รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนอะไรบ้างกี่ประเภท

Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

แผนธุรกิจการค้าปลีก

การเริ่มต้นธุรกิจการค้าปลีกอาจแตกต่างกันไปตามประเทศ พื้นที่ และประเภทของธุรกิจ ดังนั้นนี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณอาจต้องพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจการค้าปลีก

 1. การวิจัยและวางแผนธุรกิจ

  • ศึกษาตลาดและผู้แข่งขันในพื้นที่ที่คุณต้องการทำธุรกิจ ให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและโอกาสทางธุรกิจ.
  • วางแผนธุรกิจโดยรวมเพื่อระบุเป้าหมาย กลยุทธ์การตลาด และรายละเอียดอื่น ๆ.
 2. การเลือกสถานที่

  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการค้าปลีก คำนึงถึงการเข้าถึงลูกค้า ความสะดวกสบาย และทำให้ธุรกิจของคุณมีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่.
 3. การจัดหาสินค้า

  • จัดหาสินค้าที่คุณต้องการจำหน่าย คำนึงถึงคุณภาพ ราคา และการจัดจำหน่าย.
 4. การจัดการการเงิน

  • กำหนดงบประมาณเพื่อทำธุรกิจและประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าเช่า ค่าสินค้า ค่าพนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ.
 5. การจัดการการตลาด

  • สร้างแผนการตลาดเพื่อโปรโมตธุรกิจของคุณ รวมถึงการใช้สื่อสารออนไลน์และแบบโฆษณาอื่น ๆ.
 6. การขายและบริการลูกค้า

  • สร้างกลไกการขายและบริการลูกค้าที่ดี เช่น การให้คำแนะนำ การบริการหลังการขาย และความพึงพอใจของลูกค้า.
 7. การจัดการเอกสารและการปฏิบัติตามกฎหมาย

  • ทำเอกสารธุรกิจเช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ.
  • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีก เช่น การขายสินค้าที่มีการบรรจุหีบห่อ และการขายสินค้าที่มีป้ายราคา.
 8. การจัดการพนักงาน

  • ถ้าคุณมีพนักงานคุณต้องจัดการการบริหารงานและการสอนงานให้พนักงานเข้าใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 9. การรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  • ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานในร้านค้า และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม.
 10. การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ (ถ้ามี)

  • สำหรับธุรกิจการค้าปลีกที่มีออนไลน์ คุณต้องพิจารณาการสร้างเว็บไซต์ การตลาดออนไลน์ และการจัดการการส่งสินค้า.
 11. การสร้างความมีชื่อเสียง

  • สร้างและรักษาความมีชื่อเสียงที่ดีสำหรับธุรกิจของคุณ ผ่านการให้บริการที่ดีและการสร้างความเชื่อมั่นกับลูกค้า.

นี่เป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณอาจต้องพิจารณาเมื่อเริ่มต้นธุรกิจการค้าปลีก อย่าลืมว่าการวางแผนและการสำรวจความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่มีความสำคัญมากในการสร้างธุรกิจที่เรียบร้อยและประสบความสำเร็จ.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการค้าปลีก

นี่คือตัวอย่างของ comparison table สำหรับรายรับและรายจ่ายในธุรกิจการค้าปลีก

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายสินค้า xxxxxx  
ค่าเช่าพื้นที่   xxxxxx
ค่านายหน้า   xxxxxx
ค่าพนักงาน   xxxxxx
ค่าส่งสินค้า   xxxxxx
ค่าโฆษณาและการตลาด   xxxxxx
ค่าสินค้าคงเหลือ   xxxxxx
ค่าบริการอื่น ๆ   xxxxxx
รายจ่ายอื่น ๆ   xxxxxx
รายรับรวม xxxxxx  
รายจ่ายรวม   xxxxxx
กำไร (ขาดทุน) xxxxxx xxxxxx

คำอธิบาย

 • ยอดขายสินค้า รายได้ที่ได้จากการขายสินค้าในร้านค้า
 • ค่าเช่าพื้นที่ ค่าเช่าสถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจ
 • ค่านายหน้า ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นที่จ่ายให้แก่ผู้ช่วยขาย
 • ค่าพนักงาน ค่าจ้างงานและค่าจ้างเหมาที่จ่ายให้แก่พนักงาน
 • ค่าส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าถึงลูกค้า
 • ค่าโฆษณาและการตลาด ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและโปรโมตธุรกิจ
 • ค่าสินค้าคงเหลือ ค่าสินค้าที่ยังไม่ได้ขายและเหลือในสต็อก
 • ค่าบริการอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • รายรับรวม รวมรายได้ทั้งหมด
 • รายจ่ายรวม รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • กำไร (ขาดทุน) กำไรหรือขาดทุนของธุรกิจ (รายรับรวม – รายจ่ายรวม)

โปรดทราบว่าตารางนี้เป็นแค่ตัวอย่าง คุณอาจต้องปรับแต่งและเพิ่มรายการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามความต้องการและลักษณะของธุรกิจค้าปลีกของคุณ.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการค้าปลีก

ธุรกิจการค้าปลีกเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับอาชีพต่าง ๆ ดังนี้

 1. ผู้ประกอบการร้านค้าปลีก คุณเป็นเจ้าของและผู้ประกอบการร้านค้าปลีกที่จัดหาสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า.

 2. พนักงานขายและพนักงานบริการ พนักงานในร้านค้าปลีกที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ขายสินค้า และบริการลูกค้า.

 3. หัวหน้าแผนก คนที่มีบทบาทในการจัดการแผนกต่าง ๆ ในร้านค้า เช่น หัวหน้าแผนกเสื้อผ้า แผนกอาหาร และอื่น ๆ.

 4. ผู้จัดการร้านค้า คนที่มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการทั้งหมดของร้านค้าปลีก เช่น ผู้จัดการร้านค้าสาขาหรือธุรกิจเล็ก ๆ.

 5. ผู้บริหารธุรกิจ คนที่มีบทบาทในการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ โดยควบคุมการดำเนินธุรกิจในระดับสูง.

 6. พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง ผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการสินค้าในคลังสินค้าและจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง.

 7. ผู้บริหารการตลาด คนที่รับผิดชอบในการวางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมตและเสริมการขายของร้านค้าปลีก.

 8. พนักงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ดูแลการบันทึกบัญชี และการจัดการเรื่องการเงินของธุรกิจ.

 9. ช่างทำสินค้าหรือบริการ ถ้าธุรกิจค้าปลีกของคุณเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่ต้องผลิตหรือให้บริการพิเศษ เช่น ร้านค้ารองเท้าที่ต้องก่อสร้างหรือปรับแต่งสินค้า หรือร้านสปาหรือสวนหญ้าเทียม คุณอาจจ้างช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานเหล่านี้.

 10. ผู้ดูแลการจัดหาสินค้า คนที่จัดหาสินค้าที่จะจำหน่ายในร้านค้าปลีก รวมถึงการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตหรือจัดหาจากผู้จัดจำหน่าย.

 11. ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสต๊อก คนที่คอยจัดการสินค้าในสต๊อกให้เป็นระเบียบ และมีสินค้าพร้อมให้สำหรับการขาย.

 12. ผู้ทำการตลาดออนไลน์ ถ้าธุรกิจค้าปลีกของคุณมีการขายออนไลน์ คุณจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ที่จะจัดการกิจกรรมการโฆษณาและการขายออนไลน์.

ธุรกิจการค้าปลีกมีอาชีพที่หลากหลายและเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจในทุกสังคม คุณสามารถเลือกที่จะมุ่งหน้าเป็นเจ้าของร้านค้าหรือทำงานในสาขาที่คุณมีความสนใจและความชำนาญ.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการค้าปลีก

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของธุรกิจการค้าปลีกของคุณได้โดยเฉพาะ นี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจการค้าปลีก

จุดแข็ง (Strengths)

 • ตำแหน่งที่ตั้งที่ดี ร้านค้าของคุณอาจอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกและเข้าถึงง่ายสำหรับลูกค้า.
 • สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพดี คุณอาจมีสินค้าหรือบริการที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับจากลูกค้า.
 • ความสามารถในการสร้างพันธมิตรธุรกิจ คุณอาจมีพันธมิตรที่ช่วยให้คุณได้รับสินค้าหรือบริการที่ดีจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย.
 • การบริการลูกค้าที่ดี คุณอาจมีบริการลูกค้าที่ดีและการตอบรับที่รวดเร็วต่อคำถามและข้อเสนอแนะจากลูกค้า.

