รับทำบัญชี.COM | การประมงพื้นบ้านมีอะไรบ้าง?

Click to rate this post!
[Total: 75 Average: 5]

แผนธุรกิจการประมง

การเริ่มต้นธุรกิจการประมงต้องผ่านขั้นตอนหลายอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าคุณมีความเข้าใจและเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนเริ่มดำเนินกิจกรรมจริง นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจการประมงที่คุณต้องการสร้างขึ้น กำหนดว่าคุณจะประมงชนิดใด และเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการประมง เช่น บริเวณทะเลหรือแม่น้ำที่มีความหลากหลายในชนิดของปลา
 2. ศึกษาและเตรียมความรู้ ศึกษาเกี่ยวกับการประมง ชนิดของปลาที่คุณต้องการจะประมง รูปแบบการประมงที่เหมาะสม และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ของคุณ
 3. ขออนุญาตและปรับปรุงความรู้ด้านกฎหมาย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ของคุณและขออนุญาตที่จำเป็นก่อนเริ่มกิจกรรม นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการประมงที่ยังรักษาอยู่ในขณะที่ประมงเพื่อช่วยในการส่งเสริมการเกษตรเชิงอนุรักษ์
 4. เตรียมอุปกรณ์และพื้นที่ หากคุณต้องการประมงในสถานที่เฉพาะ คุณควรเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น จังหวะ จักรยานพับเพื่อเข้าถึงบริเวณที่หลักฐาน
 5. ประสบการณ์และความชำนาญ คุณควรสมัครเรียนรู้หรือทำงานร่วมกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการประมง เพื่อเรียนรู้เทคนิคและเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการประมง
 6. การตลาดและการขาย วางแผนการตลาดสำหรับผลผลิตการประมงของคุณ เช่น การทำการตลาดออนไลน์หรือการทำการตลาดในสถานที่ท่องเที่ยว
 7. การเริ่มต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจเริ่มต้นด้วยกิจกรรมประมงขนาดเล็กเพื่อทดลองและเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะขยายธุรกิจ
 8. การจัดการการเงินและบัญชี ควรเตรียมแผนการเงินและบัญชีเพื่อจัดการรายรับและรายจ่ายของธุรกิจในระยะเริ่มต้น
 9. ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม ในธุรกิจการประมง ความรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานการประมงที่สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางประมง
 10. รับข้อคิดเสนอและปรับปรุง ในระหว่างดำเนินธุรกิจ คุณควรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และรับข้อเสนอแนะจากลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของคุณ

อย่าลืมว่าการเริ่มต้นธุรกิจการประมงจะต้องใช้เวลาและความพยายามในการเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเจริญเติบโตและประสบความสำเร็จ

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการประมง

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
การขายปลา xxxxxxx xxxxxxx
การจ้างคนตกปลา xxxxxxx xxxxxxx
การซื้ออุปกรณ์ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าน้ำมันเรือ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าบำรุงเรือ xxxxxxx xxxxxxx
ค่าส่วนต่าง xxxxxxx xxxxxxx
อื่นๆ xxxxxxx xxxxxxx
รวม xxxxxxxx xxxxxxxx

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ใส่ในตารางนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นค่าจริงๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงของคุณ โดยค่าที่แสดงในตารางเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและไม่สามารถตั้งค่าจริงได้ กรุณาแทนที่ “xxxxxxxx” ด้วยค่าจริงของคุณ และเพิ่มหรือแก้ไขรายการตามความเหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการประมง

อาชีพในธุรกิจการประมงเกี่ยวข้องกับอาชีพหลายอย่างที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการดำเนินธุรกิจ รวมถึง

 1. คนตกปลา (Fishermen) คนตกปลาเป็นบุคคลที่มีหน้าที่ตกปลาขึ้นมาจากน้ำ เป็นกิจกรรมหลักในธุรกิจการประมง พวกเขาทำหน้าที่ตกปลาและจัดการดูแลเรือตกปลาเพื่อเก็บปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ เช่น กุ้ง ปู หอย เป็นต้น
 2. นายพราน (Boat Captains) นายพรานเป็นคนที่บรรจุความรับผิดชอบในการนำเรือออกเดินทางตกปลา พวกเขาต้องมีความเชี่ยวชาญในการนำเรือไปยังพื้นที่ต่างๆ และจัดการดูแลเรือในระหว่างการทำงาน
 3. ช่างเรือ (Boat Mechanics) ช่างเรือมีหน้าที่ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบของเรือ เพื่อให้เรือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. พ่อค้าปลา (Fishmongers) พ่อค้าปลามีหน้าที่รับซื้อปลาจากคนตกปลาหรือเรือตกปลาแล้วนำมาขายต่อให้กับลูกค้า พวกเขาคอยจัดการดูแลความสดของปลาและส่วนนำเสนอให้แก่ผู้ซื้อ
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจการประมง (Fishery Business Owners) ผู้ประกอบการมีบทบาทในการจัดการและดูแลธุรกิจการประมงในมิติต่างๆ เช่น การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์ การตลาดและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจ
 6. ผู้ดูแลการเกษตรทะเล (Aquaculture Managers) ในบางกรณี ธุรกิจการประมงอาจรวมถึงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเช่น ปลา กุ้ง หอย เป็นต้น ผู้ดูแลการเกษตรทะเลจะคอยดูแลและบริหารจัดการกระบวนการเพาะเลี้ยงให้เกิดผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ
 7. นักวิจัยทางทะเล (Marine Researchers) นักวิจัยทางทะเลมีหน้าที่ศึกษาและศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางทะเล พวกเขาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลให้มีความยั่งยืน
 8. เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนเรือ (Vessel Registration Officers) เจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนเรือมีหน้าที่รับผิดชอบในการลงทะเบียนและจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ใช้ในธุรกิจการประมง
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลกฎหมายทางทะเล (Marine Legal Officers) เจ้าหน้าที่ดูแลกฎหมายทางทะเลมีหน้าที่ตรวจสอบและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในท้องทะเล
 10. ผู้บริหารส่วนบุคคล (Personnel Managers) ธุรกิจการประมงใหญ่อาจมีทีมงานมาก ผู้บริหารส่วนบุคคลมีหน้าที่จัดการและดูแลทีมงานในเรื่องของการจ้างงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากร

อาชีพเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของบทบาทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมง แต่ในความเป็นจริงยังมีบทบาทอื่นๆ ที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจการประมงอีกมากมายด้วย

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการประมง

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ โดยการพิจารณาปัจจัยด้านความแข็งแกร่ง (Strengths), ปัจจัยด้านความอ่อนแอ (Weaknesses), ปัจจัยด้านโอกาส (Opportunities), และปัจจัยด้านอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจ ดังนี้

ความแข็งแกร่ง (Strengths)

 • ประสบความสำเร็จในการตกปลาและการจัดการประมงมาเป็นเวลานาน
 • ทรัพยากรทางทะเลที่มีความหลากหลายและมากมาย
 • ความเชี่ยวชาญในการตกปลาและการจัดการทรัพยากรทางทะเล
 • สถานที่ตั้งที่เป็นที่ตั้งที่ดีสำหรับการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางทะเล

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 • การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางทะเลที่อาจส่งผลกระทบต่อการตกปลา
 • ข้อจำกัดในการจัดหาและบำรุงรักษาเรือและอุปกรณ์
 • ความขาดแคลนแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการตกปลา

โอกาส (Opportunities)

 • การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการการตกปลาด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ระบบติดตามและจัดการประมงอัตโนมัติ
 • การพัฒนาตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ทางทะเลที่มีความนิยมสูง เช่น ปลาสด กุ้งสด
 • โอกาสในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาลหรือองค์กรนอกภาคเอกชนในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

อุปสรรค (Threats)

 • การเพิ่มปริมาณการตกปลาจากผู้ประกอบการอื่น อาจทำให้ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลลดลง
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมทางทะเลที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรทางทะเล
 • ความเสี่ยงจากนโยบายและกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจการประมง

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้ธุรกิจการประมงเข้าใจความแข็งแกร่งและอ่อนแอของตนเอง และระบุโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการปรับปรุงที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการประมงของคุณ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการประมง ที่ควรรู้

