะงานขององค์กรของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ผู้รับเหมา ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมา (Contractor) ที่ควรรู้

 1. ผู้รับเหมา (Contractor)

  • ความหมาย บุคคลหรือบริษัทที่ได้รับสัญญาในการดำเนินงานหรือให้บริการตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้
 2. สัญญา (Contract)

  • ความหมาย เอกสารที่ระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขของการทำงานระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
 3. งาน (Work)

  • ความหมาย กิจกรรมหรือการดำเนินงานที่ต้องทำตามสัญญา
 4. ราคาเสนอ (Bid Price)

  • ความหมาย ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอในการจ้างเหมางาน
 5. กำหนดการ (Schedule)

  • ความหมาย ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาในการทำงานหรือส่งมอบ
 6. งบประมาณ (Budget)

  • ความหมาย จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติหรือกำหนดไว้สำหรับการทำงานหรือโครงการ
 7. ความปลอดภัย (Safety)

  • ความหมาย สภาวะที่ปลอดภัยและไม่เกิดอันตรายในการทำงาน
 8. คุณภาพ (Quality)

  • ความหมาย ค่าคุณภาพที่ต้องการหรือมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติตามในการทำงาน
 9. การปฏิบัติตาม (Compliance)

  • ความหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 10. การประเมินผล (Evaluation)

  • ความหมาย กระบวนการในการประเมินคุณภาพงานหรือผลการดำเนินงานของผู้รับเหมา

หมายเหตุ การแปลคำศัพท์นี้อาจมีความหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทและงานบางประเภท คำศัพท์ที่แสดงไว้เป็นการอธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องในระบบงานผู้รับเหมาในทั่วไป

บริษัท ผู้รับเหมา เสียภาษีอะไร

ธุรกิจผู้รับเหมาอาจต้องเสียภาษีหลายประเภทตามกฎหมายและระเบียบของแต่ละประเทศ ต่อไปนี้คือภาษีที่ธุรกิจผู้รับเหมาบางประเภทอาจต้องเสีย

 1. ภาษีเงินได้บุคคล (Personal Income Tax) ถ้าธุรกิจของผู้รับเหมาเป็นธุรกิจส่วนบุคคลหรือบุคคลธรรมดา อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ

 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ถ้าธุรกิจผู้รับเหมาเป็นนิติบุคคล อาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ

 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ในบางประเทศ การให้บริการผู้รับเหมาอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กำหนด

 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ในบางกรณี ผู้ว่าจ้างอาจต้องหักภาษีจากเงินเดือนหรือเงินที่จ่ายให้กับธุรกิจผู้รับเหมาและส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ภาษีตามกฎหมาย

 5. อื่นๆ อาจมีภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ธุรกิจผู้รับเหมาต้องเสียตามกฎหมายของแต่ละประเทศ อย่างเช่น ภาษีธุรกิจ (Business Tax) หรือ อากรสถานที่ (Property Tax) เป็นต้น

ควรปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ภาษีหรือนักบัญชีเพื่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเฉพาะกับธุรกิจของคุณ ภาษีและระเบียบที่เกี่ยวข้องอาจแตกต่างไปตามประเทศและสถานะภาษีของผู้รับเหมา

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี รับเหมาก่อสร้าง โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุด

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )