3 การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

กำลังปรับปรุง
[Total: 117 Average: 5]

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ?

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
กิจการที่มีการซื้อขายสินค้าหรือบริการกับต่างประเทศมักจะมีปัญกาของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินตราต่างประเทศกรมสรรพากรจึงมีประกาศห้มีเครื่องมือทางการเงินในการปัองกันความเสี่ยงในการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
-คู่สัญญาอีกฝ่ายทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเป็นธนาคารพาณิชย์
-การทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าต้องเกิดจากความต้องการประกันความเสี่ยงในมูลหนี้ หรือมีลูกหนี้ที่จะได้รับชำระภายหน้า
-กรณีที่ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจำนวนหลายสัญญา ต้องนำสัญญาดังกล่าวทุกสัญญามาบันทึกบัญชีด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top