การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้อย่างไรบ้าง?

กำลังปรับปรุง
[Total: 234 Average: 5]

การประเมินจัดเก็บภาษีอากร สามารถทำได้ 4 วิธี ดังนี้ ?

1 การประเมินภาษีด้วยตนเอง ภาษีอากรส่วนใหญ่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรจะทำการประเมินตนเอง และยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีอากรตามจำนวนที่ต้องชำระ ภายในระยะเวลาและสถานที่ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้
2 การประเมินภาษีโดยเจ้าพนักงาน เป็นวิธีที่ให้ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการคำนวณภาษีอากรต่อเจ้าพนักงาน แต่ผู้เสียภาษียังไม่ต้องชำระภาษี ณ ตอนนั้น ซึ่งจะต้องรอเจ้าพนักงานตรวจสอบรายละเอียดจนเสร็จเสียก่อน จากนั้นเจ้าพนักงานก็จะทำการประเมินภาษีและแจ้งให้ผู้เสียภาษีได้ทราบเพื่อให้มาชำระภาษีภายในวันและสถานที่ที่กำหนดไว้
3 การประเมินภาษีโดยการหักภาษี ณ ที่จ่าย มีอยู่หลายกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ผู้จ่ายเงินเป็นผู้ดำเนินการหักภาษีจากจำนวนเงินที่จ่าย แล้วนำส่งต่อเจ้าพนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ภาษีที่ถูกหักไว้นี้จะถือว่าเป็นเครดิตของผู้มีหน้าที่เสียภาษี และเมื่อถึงกำหนดเวลาผู้มีหน้าที่เสียภาษีอาจจะได้รับเงินคืน ถ้าภาษีที่ถูกหักไว้เกินกว่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย
4 การชำระภาษีล่วงหน้า หมายถึง การชำระภาษีก่อนที่จะถึงกำหนดยื่นรายการ ภาษีที่ชำระจะถือว่าเป็นเครดิตภาษีในการชำระภาษีเมื่อถึงกำหนดยื่นรายการ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ที่มีเงินได้จะเดินทางไปต่างประเทศ  ก็จะต้องทำการเสียภาษีเงินได้ก่อนถึงกำหนดยื่นรายการ ถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กรกฎาคม 2, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top