จุดอ่อน (Weaknesses)

 • ค่าใช้จ่ายสูง ร้านค้าของคุณอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูง เช่น ค่าเช่าพื้นที่ ค่าบริการ หรือค่าโฆษณา.
 • การจัดการสต็อกที่ไม่เหมาะสม คุณอาจมีการจัดการสต็อกที่ไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดการสูญเสียสินค้าหรือสินค้าคงค้าง.
 • ความน้อยหน้าในการตลาด คุณอาจมีการโปรโมตและการตลาดที่ไม่เพียงพอ ทำให้ลูกค้ารู้จักร้านค้าน้อยหรือไม่รู้จักเลย.
 • ความลำบากในการแข่งขัน คุณอาจอยู่ในตลาดที่แข่งขันสูงและมีคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่.

โอกาส (Opportunities)

 • การขยายตลาดออนไลน์ คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นด้วยการขายสินค้าออนไลน์.
 • การเน้นสินค้าหรือบริการที่ไม่มีในตลาด คุณอาจพิจารณาขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีคู่แข่งในตลาดเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์.
 • การเติบโตในตลาดท้องถิ่น ตลาดท้องถิ่นยังมีโอกาสในการเติบโต คุณอาจเน้นการตลาดและการโปรโมตในพื้นที่ใกล้เคียง.
 • การพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ คุณสามารถพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน.

อุปสรรค (Threats)

 • การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของลูกค้า ลูกค้าอาจมีพฤติกรรมซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเลือกซื้อออนไลน์มากขึ้น.
 • การแข่งขันจากคู่แข่ง คู่แข่งในตลาดอาจมีขนาดใหญ่และสามารถมีสิ่งที่นำมาแข่งขันกับคุณ.
 • ความจำเป็นในการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอาจทำให้คุณต้องปรับตัวเพื่อรองรับและใช้เทคโนโลยีใหม่.

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับตัวคุณเองและธุรกิจของคุณมากขึ้น เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาและโอกาสต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการค้าปลีก ที่ควรรู้

 1. สต็อก (Inventory)

  • ไทย สินค้าคงคลัง
  • คำอธิบาย สินค้าที่เก็บไว้เพื่อขายให้กับลูกค้า โดยมีจำนวนและค่าเงินที่มีค่าอยู่ในร้านค้า
 2. ลูกค้า (Customer)

  • ไทย ลูกค้า
  • คำอธิบาย บุคคลหรือกลุ่มที่มาซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้า
 3. การตลาด (Marketing)

  • ไทย การตลาด
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตและการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า
 4. ราคาขาย (Selling Price)

  • ไทย ราคาขาย
  • คำอธิบาย ราคาที่กำหนดขึ้นเพื่อขายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า
 5. ส่วนลด (Discount)

  • ไทย ส่วนลด
  • คำอธิบาย การลดราคาขายเพื่อสร้างความต้านทานให้กับลูกค้าหรือเพื่อส่งเสริมการซื้อ
 6. การโปรโมต (Promotion)

  • ไทย การส่งเสริมการขาย
  • คำอธิบาย กิจกรรมที่ใช้เพื่อเพิ่มความรู้สึกและความตั้งใจของลูกค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการ
 7. ลดหนี้ (Credit)

  • ไทย การให้เครดิต
  • คำอธิบาย การให้สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าโดยที่ลูกค้าจะชำระเงินในภายหลัง
 8. สถานที่ (Location)

  • ไทย สถานที่
  • คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้า ซึ่งสามารถมีผลต่อการเข้าถึงและความสะดวกสบายของลูกค้า
 9. แบรนด์ (Brand)

  • ไทย แบรนด์
  • คำอธิบาย ชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อระบุสินค้าหรือบริการของร้านค้าและสร้างความรู้สึกหรือความที่แตกต่าง
 10. กำไร (Profit)

