3 การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกัน

การจัดทำแผนภาษี
[Total: 126 Average: 5]

การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร ?

การจัดทำแผนภาษี กับการวางแผนภาษีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร

ตามความคิดส่วนตัวของดิฉัน ดิฉันคิดว่า “การจัดทำแผนภาษีเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนภาษีค่ะ” เพราะ
การวางแผนภาษีอากร ( Tax Planning ) คือ การตัดสินใจเตรียมการเพื่อการปฏิบัติในอนาคตเกี่ยวกับภาษีอากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้การเสียภาษีอากรและการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรขององค์กรเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร และต้องเสียภาษีอากรเป็นจำนวนน้อยที่สุด หรือประหยัดที่สุด
(ซึ่งการจัดทำแผนภาษีอากรเป็นส่วนหนึงของการวางแผนภาษี)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top