3ปี การบัญชีสำหรับงานก่อสร้างระยะยาว

กำลังปรับปรุง
[Total: 165 Average: 5]

ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง ?

                งานก่อสร้างทรัพย์สินหรือจัดสร้างทรัพย์สินตามคำสั่งจ้าง อาจเป็นที่สามารถทำเสร็จในระยะสั้น เช่น 1 เดnอน 3 เดือน 6 เดือน หรือภายในหนึ่งปีก็ได้ หากสินทรัพย์ที่จัดสร้างนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่ใหญ่ละไม่มีกรรมวิธีการผลิตยุ่งยาก การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและรายได้จากการคงดำเนินต่อไปตามวิธีปกติ รายได้จะนำมาบันทึกบัญชีมื่อทำงานเสร็จและส่งมอบให้กับผู้จ้าง ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานแล้วจะโอนต้นทุนงานไปหักกับรายได้จากการก่อสร้างในงบกำไรขาดทุน วิธีบัญชีดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักที่ว่า รายได้เกิดขึ้นเมื่อมีการขายและส่งมอบ จึงรับรู้รายได้และกำไรเมื่อมีการขาย การผลิตแต่อย่างเดียวยังไม่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรจนกว่างวานจะเสร็จและส่งมอบแล้วเท่านั้น วิธีการบัญชีเชนนี้เป็นการรับรู้กำไรต่อเมื่องานเสร็จ ถ้าเมื่องานก่อสร้างนั้นต้องใช้ระยะเวลานานกินกว่าหนึ่งงวดบัญชี หรือในบางกรณีอาจใช้เวลา 2 ปี 3 ปี หรือนาานกว่านั้น เช่น สัญญาสร้างอาคาร สร้าง ทาง สร้างสะพาน ฯลฯ การรับรู้รายได้ต่อเมื่องานเสร็จย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อการคำนวณกำไรมาก กล่าวคือ ในปีที่ทำงานก่อสร้างยังไม่เสร็จ กิจการจะไม่มีรายได้เลย และรายได้จะสูงในปีที่่ทำงานเสร็จ ซึ่งถ้าจะพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า รายได้นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับงานก่อสร้างที่ได้ก้าวหน้าไป รายได้นั้นเป็นรายได้ตามสัญญาและมีความแน่นอนตามสมควร อีกประการหนึ่ง สัญญาจ้างระยะยาวเช่นนี้มักเกี่ยวกับเงินจำนวนมาก ในทางปฏิบัติ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมักทำสัญญาตกลงกันกำหนดให้ส่งมอบงานเป็นส่วนๆ และกำหนดจำนวนเงินงวดที่ผู้จ้างจะจ่ายให้เมื่อส่งมอบงานแต่ละขั้น และงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานนั้นเสร็จสมบรูณ์และส่งมอบรียบร้อยแล้ว มื่อเป็นเช่นนี้ การรับรู้รายได้และกำไรขาดทุนจากงานก่อสร้างจึงอาจกระทำได้ตามงวดบัญชีต่างๆ ระหว่างที่การก่อสร้างยังดำเนินงานอยู่ แทนที่จะรับรู้รายได้ครั้งเดียวเมื่องานเสร้จ การรับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จเรียกว่า percentage-of-Completion method

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top