รับทำบัญชี.COM | การตัดจำหน่ายหนี้สูญตัวอย่างหลักเกณฑ์?

Click to rate this post!
[Total: 250 Average: 5]

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

เมื่อกิจการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ได้กำหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญไว้ ดังนี้
1 การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากร นั่นคือ ได้มีการทวงถามจนถึงที่สุดโดยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร คือ มีการฟ้องร้องและไม่ได้รับชำระหนี้ขณะที่หนี้สูญ เข้าเกณฑ์ที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิในงบกำไรขาดทุน จะบันทึกบัญชีโดย
Dr หนี้สูญ xxx
Cr ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
Dr ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr หนี้สงสัยจะสูญ xxx
ลดยอดค่าเผื่อลงเท่ากับยอดลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ

2 การตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่เข้าเงื่อนไขทางภาษีอากร และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าวแน่ที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ กรณีเช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ให้แนวทางไว้ว่า กิจการอาจตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นนี้สูญ โดยการบันทึกบัญชี คือ
Dr ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ คือ กระบวนการที่องค์กรหรือธุรกิจตัดบัญชีหนี้ที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้จากบัญชีหนี้ค้างสูญหายออกจากระบบบัญชีของตนเอง เป็นกระบวนการทางบัญชีที่ใช้เพื่อปรับปรุงสถานะการเงินและสร้างความแน่นอนในการบัญชี นี่คือขั้นตอนการตัดจำหน่ายหนี้สูญ

 1. ตรวจสอบหนี้สูญ

  • ตรวจสอบรายชื่อหนี้ที่มีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บได้ โดยพิจารณาเครดิตของลูกค้า, ประวัติการชำระเงิน, และสภาพการเงินของลูกค้า
 2. ประเมินมูลค่าหนี้สูญ

  • ประเมินมูลค่าของหนี้สูญ โดยลดมูลค่าหนี้ในบัญชีหนี้ตามมูลค่าที่คาดว่าจะเก็บได้ รวมถึงคำนวณความเสี่ยงในการขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ
 3. บันทึกการตัดจำหน่าย

  • บันทึกการตัดจำหน่ายหนี้สูญในบัญชี โดยลดบัญชีหนี้ค้างสูญหายและสร้างบัญชีรายได้หรือบัญชีรายการที่เกี่ยวข้อง
 4. รายงานการตัดจำหน่าย

  • รายงานการตัดจำหน่ายหนี้สูญในงบการเงินขององค์กร เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลการเงินรู้ว่ามีการตัดจำหน่ายหนี้สูญเกิดขึ้นและผลกระทบทางการเงิน

การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นกระบวนการที่สำคัญในการรักษาความแน่นอนในการบัญชีและปรับปรุงสถานะการเงินขององค์กร การทำงานนี้ช่วยลดความเสี่ยงจากหนี้สูญและช่วยให้องค์กรมีข้อมูลการเงินที่สมบูรณ์และถูกต้อง

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )