2 การจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรง

กำลังปรับปรุง
[Total: 234 Average: 5]

การปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้วยรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง ?

1. วิธีการคํานวณ เป็นการปรับปรุงรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้วยรายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการจัดทํา มีดังนี้
1.1 เปรียบเทียบงบแสดงฐานะการเงิน 2 งวดบัญชี (ปีปัจจุบันกับปีก่อน)
1.2 ปรับปรุงรายการต่างๆ ในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน ให้แสดงตามเกณฑ์เงินสด ซึ่งสามารถที่จะทําได้โดยการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับรายการในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินแล้วนํามาปรับปรุง เช่น รายได้จากการขายสินค้าและบริการจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีลูกหนี้จากการขายสินค้าหรือบริการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเจ้าหนี้ ใบสําคัญค้างจ่าย
1.3 พิจารณารายการในงบแสดงฐานะการเงินที่เหลือว่ามีผลการกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างไร
1.4 พิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่าหรือไม่ อย่างไร
1.5 พิจารณารายการต่างๆ ที่มีผลกระทบกับเงินสดและรายการเทียบเท่า(จากข้อ 3,4) ว่าอยู่ในกิจกรรมใด
1.6 จัดทํางบกระแสเงินสดทั้ง 3 กิจกรรม

2. วิธีการใช้บัญชีแยกประเภท หน่วยงานที่เลือกใช้สมุดรายวันขั้นต้นแบบแบ่งตามประเภทเงิน ที่ประกอบไปด้วย สมุดเงินสด สมุดเงินฝากธนาคาร สมุดเงินฝากคลัง สามารถที่จะเก็บข้อมูลจากบัญชีแยกประเภทพร้อมทั้งรายละเอียดมาจัดทํางบกระแสเงินสดวิธีทางตรงได้ สําหรับหน่วยงานที่ใช้สมุดรายวันขั้นตอนที่แบ่งตามรายการรับจ่ายเงิน ที่ประกอบไปด้วย สมุดรายวันเงินรับ สมุดรายวันเงินจ่าย ไม่สามารถที่จะทำการเก็บข้อมูลการรับ-จ่ายเงินจากบัญชีแยกประเภทมาจัดทํางบกระแสเงินสดได้ ด้วยเหตุผลที่ว่า ข้อมูลในบัญชีแยกประเภทนั้น เป็นข้อมูลที่สรุปรายการที่เกิดขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในแต่ละวัน พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top