รับทำบัญชี.COM | การจำหน่ายหุ้นทุนทำได้กี่วิธี

Click to rate this post!
[Total: 213 Average: 5]

การจำหน่ายหุ้น

การรบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้น

ในการจัดตั้งและดำเนินงานของบริษัทจำกัดจะต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การมีผู้เริ่มก่อการตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปเข้าชื่อกันทำหนังบริคณห์สนธิแล้วนำไปจดทะเบียนผู้เริ่มก่อการต้องจัดให้หุ้นของบริษัทมีผู้เข้าชื่อจองซื้อจนครบ ดำเนินการประชุมตั้งบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ผู้เริ่มก่อการและผู้จองหุ้น ชำระค่าหุ้นอย่างน้อยร้อยละ 25 ของมหูลค่าหุ้น และเมื่อได้รับเงินค่าหุ้นแล้วกรรมการต้องไปจดทะเบียนเป็นบริษัทภายใน 3 เดือนภายหลังจากการประชุมตั้งบริษัท การบันทึกบัญชีจะจัดตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นโดยเริ่มจากการบันทึกทุนของบริษัทจำกัด การจองซื้อหุ้น การจำหน่ายหุ้น การชำระหุ้น และการริบหุ้น

ทุนของบริษัทจำกัด

ทุนของบริษัทจะแบ่งเป็นหุ้นโดยมีมูลค่าเท่ากันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1098 บัญญัติว่าหนังสือบริคณห์สนธิต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ จำนวนทุนเรือนหุ้นซึ่งบริษัทคิดกำหนดจะจดทะเบียนแบ่งออกเป็นหุ้นมีมูลค่ากำหนดหุ้นละเท่าไร และสำหรับมูลค่าหุ้นที่กำหนดเพื่อการจดทะเบียนนั้น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า อันว่ามูลค่าของหุ้นหุ้นหนึ่งนั้นมิให้ต่ำกว่าห้าบาท นอกจากนี้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้หุ้นของบริษัทแต่ละหุ้นต้องมีมูลค่าเท่ากัน และมีมูลค่าหุ้นละไม่ต่ำกว่าห้าบาทเช่นกัน ซึ่งทุนที่จดทะเบียนไว้ต้องกำหนดไว้เป็นจำนวนที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานและดำเนินงานของกิจการ

การจองซื้อหุ้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า อันหุ้นนั้นท่านห้ามมิให้ออกโดยราคาต่ำไปกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ การออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้นั้น หากว่าหนังสือบริคณห์สนธิให้อำนาจไว้ก็ให้ออกได้ และ ในกรณีเช่นนี้ต้องส่งใช้จำนวนที่ล้ำมูลค่าพร้อมกันไปกับการส่งใช้เงินคราวแรก ซึ่งเงินส่งใช้คราวแรกนั้น ต้องมิให้น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าแห่งมูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้

จากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในการนำหุ้นออกจำหน่ายในครั้งแรกของการตั้งบริษัทจะต้องนำหุ้นออกขายในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้หรือขายสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ หรือขายสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ได้หากว่าได้มีการบอกกล่าวไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิแต่จะจำหน่ายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นไม่ได้และเมื่อทำการจดทะเบียนตั้งบริษัทแล้วก็จะบันทึกทุนจดทะเบียนในบัญชีแยกประเทภตามชนิดของทุน โดยมีการจดบันทึกจำนวนทุนว่าแบ่งเป็นกี่หุ้นและมูลค่าหุ้นละเท่าใด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทในงบดุลได้ถูกต้อง การจองซื้อหุ้นนั้นในบางแห่งพบว่าผู้เริ่มก่อนการอาจให้ผู้จองซื้อหุ้นชำระค่าหุ้นล่วงหน้า โดยถือเป็นค่าจองหุ้นเพื่อเป็นการประกันว่าผู้จองจะไม่เปลี่ยนใจในภายหลัง

การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น

บริษัทมหาชนจำกัดอาจจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ในกรณีที่บริษัทดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและปรากฏว่ามีการขาดทุน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทเอกชนจำกัดนั้นจะจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นไม่ได้
การบันทึกบัญชีเมื่อมีการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจะต้องเปิดบัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้น (Discount on share capital) เพื่อบันทึกจำนวนเงินส่วนที่ขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นซึ่งจะถือว่าจำนวนดังกล่าวนี้เป็นการขาดทุนซึ่งเกิดจากทุนมิใช่เกิดจากการดำเนินงานโดยผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบใช้จำนวนเงินส่วนที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นต่อเจ้าหนี้ในกรณีที่มีการชำระบัญชี บัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้นจะแสดงเป็นรายการหักจากทุนที่ออกและเรียกชำระในงบดุล

การจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้น

บริษัทมหาชนจำกัดอาจจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นได้ในกรณีที่บริษัทดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีและปรากฏว่ามีการขาดทุน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วนบริษัทเอกชนจำกัดนั้นจะจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นไม่ได้

การบันทึกบัญชี เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นจะต้องเปิดบัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้น (Discount on share capital) เพื่อบันทึกจำนวนเงินส่วนที่ขายต่ำกว่ามูลค่าหุ้นซึ่งจะถือว่าจำนวนดังกล่าวนี้เป็นการขาดทุนซึ่งเกิดจากทุนมิใช่เกิดจากการดำเนินงานโดยผู้ถือหุ้นจะต้องรับผิดชอบใช้จำนวนเงินส่วนที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นต่อเจ้าหนี้ในกรณีที่มีการชำระบัญชี บัญชีส่วนลดมูลค่าหุ้นจะแสดงเป็นรายการหักจากทุนที่ออกและเรียกชำระในงบดุล

การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้น

การจำหน่ายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นสามารถทำได้หากได้ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิและจำนวนเงินค่าหุ้นที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นนี้ถือเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นหรือเงินล้ำมูลค่าหุ้นซึ่งต้องชำระพร้อมกับการส่งใช้เงินคราวแรก

การจำหน่ายหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นอาจทำโดย

  • เรียกชำระค่าหุ้นบางส่วน
  • เรียกชำระค่าหุ้นทั้งหมดในคราวเดียว

รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด

การรับชำระหุ้นด้วยค่าด้วยสินทรัพย์อื่นที่มิใช่เงินสด
มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติว่า หุ้นทุกๆหุ้นจำเป็นต้องให้ใช้เป็นเงินจนเต็มค่า แต่มีข้อยกเว้นเมื่อที่ประชุมตั้งบริษัทหรือที่ประชุมใหญ่ในกรณีลงมติให้เพิ่มทุนออกหุ้นใหม่ได้ตกลงกันให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องชำระค่าหุ้นด้วยเงิน โดยถือเสมือนหนึ่งว่าได้ใช้เต็มค่าแล้วหรือได้ใช่แต่บางส่วนเพราะใช้ให้ด้วยอย่างอื่นนอกจากตัวเงิน
ทั้งนี้ เป็นการตอบแทนคุณแรงงานหรือตอบแทนทรัพย์สินอย่างอื่น ในการใช้เงินเป็นค่าหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะหักหนี้กับบริษัทหาได้ไม่ ดังนั้นหากที่ประชุมตั้งบริษัทหรือที่ประชุมใหญ่มีมติให้ผู้ถือหุ้นบางคนไม่ต้องชำระด้วยตัวเงินแต่ถือเป็นการตอบแทนคุณแรงงานหรือสินทรัพย์อย่างอื่น จึงอาจมีหุ้นบางหุ้นที่กิจการจะไม่ได้รับเป็นเงินสด
การบันทึกบัญชีก็เพียงแต่บันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับมาตามราคาที่ได้ตกลงกันในที่ประชุมแล้วลงโอนบัญชีลูกหนี้ค่าหุ้นออกในจำนวนดังกล่าว

รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด
รับค่าหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด