ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว?

บัญชี รับเหมาก่อสร้าง excel ผังบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี งานระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี การบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้าง งบการเงิน การรับรู้รายได้งานก่อสร้าง
Click to rate this post!
[Total: 122 Average: 5]

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง ระยะยาว

ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง

                งานก่อสร้างทรัพย์สินหรือจัดสร้างทรัพย์สินตามคำสั่งจ้าง อาจเป็นที่สามารถทำเสร็จในระยะสั้น เช่น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือภายในหนึ่งปีก็ได้ หากสินทรัพย์ที่จัดสร้างนั้นเป็นสินทรัพย์ไม่ใหญ่ละไม่มีกรรมวิธีการผลิตยุ่งยาก การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและรายได้จากการคงดำเนินต่อไปตามวิธีปกติ รายได้จะนำมาบันทึกบัญชีมื่อทำงานเสร็จและส่งมอบให้กับผู้จ้าง ต้นทุนงานก่อสร้างจะบันทึกไว้ในราคาทุนที่จ่ายไปในงานระหว่างการก่อสร้าง เมื่อเสร็จงานแล้วจะโอนต้นทุนงานไปหักกับรายได้จากการก่อสร้างในงบกำไรขาดทุน วิธีบัญชีดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักที่ว่า รายได้เกิดขึ้นเมื่อมีการขายและส่งมอบ จึงรับรู้รายได้และกำไรเมื่อมีการขาย การผลิตแต่อย่างเดียวยังไม่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรจนกว่างวานจะเสร็จและส่งมอบแล้วเท่านั้น วิธีการบัญชีเชนนี้เป็นการรับรู้กำไรต่อเมื่องานเสร็จ ถ้าเมื่องานก่อสร้างนั้นต้องใช้ระยะเวลานานกินกว่าหนึ่งงวดบัญชี หรือในบางกรณีอาจใช้เวลา 2 ปี 3 ปี หรือนาานกว่านั้น เช่น สัญญาสร้างอาคาร สร้าง ทาง สร้างสะพาน ฯลฯ การรับรู้รายได้ต่อเมื่องานเสร็จย่อมทำให้เกิดผลกระทบต่อการคำนวณกำไรมาก

กล่าวคือ ในปีที่ทำงานก่อสร้างยังไม่เสร็จ กิจการจะไม่มีรายได้เลย และรายได้จะสูงในปีที่่ทำงานเสร็จ ซึ่งถ้าจะพิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้วจะเห็นว่า รายได้นั้นเกิดขึ้นพร้อมๆ กับงานก่อสร้างที่ได้ก้าวหน้าไป รายได้นั้นเป็นรายได้ตามสัญญาและมีความแน่นอนตามสมควร อีกประการหนึ่ง สัญญาจ้างระยะยาวเช่นนี้มักเกี่ยวกับเงินจำนวนมาก ในทางปฏิบัติ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างมักทำสัญญาตกลงกันกำหนดให้ส่งมอบงานเป็นส่วนๆ

และกำหนดจำนวนเงินงวดที่ผู้จ้างจะจ่ายให้เมื่อส่งมอบงานแต่ละขั้น และงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานนั้นเสร็จสมบรูณ์และส่งมอบรียบร้อยแล้ว มื่อเป็นเช่นนี้ การรับรู้รายได้และกำไรขาดทุนจากงานก่อสร้างจึงอาจกระทำได้ตามงวดบัญชีต่างๆ ระหว่างที่การก่อสร้างยังดำเนินงานอยู่ แทนที่จะรับรู้รายได้ครั้งเดียวเมื่องานเสร้จ การรับรู้รายได้ตามส่วนของงานที่ทำเสร็จเรียกว่า percentage-of-Completion method

ขออธิบายเกี่ยวกับบัญชีรับเหมาก่อสร้างพร้อมแสดงตัวอย่างได้ดังนี้

บัญชีรับเหมาก่อสร้าง Excel

เป็นแบบฟอร์แมตในรูปแบบของไฟล์ Excel ที่ใช้ในการบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีคอลัมน์และแถวต่างๆ ที่ใช้ในการระบุข้อมูลทางบัญชี เช่น รหัสบัญชี, ชื่อบัญชี, ยอดเดบิต, ยอดเครดิต เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ง่ายต่อการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบัญชีเพื่อให้เกิดความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต
101 เงินสด 10,000  
201 วัสดุก่อสร้าง 20,000  
301 ค่าแรงงาน 5,000  

