2 การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

กำลังปรับปรุง
[Total: 523 Average: 5]

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ ?

การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
เมื่อกิจการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ได้กำหนดแนวทางในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายหนี้สูญไว้ ดังนี้
1. การตัดจำหน่ายหนี้สูญเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากร นั่นคือ ได้มีการทวงถามจนถึงที่สุดโดยได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฏหมายภาษีอากร คือ มีการฟ้องร้องและไม่ได้รับชำระหนี้ขณะที่หนี้สูญ เข้าเกณฑ์ที่จะถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไร
สุทธิในงบกำไรขาดทุน จะบันทึกบัญชีโดย
Dr. หนี้สูญ xxx
Cr. ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ
Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr. หนี้สงสัยจะสูญ xxx
ลดยอดค่าเผื่อลงเท่ากับยอดลูกหนี้ที่ตัดเป็นหนี้สูญ
2. การตัดจำหน่ายหนี้สูญไม่เข้าเงื่อนไขทางภาษีอากร และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าวแน่ที่จะเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ กรณีเช่น มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 101 ให้แนวทางไว้ว่า กิจการอาจตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นนี้สูญ โดยการบันทึกบัญชี คือ
Dr. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx
Cr. ลูกหนี้ xxx
ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นสูญ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top