การจดทะเบียนของบริษัทต่างประเทศ

รับทำบัญชี.COM | จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ?

Click to rate this post!
[Total: 76 Average: 5]

จดทะเบียนบริษัท ต่างชาติ

การจดทะเบียนของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย

บริษัทฯ ในต่างประเทศมาประกอบกิจการในประเทศไทย ต้องจดทะเบียนหรือขอเข้ามาประกอบกิจการอย่างไรและมีภาระภาษีต่างกับบริษัทฯ ที่จดทะเบียนใหม่ในประเทศไทยในส่วนใดบ้างครับ wanwan016

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ถูกบัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับคนต่างด้าวที่ต้องการจะทำงานในลักษณะใช้กำลังกายหรือความรู้เพื่อให้ได้รับค่าจ้างหรือประโยชน์อื่นเป็นการตอบแทน โดยคนต่างด้าวจะทำงานได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมการจัดหางานหรือเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีมอบหมายเท่านั้น โดยคนต่างด้าวที่มีสิทธิขออนุญาตทำงานได้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1) คนต่างด้าวทั่วไป (ตามมาตรา 7) ได้แก่ คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เช่น เข้ามาทำธุรกิจหรือสื่อมวลชน

2) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือตามกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคนต่างด้าวในลักษณะเดียวกัน (ตามมาตรา 10)

3) คนต่างด้าวกลุ่มพิเศษ (ตามมาตรา 12) ได้แก่ คนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศ หรือที่อยู่ในระหว่างการรอเนรเทศ คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในระหว่างรอการส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร คนต่างด้าวที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือถูกสัญชาติ