การซื้อหุ้นกลับคืน

การซื้อหุ้นกลับคืน (Stock Repurchase)

การซื้อหุ้นกลับคืน การซื้อหุ้นกลับคืน (Stock Repurchase) คืออะไร ข้อดีของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : Advantages of Repurchases คืออะไร ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : The Effects of Stock Repurchases คืออะไร
Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

การซื้อหุ้นกลับคืน

การซื้อหุ้นกลับคืน (Stock Repurchase) คืออะไร

การซื้อหุ้นกลับคืน หมายถึง การที่ธุรกิจนำเงินกำไรส่วนที่เก็บไว้ในรูปกำไรสะสมหรือเงินที่ได้จากการก่อหนี้ไปซื้อหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ทำให้หุ้นสามัญมีจำนวนน้อยลง ถ้าปัจจัยอื่นคงที่และสมมติว่าการซื้อหุ้นคืนไม่กระทบต่อความสามารถทำกำไรของธุรกิจ จะทำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น เมื่อกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นสามัญสูงขึ้น ถ้าธุรกิจนำเงินที่เก็บไว้ในรูปกำไรสะสมไปซื้อหุ้นกลับคืน ทำให้การจ่ายเงินปันผลลดน้อยลง แต่ถ้านักลงทุนขายหุ้นจะได้รับกำไรจากการขายหุ้นเนื่องจากราคาตลาดสูงขึ้น กำไรจาการขายหุ้นชดเชยได้พอดีกับเงินปันผลจ่ายที่น้อยลง การซื้อหุ้นกลับคืนจะกระทำเมื่อกิจการมีเงินทุนเหลือใช้เป็นการถาวร หรือต้องการลดจำนวนหุ้นสามัญที่หมุนเวียนในตลาดลง เพื่อทำให้ราคาตลาดหุ้นสามัญสูงอีก หรือเพิ่มอำนาจการควบคุมกิจการ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้นให้กับบริษัทอื่น กิจการสามารถซื้อหุ้นกลับคืนมาได้ หุ้นที่ซื้อคืนนี้ เรียกว่า Treasury Stock มี 3 ประเภทใหญ่ ๆคือ

  1. ในสภาวะที่บริษัทมีเงินเหลือที่จะกระจายผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและในกรณีนี้บริษัทใช้เงินสดนั้นซื้อหุ้นสามัญกลับคืนแทนที่จะจ่ายเป็นเงินสดปันผลออกมา
  2. ในสภาวะที่บริษัทสรุปว่า โครงสร้างเงินทุนมีส่วนของเจ้าของสูงเกิน จึงมีการจำหน่ายพันธบัตรออกมาและใช้เงินที่ได้นั้นซื้อหุ้นสามัญกลับคืน
  3. ในสภาวะที่บริษัทให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงาน และใช้วิธีซื้อหุ้นสามัญในตลาดคืนมา เพื่อนำมาให้พนักงานนำมาใช้สิทธินั้น
 

ข้อดีของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : Advantages of Repurchases คืออะไร

  1. การประกาศซื้อหุ้นสามัญกลับคืน เป็นสัญญาณที่ดีในมุมมองของนักลงทุน
  2. ผู้ถือหุ้นสามัญมีทางเลือกที่จะขายหรือไม่ขายหุ้นสามัญของตนเองก็ได้
  3. ทำให้สามารถนำหุ้นที่มีจำนวนมากเกินไป และเป็นผลทำให้ราคาหุ้นตกต่ำกลับคืนมา
  4. เงินปันผลมักจะคงที่ในระยะสั้น
  5. บริษัทสามารถใช้ residual model ในการกำหนดระดับของเงินสดที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจึงมาแบ่งเป็นส่วนประกอบของเงินปันผลส่วนหนึ่ง และอีกส่วนเป็นส่วนของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน
  6. เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนที่รวดเร็ว
  7. บริษัทที่ให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นสามัญ สามารถที่จะใช้วิธีนี้เพื่อนำหุ้นสามัญนั้นไปให้แก่พนักงาน
 

ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : The Effects of Stock Repurchases คืออะไร

ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืน : The Effects of Stock Repurchases ผลกระทบของการซื้อหุ้นสามัญกลับคืนสามรถแสดงได้โดยข้อมูล American Development Corporation (ADC) โดยที่บริษัทคาดว่าจะสามารถทำกำไรได้ 4.4 ล้านบาท ในปี 2010 และ 50 % ของเงินจำนวนนี้ หรือ 2.2 ล้านบาท ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ขณะนี้บริษัทมีหุ้นอยู่ 1.1 ล้านหุ้น และราคาตลาดต่อหุ้นเท่ากับ 20 บาท บริษัท ADC เชื่อว่าบริษัทสามารถใช้เงิน 2.2 ล้านบาทนี้ ซื้อหุ้นจำนวน 100,000 หุ้นกลับคืนโดยเสนอราคาซื้อหุ้นละ 22 บาท หรืออาจจะเลือกจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2 บาท

การซื้อหุ้นกลับคืน
การซื้อหุ้นกลับคืน

โรงงานอาหารสัตว์ ตลาด รายรับ รายจ่าย โอกาส?

หัก ณ ที่จ่าย โรงงานผลิตอาหารแมว เปิดร้านขายอาหารสุนัข ลงทุน เท่า ไหร่ ตัวแทนขายอาหารสุนัข ร้าน ขายส่ง อาหารสุนัข ตัวแทนขายอาหารแมว ขายอาหารแมวออนไลน์ โรงงานผลิตอาหารหมู เปิด ประตู สู่ ธุรกิจ Pet Shop
ธุรกิจโรงแรม

ธุรกิจโรงแรม #7 ประเภท รับรายได้เป็นเงินสด?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บันทึกบัญชี โรงแรม การบัญชีโรงแรม pdf บัญชีโรงแรม สมัครงาน บัญชีโรงแรม excel บัญชีโรงแรม ทําอะไรบ้าง บัญชีโรงแรม pantip โครงสร้างแผนกบัญชี โรงแรม หมวด ค่าใช้ จ่าย ทางบัญชี โรงแรม ใกล้ฉัน ออนไลน์

ภาษี จัดงานแสดงสินค้า วางแผน เจริญเติบโต?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง การจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ขั้นตอนการจัดแสดงสินค้า ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด Event งานจัดแสดงสินค้า ประโยชน์ของการจัดแสดงสินค้า การจัดแสดงสินค้ามีกี่ประเภท เฉลยแบบฝึกหัดการจัดแสดงสินค้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

ใช้ แรงงานเด็ก นายจ้างเด็ก?

การจ้างแรงงาน ต่ำกว่า 18 ปี แบบแจ้ง การจ้างลูกจ้าง ต่ำกว่า 18 ปี กฎหมาย การใช้แรงงาน กฎหมายแรงงาน อายุขั้นต่ำ พร บ คุ้มครองแรงงาน มาตรา 44 การใช้แรงงานทั่วไป อายุ 18 ทํางานได้ไหม

ผู้สร้าง TikTok #15 ติดตามเคล็ดลับซื้อขาย?

ทําคอนเทนต์ tiktok ได้เงินไหม สร้างรายได้จาก tiktok shop ทํา คอน เท น ต์ TikTok อะไร ดี วิธีทําคอนเทนต์ tiktok ยอดวิว tiktok ได้เงินไหม คอนเทนต์ tiktok กับเพื่อน วิธี ทํา ให้คนติดตาม tik tok เยอะๆ สร้าง ราย ได้จากยอด วิว tiktok
ฐานภาษี

ฐานภาษี สำคัญ คืออะไร มีอะไรบ้าง? 2566-67

ฐานภาษี 2566 ฐานภาษี 2565 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีคืออะไร ฐานภาษี 2565 ฐานภาษี คืออะไร มีอะไรบ้าง ฐานภาษี 2564 บุคคลธรรมดา ฐานภาษีบุคคลธรรมดา ฐานภาษี เงินเดือน

เลิกกิจการ ภาษี ปิดกิจการ ต้องทําอย่างไร !

เลิกกิจการต้อง ทํา อย่างไร ยกเลิกกิจการร้านค้า แจ้งเลิกกิจการ บุคคลธรรมดา แจ้งเลิกกิจการ สรรพากร จดเลิกบริษัท ออนไลน์ ปิดบริษัท ค่าใช้จ่าย เลิกกิจการ ขายทรัพย์สิน เลิกกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave a Comment

Scroll to Top