ผังบัญชี ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

เป็นการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในรูปแบบของผังบัญชี เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบัญชีต่างๆ ในธุรกิจนี้ เช่น บัญชีเงินสด, บัญชีวัสดุก่อสร้าง, บัญชีค่าแรงงาน เป็นต้น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและวางแผนการบัญชีได้อย่างถูกต้อง

ตัวอย่าง

 • รายการบัญชีหลัก

  • 1xxxx – ทรัพย์สิน
  • 2xxxx – หนี้สิน
  • 3xxxx – ส่วนของผู้ถือหุ้น
  • 4xxxx – รายได้
  • 5xxxx – ค่าใช้จ่าย
 • รายการบัญชีย่อย

  • 101 – เงินสด
  • 201 – วัสดุก่อสร้าง
  • 301 – ค่าแรงงาน

เฉลยแบบฝึกหัด สัญญาก่อสร้าง

เป็นการแสดงผลการบันทึกบัญชีเพื่อตอบสนองต่อแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับสัญญาก่อสร้าง ซึ่งอาจประกอบไปด้วยรายละเอียดเช่น รายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง, ยอดเดบิตและเครดิต และคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับแต่ละรายการ

ตัวอย่าง

วันที่ รายการบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต คำอธิบาย
01/01/2023 เงินสด 101 10,000   เงินสดตั้งต้น
01/01/2023 วัสดุก่อสร้าง 201 20,000   วัสดุก่อสร้างตั้งต้น
01/01/2023 ค่าแรงงาน 301 5,000   ค่าแรงงานตั้งต้น
05/01/2023 เงินสด 101   5,000 รับเงินล่วงหน้าจากลูกค้า
10/01/2023 วัสดุก่อสร้าง 201   10,000 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
15/01/2023 ค่าแรงงาน 301   2,4. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี เป็นการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและบันทึกยอดคงเหลือของสินทรัพย์เหล่านี้ในระหว่างกระบวนการก่อสร้าง ตัวอย่างของสินทรัพย์ที่อาจถูกบันทึกได้รวมถึง วัสดุก่อสร้าง, เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง, และสินค้าสำเร็จรูปที่ใช้ในการก่อสร้าง  

ตัวอย่าง

รหัสบัญชี ชื่อบัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต
401 วัสดุก่อสร้าง 50,000  
402 เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อสร้าง 10,000  
403 สินค้าสำเร็จรูป 20,000  

งานระหว่างก่อสร้าง บันทึกบัญชี

เป็นการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น ค่าแรงงาน, ค่าวัสดุและอุปกรณ์, ค่าเช่าเครื่องจักร เป็นต้น

ตัวอย่าง

วันที่ รายการบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต คำอธิบาย
01/02/2023 ค่าแรงงาน 301   5,000 ค่าแรงงานในการติดตั้งวัสดุก่อสร้าง
02/02/2023 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 402   10,000 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใหม่
03/02/2023 ค่าเช่าเครื่องจักร 501   2,000 เช่าเครื่องจักรในการก่อสร้าง
05/02/2023 ค่าแรงงาน 301   3,000 ค่าแรงงานในการติดตั้งวัสดุก่อสร้าง
07/02/2023 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 402   5,000 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพิ่มเติม

การบันทึกบัญชีรับเหมาก่อสร้าง

เป็นกระบวนการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้รหัสบัญชีและรายละเอียดทางบัญชี เพื่อบันทึกยอดเดบิตและเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินหรือชำระเงินในกระบวนการรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่าง

วันที่ รายการบัญชี เลขที่บัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต
01/03/2023 เงินสด 101   10,000
01/03/2023 รับเงินมัดจำ 105 10,000  
05/03/2023 รับเงินงวดแรก 201 50,000  
10/03/2023 รับเงินงวดที่สอง 201 30,000  
15/03/2023 รับเงินงวดที่สาม 201 20,000  

งานระหว่างก่อสร้าง งบการเงิน

เป็นการรายงานสถานะการเงินของงานก่อสร้างในรูปแบบของงบการเงิน ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ทำให้เจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามสถานะการเงินของงานได้โดยง่าย

ตัวอย่าง

รายการ ยอดเงิน (บาท)
รายรับ  
– เงินมัดจำ 10,000
– งวดแรก 50,000
– งวดที่สอง 30,000
– งวดที่สาม 20,000
รายจ่าย  
– ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 15,000
– ค่าแรงงาน 20,000
– ค่าเช่าเครื่องจักร 3,000
– ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 5,000
สรุปผลกำไร/ขาดทุน 7,000

การรับรู้รายได้งานก่อสร้าง

เป็นกระบวนการติดตามและบันทึกรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในงานก่อสร้าง ซึ่งรายได้เหล่านี้อาจเป็นเงินมัดจำ, เงินรับงวด หรือรายได้อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง

ตัวอย่าง

วันที่ รายการ เลขที่บัญชี ยอดเดบิต ยอดเครดิต
01/03/2023 เงินมัดจำ 105 10,000  
05/03/2023 รับเงินงวดแรก 201 50,000  
10/03/2023 รับเงินงวดที่สอง 201 30,000  
15/03/2023 รับเงินงวดที่สาม 201 20,000  

โดยการใช้งานบัญชีรับเหมาก่อสร้างและการบันทึกข้อมูลทางบัญชีเหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถติดตามและประเมินผลการเงินของงานก่อสร้างได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แฟรนไชส์

กลุ่ม แฟรนไชส์ ค่าที่ปรึกษา บัญชีแฟรนไชส์

หัก ณ ที่จ่าย ค่า แฟ รน ไช ส์ บันทึกบัญชี อย่างไร ค่าแฟรนไชส์ หัก ณ ที่จ่าย ผังบัญชีธุรกิจแฟรนไชส์ หา แฟ รน ไช ส์ บัญชี สน ง บัญชี แฟ รน ไช ส์ ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ ราย ได้จากการขาย แฟ รน ไช ส์ สัญญา แฟ รน ไช ส์ บุคคลธรรมดา ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับติดตั้งป้ายไฟ ครอบคลุมธุรกิจบัญชี ภาษี ให้ความรู้ สำหรับธุรกิจของคุณ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย แผนธุรกิจ ร้านป้าย เปิดร้านป้าย ไวนิล ลงทุน เท่า ไหร่ ตัวอย่างป้ายเปิดร้านใหม่ สอน เปิดร้านป้าย ป้ายเปิดร้านเร็วๆนี้ ป้ายไวนิล เปิดร้าน แฟรนไชส์ ป้ายไวนิล ร้านรับทํา ป้าย ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

เหล้าปั่น กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ไอเดียร้านเหล้าปั่นเล็กๆ ขายเหล้าปั่น ขอใบอนุญาต ประเภท ไหน ขายเหล้าปั่น ผิดกฎหมายไหม ขายเหล้าปั่น แชร์ ประสบการณ์ เปิดร้านเหล้า ขายเหล้าปั่นต้องขออนุญาตไหม เปิดร้านเหล้าปั่น ลงทุนเท่าไหร่ เปิดร้านเหล้าปั่น ต้องทําอย่างไร

อีเว้นท์ 2 ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event ตัวอย่างการจัดงาน event ตัวอย่าง Sequence งาน Event การจัด event มีองค์ประกอบอะไรบ้าง แนวคิดการจัดงาน event แผนการจัดงาน event งบประมาณ การจัดงาน Event event organizer คืออะไร ออนไลน์

การ ด้อยค่า ของ สินทรัพย์ ที่มีอยู่ทุกปี?

การด้อยค่าของสินทรัพย์ บันทึกบัญชี การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตัวอย่าง โจทย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์  สรุป การด้อยค่าของสินทรัพย์  tas 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ สรุป การด้อยค่าสินทรัพย์ ข้อบ่งชี้การด้อยค่าสินทรัพย์ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

Leave a Comment

Scroll to Top