รายการพิเศษในงบกำไรขาด

รับทำบัญชี.COM | บันทึก หนังสือทําลายสินค้าแบบฟอร์มสรรพากร?

การทำลายสินค้า

หนังสือแจ้งทำลายสินค้า (Goods Destruction Notification) เป็นเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในกระบวนการการทำลายสินค้าหรือสินค้าที่มีปัญหาหรือเสียหายอย่างมีประสิทธิภาพและให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทำลายนั้น เป็นเอกสารที่สำคัญในการบัญชีและการจัดการสินค้าในบริษัทหรือองค์กร

หนังสือแจ้งทำลายสินค้ามักมีรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ข้อมูลสินค้า รายละเอียดของสินค้าที่ต้องการทำลาย เช่น ชื่อสินค้า รหัสสินค้า จำนวน หน่วยนับ เป็นต้น

  2. เหตุผลการทำลาย อธิบายเหตุผลที่ต้องการทำลายสินค้า เช่น สินค้าชำรุด หมดอายุ หรือไม่เหมาะสมในการใช้งานต่อไป

  3. วิธีการทำลาย อธิบายวิธีที่ใช้ในการทำลายสินค้า เช่น การทำลายด้วยการทำลายทางกายภาพ เผาไหม้ หรือการทำลายทางเคมี

  4. วันที่และเวลาที่ทำลาย ระบุวันที่และเวลาที่สินค้าถูกทำลาย

  5. ข้อมูลผู้ทำลาย ระบุชื่อและตำแหน่งของบุคคลหรือผู้รับผิดชอบในกระบวนการทำลาย

  6. ลายเซ็น ลายเซ็นของผู้รับผิดชอบในการทำลายและผู้ตรวจสอบหรืออนุมัติ

หนังสือแจ้งทำลายสินค้าเป็นการบันทึกสำคัญในกระบวนการจัดการสินค้าและการบัญชี มันช่วยให้สามารถติดตามและตรวจสอบการทำลายสินค้าได้อย่างถูกต้องและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ในกรณีที่จำเป็น นอกจากนี้ การทำลายสินค้าเชิงกฎหมายและความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการทำลายสินค้า

การทำลายสินค้า เมื่อผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะทำลายสินค้าจะต้องมีเอกสารหลักฐานในการบันทึกบัญชีด้วย
– เอกสารหรือรายงานการขออนุมัติการทำลาย ซึ่งจะต้องมีลายเซ็นของผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าและวัตถุดิบ โดยจะต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานพร้อมที่จะให้สรรพากรตรวจสอบ
– บันทึกในรายงานสินค้าและวัตถุดิบในช่อง “จ่าย” และหมายเหตุ “ทำลายเมื่อวันที่” จะบันทึกการทำลายเฉพาะในรายงานสินค้าและวัตถุดิบเท่านั้น ไม้ต้องบันทึกรายการอื่นอีก เพราะจะเป็นการบันทึกบัญชีซ้ำซ้อนเนื่องจากการบันทึก “จ่าย” จากรายงานได้ทำให้มูลค่าสินค้าและวัตถุดิบปลายงวดลดลงแล้ว

 

การทำลายสินค้า ของเสียและเศษซาก ทำอย่างไร

การลงรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับของเสียเกินปกติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต สินค้าที่เสื่อมคุณภาพ สินค้าที่มีตำหนิ สินค้าที่หมดสมัย สินค้าหมดอายุ มีขั้นตอน ดังนี้
– ต้องมีการตรวจสอบสภาพสินค้าดังกล่าวว่า เสียหายตามเงื่อนไขที่แต่ละกิจการได้กำหนดไว้หรือไม่
– เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสีย เศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว ให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ(ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ละลงลายมือชื่อเป็นพยานร่วมในการตรวจสอบ
– ก่อนทำลายต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สรรพากรจังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน สรรพากรอาจส่งเจ้าหน้าที่ไปดูการทำลายตามความเหมาะสม

 

เปิดใบกำกับภาษี กรณีสินค้าเน่าเสียเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย

ถ้าจะทำลายสินค้าที่หมดอายุหรือว่าเน่าเสีย ต้องแจ้งหน่วยงานไหนไหม แล้วต้องเปิดใบกำกับภาษีไหม กรณีสินค้าเน่าเสียเสื่อมชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือล้าสมัย ที่โดยสภาพไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ หากบริษัทฯ ได้ทำลายสินค้าซึ่งชำรุดบกพร่องนั้น

ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดแล้ว ไม่ถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าสินค้าที่ได้ทำลาย และบริษัทฯ มีสิทธิตัดต้นทุนที่เหลือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

เมื่อได้รับอนุมัติให้ทำลายของเสียหรือสินค้าหรือเศษซากจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้ทำลายสินค้าแล้วให้มีบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายบัญชี ฝ่ายขาย หรือฝ่ายตรวจสอบ (ถ้ามี) ร่วมสังเกตการณ์ และลงลายมือชื่อเป็นพยานในการทำลายเพื่อใช้เป็น หลักฐานในการบันทึกบัญชี พร้อมทั้งเชิญผู้สอบบัญชีมาเป็นพยาน ในการทำลาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรร่วมเป็นพยานในการทำลายก็ได้

Click to rate this post!
[Total: 350 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )