การบัญชีฉบับที่ 40 กำหนดเรื่อง การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไว้

รับทำบัญชี.COM | การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย?

Click to rate this post!
[Total: 101 Average: 5]

การด้อยค่าของเงินลงทุน

การบัญชีฉบับที่ 40 กำหนดเรื่อง การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไว้

 1. ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดจะด้อยค่า เมื่อเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าว คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม
2. กิจการต้องบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดในงบกำไรขาดทุนทันทีที่เงินลงทุนเกิดจากการด้อยค่า และต้องรับรู้รายได้ ดอกเบี้ยในเวลาต่อมาด้วยอัตราคิดลดที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้นั้น การด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขาย กิจการต้องบันทึกการด้อยค่าของหลักทรัพย์เผื่อขายทันทีที่มีหลักฐานสนับสนุนว่าหลักทรัพย์นั้นด้อยค่า

โดยการกลับบัญชีส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า ของหลักทรัพย์เผื่อขายที่แสดงในส่วนของเจ้าของเป็นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าทันทีที่เกิด เว้นแต่กิจการเคยบันทึกส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าไว้ในส่วนของเจ้าของ กิจการต้องกลับบัญชีส่วนเกินทุนดังกล่าว ในการบันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนก่อนจะบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุน การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด

จะด้อยค่าเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการ ไม่สามารถเก็บเงินต้นหรือดอกเบี้ยทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่ระบุไว้ในสัญญาได้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารหนี้ดังกล่าว คือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากตราสารหนี้นั้น ซึ่งคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญาเดิม การด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไป กิจการต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อบันทึกการด้อยค่าของของเงินลงทุนทั่วไป

การบัญชีฉบับที่ 40 กำหนดเรื่อง การด้อยค่าของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนดไว้

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )