วิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้

รับทำบัญชี.COM | ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้?

Click to rate this post!
[Total: 71 Average: 5]

ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้

ตีราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้เพื่อแสดงในงบแสดง

                หุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนระยะยาวปรากฏในบัญชีในราคาทุนเดิมปรับปรุงด้วยส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่่ามูลค่าของหุ้นกู้นั้น นับตั้งแต่วันซื้อจนถึงวันงบบัญชีตามวิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ตามอัตาดอกเบี้ยในท้องตลาดและตามอายุของหุ้นกู้นั้น สำหรับหุ้นกู้ที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว ราคาตลาดย่อมมีความสำคัญน้อยกว่าราคาทุน การลดราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้มาแสดงในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน จะมีเหตุผลสมควรก็ต่อเมื่อราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นลดลงมาก เนื่องจากบริษัทผู้ออกหุ้นทำการค้าขาดทุนมากและไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด และฐานะของกิจการมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆ ไม่มีทางกลับฟื้นตัวได้อีก

หรือในกรณีที่บริษัทไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ เช่น ไม่สามารถสะสมเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อถึงกำหนดชำระ การตีราคาหุ้นกู้และการบันทึกผลขาดทุนอาจทำได้โดยพิจารราถึงราคาตลาดของหุ้นกู้ในขณะนั้นหรือราคาสินทรัพย์ที่เป็นประกันหุ้นกู้ที่ออกนั้นก็ได้ ในกรณีที่ซื้อหุ้นกู้ในราคา Plat คือ ราคาซื้อนั้นรวมหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังมิได้รับชำระ ราคานี้จำนำไปเดบิตไว้ในบัญชีเงินลงทุน ต่อมาภายหลังเมื่อได้รับชำระเงินไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ก็ตาม ควรถือเป็นการรับคืนเงินลงทุนก่อน ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับยังไม่ควรตั้งบัญชีจนกว่าจะได้รับดอกเบี้ยที่ค้างและดอกเบี้ยงวดต่อๆ มาเป็นปกติแล้ว เงินลงทุนประเภทนี้ ควรแสดงในงบแสดงฐานะการเงินพร้องทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของเงินลงทุนนั้นด้วย

วิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้

                หุ้นกู้ที่ซื้อเป็นเงินลงทุนระยะยาวปรากฏในบัญชีในราคาทุนเดิมปรับปรุงด้วยส่วนเกินมูลค่าหรือส่วนต่ำกว่่ามูลค่าของหุ้นกู้นั้น นับตั้งแต่วันซื้อจนถึงวันงบบัญชีตามวิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้ ตามอัตาดอกเบี้ยในท้องตลาดและตามอายุของหุ้นกู้นั้น สำหรับหุ้นกู้ที่ถือเป็นเงินลงทุนระยะยาว ราคาตลาดย่อมมีความสำคัญน้อยกว่าราคาทุน การลดราคาเงินลงทุนซื้อหุ้นกู้มาแสดงในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน

จะมีเหตุผลสมควรก็ต่อเมื่อราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นลดลงมาก เนื่องจากบริษัทผู้ออกหุ้นทำการค้าขาดทุนมากและไม่จ่ายดอกเบี้ยตามกำหนด และฐานะของกิจการมีแต่จะทรุดลงเรื่อยๆ ไม่มีทางกลับฟื้นตัวได้อีก หรือนกรณีที่บริษัทไม่อาจปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ เช่น ไม่สามารถสะสมเงินเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้เมื่อถึงกำหนดชำระ การตีราคาหุ้นกู้และการบันทึกผลขาดทุนอาจทำได้โดยพิจารราถึงราคาตลาดของหุ้นกู้ในขณะนั้นหรือราคาสินทรัพย์ที่เป็นประกันหุ้นกู้ที่ออกนั้นก็ได้ ในกรณีที่ซื้อหุ้นกู้ในราคา Plat คือ ราคาซื้อนั้นรวมหุ้นกู้และดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระแล้วแต่ยังมิได้รับชำระ ราคานี้จำนำไปเดบิตไว้ในบัญชีเงินลงทุน

ต่อมาภายหลังเมื่อได้รับชำระเงินไม่ว่าจะเป็นเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ก็ตาม ควรถือเป็นการรับคืนเงินลงทุนก่อน ดอกเบี้ยหุ้นกู้ค้างรับยังไม่ควรตั้งบัญชีจนกว่าจะได้รับดอกเบี้ยที่ค้างและดอกเบี้ยงวดต่อๆ มาเป็นปกติแล้ว เงินลงทุนประเภทนี้ ควรแสดงในงบแสดงฐานะการเงินพร้องทั้งชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพของเงินลงทุนนั้นด้วย

วิธีการบัญชีราคาตลาดของหุ้นกู้นี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามฐานะการเงินของผู้ออกหุ้นกู้