รับทำบัญชี.COM | ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มส่วนเกินทุนอยู่หมวดไหน?

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้น

                การตีราคาสินทรัพย์ะเพิ่มสูงขึ้นจะเดบิตบัญชีสินทรัพย์ และเครดิตบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์และแสดงเป็นรายการหนึ่งในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น แต่ยังไม่ถือเป็นกำไรจนกว่าจะขายสินทรัพย์นั้นอออกไป บัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จะลดลงได้เฉพาะเป็นการมูลค่าของสินทรัพย์ชนิดนี้นเท่าน้น จะนำผลขาดทุนจากการดำเนินงานหรือการตีราคาสินทรัพย์ชนิดอื่นมาหักออกจากบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์นี้ไม่ได้ และจแบ่งเป็นเงินปันผลไม่ได้

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม (Revaluation) เป็นกระบวนการปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์ในบัญชีให้มีมูลค่าที่ถูกต้องและแสดงค่าตามราคาที่เปลี่ยนแปลงได้ โดยส่วนใหญ่มักใช้ในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีราคาตลาดแน่นอน เช่น อสังหาริมทรัพย์หรือที่ดิน ที่มีมูลค่าขึ้นลงตามเวลา การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มสามารถทำได้โดยการปรับปรุงมูลค่าในบัญชีเพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์

ขั้นตอนหลักในกระบวนการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มประกอบด้วย

  1. การประเมินมูลค่าปัจจุบัน การประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ที่ต้องการตีราคา เพื่อดูว่ามูลค่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

  2. การจ้างผู้เชี่ยวชาญ บริษัทควรจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือนักประเมินมูลค่าอิสระเพื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์ตามค่าตลาดหรือเครื่องมือการประเมินที่ถูกต้อง

  3. การปรับปรุงบัญชี หลังจากประเมินมูลค่าปัจจุบันแล้ว บริษัทจะต้องปรับปรุงบัญชีโดยบันทึกการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าในบัญชีของสินทรัพย์ที่ตีราคา

  4. การบันทึกการตีราคา บันทึกการตีราคาในบัญชีโดยปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์เพื่อสะท้อนมูลค่าปัจจุบัน

  5. การรายงาน บริษัทควรรายงานการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มในรายงานการเงินของตน โดยระบุมูลค่าใหม่และมูลค่าเดิม

การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่ถูกตีราคาจะเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเพิ่มค่าหุ้นเนื่องจากเงินส่วนของเจ้าของบริษัท (สัมหาริมทรัพย์) มีมูลค่าเพิ่มขึ้น หรือสามารถมอบสิทธิในการกำไรสะสมในอนาคต การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มมักต้องประมาณค่าในทุก ๆ ระยะเวลาเพื่อให้มีข้อมูลการประเมินที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของตลาดและสินทรัพย์

Click to rate this post!
[Total: 173 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )