การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

รับทำบัญชี.COM | การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

จดทะเบียนเลิกบริษัท

การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
การจดทะเบียนเลิกบริษัท อาจมีเหตุต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบ
1. เลิกโดยผลของกฎหมาย
* กรณีข้อบังคับกำหนดเหตุเลิกไว้และเมื่อมีเหตุนั้นเกิดขึ้น
* ตั้งบริษัทโดยกำหนดระยะเวลาไว้และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลานั้น
* ตั้งบริษัทเพื่อทำกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด และเมื่อทำกิจการนั้นเสร็จแล้ว
* บริษัทล้มละลาย
* นายทะเบียนขีดชื่อบริษัทออกจากทะเบียน (ถอนทะเบียนร้าง)
2. โดยความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
* ผู้ถือหุ้นลงมติพิเศษให้เลิกบริษัท
3. เลิกโดยคำสั่งศาล เหตุที่ศาลจะสั่งเลิกบริษัทคือ
* ทำผิดในการยื่นรายงานประชุมตั้งบริษัท หรือทำผิดในการประชุมตั้งบริษัท
* บริษัทไม่เริ่มประกอบการภายใน 1 ปี นับแต่จดทะเบียน หรือหยุดทำการถึง 1 ปี
* การค้ามีแต่ขาดทุนและไม่มีหวังฟื้นกลับคืน
* จำนวนผู้ถือหุ้นเหลือไม่ถึง 7 คน
เมื่อ บริษัทจำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเลิกกัน บริษัทจะยังคงตั้งอยู่เพื่อการชำระบัญชีและการเลิกบริษัทกรณีอื่นนอกจากล้ม ละลายต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีของบริษัทจำกัดให้เสร็จสิ้น ไป
 
อ่านเพิ่มเติม >> บริษัทร้าง