3 การประมาณการ ค่าเผื่อ มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ

กำลังปรับปรุง
[Total: 546 Average: 5]

การประมาณการ ค่าเผื่อ มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ ?

การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ คือการประมาณว่ามีลูกหนี้จำนวนเงินเท่าไรที่กิจการคิดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ซึ่งกิจการจะต้องทำการประมาณนี้ทุกสิ้นงวดบัญชี มีชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประมาณหนี้สงสัยจะสูญที่จะอธิบายให้เข้าใจ ดังนี้ หนี้สูญ หมายถึง จำนวนเงินพิสูจน์ได้ว่าลูกหนี้ไม่สามารถนำเงินมาชำระหนี้กิจการได้อย่างแน่นอน เช่น ลูกหนี้ล้มละลาย ลูกหนี้เสียชีวิต เป็นต้น ซึ่งหนี้สูญนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการ หนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการประมาณในวันสิ้นงวดบัญชีว่าจะมีหนี้สูญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงินเท่าไร แต่จำนวนเงินนั้นเป็นเพียงแค่การประมาณไว้ ยังไม่สูญไปอย่างแน่นอน ซึ่งหนี้สงสัยจะสูญนี้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการเช่นกัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จำนวนเงินที่กิจการใช้ปรับมูลค่าของลูกหนี้ให้ตรงกับความเป็นจริง ให้เป็นจำนวนเงินของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้จริง ๆ ดังนั้นลูกหนี้สุทธิที่คาดว่าจะเก็บเงินได้จริง ๆ จะเท่ากับยอดลูกหนี้หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้ถือเป็นบัญชีสินทรัพย์ของกิจการแต่จะมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ปรับมูลค่าของลูกหนี้ให้ตรงกับความเป็นจริงนั่นเอง ในบทนี้จะอธิบายถึงเฉพาะการประมาณหนี้สงสัยจะสูญในวันสิ้นงวดบัญชีก่อน ส่วนรายการอื่นที่เกี่ยวข้องกับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ เช่น การตัดลูกหนี้ให้เป็นหนี้สูญ หนี้สูญได้รับคืน การประมาณหนี้สงสัยจะสูญไว้สูงเกินไป หรืออื่น ๆ จะได้อธิบายในหนังสือหลักการบัญชีขั้นต้น 2 ต่อไป การประมาณหนี้สงสัยจะสูญในวันสิ้นงวด สามารถบันทึกบัญชีได้โดย เดบิต หนี้สงสัยจะสูญ และเครดิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเงินเท่ากับหนี้สงสัยจะสูญในปีนั้น ซึ่งจำนวนเงินหนี้สงสัยจะสูญในปีนั้นจะเป็นเท่าไรจะขึ้นอยู่กับวิธีการประมาณหนี้สงสัยจะสูญ เดือน 3 วันมาฆะบูชา จะมีพิธีสรงน้ำพระธาตุ ทุกปี
ที่มา บทความ : ททท.
Related Posts via Categoriesกาดดารา (1)หมู่บ้านม้งแม่ขุนวาก (1)บ้านจ๊างนัก (1)หมู่บ้านทำเครื่องเงิน (1)ชุมชนวัดเกต (1)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึง

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีปัจจุบันแล้ว แต่กิจการยังไม่ได้จ่ายเงินจึงยังไม่ได้บัญทึกบัญชี เช่น ค่าแรงงานค้างจ่าย เงินเดือนค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เป็นต้น กิจการจึงจำเป็นต้องปรับปรุงบัญชีโดยเพิ่มค่าใช้จ่ายของงวดบัญชีปัจจุบันแล้วตั้งเป็นหนี้สินไว้ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กิจการจ่ายเงินแล้วแต่มีบางส่วนที่เป็นของงวดบัญชีต่อไปรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า การบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำได้ 2 วิธี คือ 1.บันทึกไว้เป็นสินทรัพย์ เมื่อจ่ายเงินสดจะลงไว้ในบัญชีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีปัจจุบันเป็นค่าใช้จ่าย 2.บันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่าย เมื่อจ่ายเงินสดจะลงบัญชีไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน เมื่อสิ้นงวดบัญชีให้โอนส่วนที่เป็นของงวดบัญชีถัดไปเป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การประมาณการ ค่าเผื่อ มาตรฐาน หนี้สงสัยจะสูญ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top