2 ตัวอย่าง หนังสือแจ้งทําลายสินค้า ทำลาย

กำลังปรับปรุง
[Total: 1770 Average: 5]

การทำลายสินค้า ?

การทำลายสินค้า
เมื่อผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะทำลายสินค้าจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้วย
-เอกสารหรือรายงานการขออนุมัติการทำลาย ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าและวัตถุดิบ โดยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้สรรพากรตรวจสอบ
-บันทึกในรายงานสินค้าและวัตถุดิบในช่อง “จ่าย” และหมายเหตุ “ทำลายเมื่อวันที่” จะบันทึกการทำลายเฉพาะในรายงานสินค้าและวัตถุดิบเท่านั้น ไม้ต้องบันทึกรายการอื่นอีก เพราะจะเป็นการบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนเนื่องจากการบันทึก “จ่าย” จากรายงานได้ทำให้มูลค่าสินค้าและวัตถุดิบปลายงวดลดลงแล้ว

การทำลายสินค้า ของเสียและเศษซาก ทำอย่างไร ?

การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอน ดังนี้
– ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
– เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
– ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม

เปิดใบกำกับภาษี กรณีสินค้าเน่าเสียเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย

ถ้าจะทำลายสินค้าที่หมดอายุหรือว่าเน่าเสีย ต้องแจ้งหน่วยงานไหนไหม แล้วต้องเปิดใบกำกับภาษีไหม กรณีสินค้าเน่าเสียเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย ที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ หากบริษัทฯ ได้ทำลายสินค้าซึ่งชำรุดบกพร่องนั้น

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดแล้ว ไม่ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าที่ได้ทำลาย และบริษัทฯ มีสิทธิตัดต้นทุนที่เหลือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าแล้วให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลายเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยาน ในการทำลาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรร่วมเป็นพยานในการทำลายก็ได้

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top