 1. ปลา (Fish)
  • คำอธิบาย สัตว์น้ำที่มีกระดูกส่วนใหญ่เป็นกระดูกเหนี่ยวนำเป็นประเภทหนึ่งของอาหารที่สำคัญในธุรกิจการประมง
 2. กุ้ง (Shrimp)
  • คำอธิบาย สัตว์น้ำที่มีก้านขายาวและมีหางปูอยู่ตรงกลางส่วนหลังของร่างกาย เป็นอาหารทะเลที่มีความนิยม
 3. เรือตกปลา (Fishing Boat)
  • คำอธิบาย ยานพาหนะที่ใช้ในการตกปลาและจัดการธุรกิจการประมงในทะเล
 4. เบ่ง (Net)
  • คำอธิบาย อุปกรณ์ใช้ในการตกปลาที่ทำจากเชือกหรือเส้นใย มักถูกใช้เพื่อจับปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆ
 5. หัวเบ็ด (Fishing Hook)
  • คำอธิบาย อุปกรณ์ที่มีเหนี่ยวและสายเย็บใช้ในการตกปลา จับปลาเมื่อมีการตกเบ็ด
 6. ปลาทะเล (Seafood)
  • คำอธิบาย อาหารที่มาจากทะเล รวมถึงปลา กุ้ง หอย ปู เป็นต้น
 7. เกษตรทะเล (Aquaculture)
  • คำอธิบาย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือพืชน้ำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุม เช่น การเพาะเลี้ยงปลาหรือกุ้ง
 8. เนื้อปลาแห้ง (Dried Fish)
  • คำอธิบาย ปลาที่ได้รับการแห้งแดดหรืออบเพื่อเพิ่มอายุการเก็บรักษา
 9. อุปกรณ์ตกปลา (Fishing Gear)
  • คำอธิบาย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกปลา เช่น เบ่ง หัวเบ็ด สายตาข่าย เป็นต้น
 10. สัตว์น้ำ (Aquatic Animals)
  • คำอธิบาย สัตว์ที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมน้ำ เช่น ปลา กุ้ง ปู หอย เป็นต้น

ธุรกิจ การประมง ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจการประมงจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจ ดังนั้น คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจในประเทศของคุณเพื่อรับข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่จำเป็นต่อธุรกิจการประมงของคุณ โดยส่วนใหญ่ การจดทะเบียนอาจรวมถึง

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration) ต้องทำการจดทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประมงกับหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนด ในบางกรณี คุณอาจต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือรายบุคคล และได้รับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ
 2. การขอใบอนุญาต (Permits and Licenses) ตามกฎหมายในประเทศของคุณ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจการประมง เช่น ใบอนุญาตการตกปลา ใบอนุญาตการใช้เครื่องมือตกปลา เป็นต้น
 3. การรับรองมาตรฐานและความปลอดภัย (Certifications and Safety) การประมงอาจเกี่ยวข้องกับมาตรฐานและความปลอดภัยในการประมง คุณอาจต้องได้รับการรับรองหรือการประเมินความปลอดภัยสำหรับเรือ อุปกรณ์ และกระบวนการที่ใช้ในการประมง
 4. การขึ้นทะเบียนเรือ (Vessel Registration) หากธุรกิจการประมงของคุณใช้เรือในกระบวนการตกปลา คุณอาจต้องขึ้นทะเบียนเรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรือสามารถเข้าออกจากท่าเรือได้ตามกฎหมาย
 5. การเสียภาษี (Taxation) คุณต้องสำรองงบการเงินเพื่อชำระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมง เช่น ภาษีอากรตกปลา หรือภาษีรายได้จากธุรกิจ
 6. ความปลอดภัยและการป้องกัน (Safety and Security) คุณควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันเพื่อประกันความปลอดภัยให้กับคนในธุรกิจ และเรือที่ใช้ในการประมง

โดยคำแนะนำเบื้องต้นคือควรพบกับทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องกฎหมายและการจัดการเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนธุรกิจการประมงในประเทศของคุณ

บริษัท ธุรกิจการประมง เสียภาษีอย่างไร

ภาษีที่ธุรกิจการประมงอาจต้องเสียขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดที่มีในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงอาจมีหลายประเภท ต่อไปนี้คือตัวอย่างของภาษีที่อาจต้องเสียในธุรกิจการประมง

 1. ภาษีอากรตกปลา (Fishery Tax) เป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการตกปลา บางประเทศอาจจัดตั้งภาษีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและส่งเสริมการเก็บรักษาทรัพยากรให้ยั่งยืน
 2. ภาษีรายได้จากธุรกิจ (Income Tax) ถ้าธุรกิจการประมงได้รับรายได้จากการขายปลาหรือผลิตภัณฑ์ทางทะเลอื่นๆ อาจมีความเป็นไปได้ที่จะต้องเสียภาษีรายได้ตามกฎหมายที่มีในประเทศ
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ในบางประเทศ การขายปลาหรือผลิตภัณฑ์ทางทะเลอาจต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามระบบภาษีของประเทศ
 4. ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (Property Tax) ถ้าธุรกิจการประมงครอบครองทรัพย์สินเช่นที่ดิน โรงงาน หรือโกดังที่ใช้ในการประมง อาจมีค่าภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามกฎหมาย
 5. อื่นๆ ภาษีและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ว่ายังมีภาษีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลและบำรุงรักษาเรือ ค่าน้ำมันเรือ เป็นต้นที่ธุรกิจการประมงต้องจ่าย

หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการประมงในประเทศของคุณ ควรปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางการเงินในพื้นที่เพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีคนเลี้ยงกุ้ง