  • ไทย กำไร
  • คำอธิบาย ความต่างระหว่างรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

ธุรกิจ การค้าปลีก ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ธุรกิจการค้าปลีกต้องจดทะเบียนและทำการรับรองตามกฎหมายในประเทศที่ดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างถูกต้องและเป็นกฎหมาย โดยอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม รายการที่แสดงด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของเอกสารหรือทะเบียนที่อาจต้องจดทะเบียนสำหรับธุรกิจการค้าปลีก

 1. ทะเบียนการประกอบธุรกิจ ต้องทำการจดทะเบียนเพื่อรับอนุญาตในการประกอบธุรกิจการค้าปลีกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศ เช่น กรมการค้าภายในไทย.

 2. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ บางสาขาธุรกิจการค้าปลีกอาจต้องมีใบอนุญาตเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตขายสุราหรืออาหาร.

 3. สำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ หากคุณเช่าพื้นที่สำหรับการค้าปลีก อาจต้องมีสำเนาสัญญาเช่าพื้นที่ในการจดทะเบียนธุรกิจ.

 4. หนังสือรับรองมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม หากการค้าปลีกของคุณมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับความสะอาด อาจต้องได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม.

 5. ใบอนุญาตการใช้สิทธิ์ทางทรัพย์สิน หากคุณมีการใช้พื้นที่หรือสิทธิ์ทางทรัพย์สินของผู้อื่นในการดำเนินธุรกิจ คุณอาจต้องมีใบอนุญาตจากเจ้าของทรัพย์สิน.

 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารแสดงตัวตนและการยืนยันสิทธิ์ในการดำเนินกิจการ.

 7. หมายเลขผู้เสียภาษีอากร (TIN) หากคุณมีรายได้จากการขายสินค้า คุณจำเป็นต้องได้รับหมายเลขผู้เสียภาษีอากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.

 8. สำเนาใบอนุญาตธุรกิจตามกฎหมายท้องถิ่น สำหรับบางสาขาธุรกิจ อาจต้องมีสำเนาใบอนุญาตธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายท้องถิ่น.

 9. ประกันความรับผิดชอบ การค้าปลีกอาจต้องการการประกันความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือสินค้า.

 10. สมาชิกสมาคมหรือองค์กรสาขาวิชาชีพ การเข้าร่วมองค์กรสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอาจช่วยให้คุณมีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่นในธุรกิจการค้าปลีก.

หากคุณสนใจก่อตั้งธุรกิจการค้าปลีก ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดท้องถิ่นในประเทศที่คุณจะดำเนินกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะทำการจดทะเบียนและดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและเป็นกฎหมายทุกขั้นตอน.

บริษัท ธุรกิจการค้าปลีก เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจการค้าปลีกอาจมีการเสียภาษีต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ และกฎหมายภาษีที่ใช้ในแต่ละประเทศ นี่คือบางประเภทของภาษีที่ธุรกิจการค้าปลีกอาจต้องเสีย

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการ ในบางประเทศมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อสินค้าถูกขายให้กับลูกค้า.

 2. ภาษีธุรกิจและอาคาร (Business and Property Tax) บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีธุรกิจและอาคารจากการถือครองทรัพย์สิน อาทิ ร้านค้าหรือสิ่งก่อสร้าง.

 3. ภาษีรายได้ บางประเทศอาจเรียกเก็บภาษีรายได้จากกำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจ.

 4. ภาษีสรรพสามิต เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าบางชนิด เช่น สุรา บุหรี่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อสุขภาพ.

 5. ส่วนเบี่ยงเบน เป็นการเสียเงินส่วนน้อยจากยอดขายหรือรายได้ สำหรับการช่วยเสริมการเสริมการบริจาคหรือการส่งเสริมการลงทุนในกิจกรรมสาธารณะ.

 6. อื่นๆ อาจมีภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปลีกขึ้นอยู่กับข้อกำหนดท้องถิ่นและประเทศ.

ควรตรวจสอบกฎหมายภาษีที่ใช้ในประเทศของคุณและปรึกษากับที่ปรึกษาภาษีหรือผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนการเสียภาษีเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )