14 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับ

กรณีการจัดทำรายงานภาษี
[Total: 64 Average: 5]

ภาษี การจัดทำรายงานภาษี

กรณีการจัดทำรายงานภาษี
กรณีการจัดทำรายงานภาษี

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7559

เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7559
วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข้อกฎหมาย : มาตรา 87, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ
ข้อหารือ : บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสถานประกอบการ 4 แห่ง และได้รับ
อนุมัติจากกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ ต้องการจัดระบบ
การจัดซื้อสินค้าและการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้
1. บริษัทฯ จะจัดให้มี สำนักงานที่สั่งซื้อเพียงแห่งเดียว ทำหน้าที่สั่งซื้อสินค้าและ
ชำระเงิน โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีซื้อซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของสำนักงานที่สั่งซื้อในการส่งมอบสินค้า
บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ขายส่งมอบสินค้าให้กับสำนักงานที่เป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรงโดยไม่ส่งผ่านสำนักงานที่สั่ง
ซื้อ สำนักงานที่สั่งซื้อสามารถนำภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีดังกล่าวมาบันทึกเป็นภาษีซื้อของสำนักงานที่สั่งซื้อ
เพียงแห่งเดียว และสำนักงานที่สั่งซื้อจะบันทึกรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบเฉพาะที่ผู้ขายส่ง
มอบให้สำนักงานที่สั่งซื้อเท่านั้นส่วนสินค้าที่ผู้ขายส่งมอบให้กับสำนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ใช้สินค้า
โดยตรงโดยไม่ผ่านสำนักงานที่สั่งซื้อ สำนักงานที่สั่งซื้อก็จะไม่บันทึกลงในรายงานสินค้าและวัตถุดิบแต่
อย่างใดสำนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ใช้สินค้าโดยตรงดังกล่าวจะบันทึกรายการสินค้าและวัตถุดิบที่
ผู้ขายส่งมอบให้ในรายการสินค้าและวัตถุดิบของสาขานั้น ๆ
2. บริษัทฯ จะจัดให้มี “สำนักงานขาย” เพียงแห่งเดียว ทำหน้าที่ดำเนินการขายและรับ
ชำระเงิน โดยออกใบกำกับภาษีซึ่งระบุที่อยู่ของสำนักงานขาย ส่วนผลิตภัณฑ์จะถูกส่งจากสาขาที่เป็นผู้ผลิต
ไปยังผู้ซื้อโดยไม่ผ่านสำนักงานขาย สำนักงานขายสามารถนำภาษีขายตามใบกำกับภาษีดังกล่าวมาบันทึก
เป็นภาษีขายของสำนักงานขายเพียงแห่งเดียว และสำนักงานขายจะบันทึกรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บและส่งมอบโดยสำนักงานขายเท่านั้น ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เก็บ
และส่งมอบโดยสาขาอื่นที่มิใช่สำนักงานขาย สำนักงานสาขาอื่นดังกล่าวจะบันทึกรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบในส่วนของสินค้าและวัตถุดิบที่ได้เก็บและส่งมอบให้ผู้ซื้อโดยตรงโดยไม่ผ่าน
สำนักงานขาย บริษัทฯ จึงหารือว่า ความเข้าใจดังกล่าวถูกต้องหรือไม่
แนววินิจฉัย : กรณีบริษัทฯ มีสถานประกอบการหลายแห่ง ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อและ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายสถานประกอบการ ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร
กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และ
รายงานสินค้าและวัตถุดิบดังนี้
1. กรณีบริษัทฯ จัดให้มีสำนักงานที่สั่งซื้อเพียงแห่งเดียวทำหน้าที่สั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน
โดยผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ของสำนักงานที่สั่งซื้อ และจัดให้มี “สำนักงานขาย”
เพียงแห่งเดียว ทำหน้าที่ดำเนินการขาย รับชำระเงิน และออกใบกำกับภาษีโดยระบุที่อยู่สำนักงานขาย
ดังนั้น สำนักงานที่สั่งซื้อต้องจัดทำและลงรายการในรายงานภาษีซื้อ ส่วนสำนักงานขายต้องจัดทำและลง
รายการในรายงานภาษีขาย สถานประกอบการแห่งอื่นของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ซื้อหรือขายสินค้าจึงไม่ต้อง
จัดทำรายงานภาษีซื้อหรือรายงานภาษีขายแต่อย่างใด
2. ในการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบให้ลงรายการตามปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบที่รับมา
หรือจ่ายไปจริง เมื่อสำนักงานที่สั่งซื้อมิได้รับมอบสินค้าโดยตรงจากผู้ขายและมิได้เป็น ผู้เก็บรักษาสินค้า
สำนักงานที่สั่งซื้อจึงไม่ต้องลงรายการในรายงานสินค้าและวัตถุดิบ เช่นเดียวกันกับสำนักงานขายเมื่อ
สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตถูกส่งจากสาขาที่เป็นผู้ผลิตไปยังผู้ซื้อโดยตรงโดยไม่ผ่าน สำนักงานขาย สำนักงาน
ขายจึงมิได้เป็นผู้เก็บรักษาและส่งมอบสินค้า สำนักงานขายจึงไม่ต้องลงรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบแต่อย่างใด สำนักงานที่สั่งซื้อและสำนักงานขายต้องลงรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบเฉพาะที่มีการรับมาหรือจ่ายไปจริงซึ่งสินค้าและวัตถุดิบเท่านั้น ส่วน
สถานประกอบการแห่งอื่นของบริษัทฯ เมื่อมีการรับมาหรือจ่ายไปซึ่งสินค้าและวัตถุดิบก็ต้องลงรายการใน
รายงานสินค้าและวัตถุดิบตามปริมาณที่ได้รับมาหรือจ่ายไปจริง ทั้งนี้ ตามมาตรา 87(3) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และข้อ 9 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 89)ฯ
ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2542
เลขตู้ : 63/29997

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีสถานประกอบการ 4 แห่ง และได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ ต้องการจัดระบบการจัดซื้อสินค้าและการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

เลขที่หนังสือ กค 0811/พ.7559 ข้อกฎหมาย ข้อหารือ แนววินิจฉัย

กรณีบริษัทฯ มีสถานประกอบการหลายแห่ง ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อและรายงานสินค้าและวัตถุดิบเป็นรายสถานประกอบการ ตามมาตรา 87 วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากรกรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ และรายงานสินค้าและวัตถุดิบดังนี้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top