ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีหน้าที่หลัก

รับทำบัญชี.COM | ปริวรรตเงินตราระหว่างประเทศตลาดความเสี่ยง?

Click to rate this post!
[Total: 156 Average: 5]

ปริวรรตเงินตรา ระหว่างประเทศ

ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีหน้าที่หลัก

หน้าที่ของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1.หน้าที่การโอนอำนาจแห่งการซื้อ การโอนอำนาจแห่งการชื้อถือได้ว่าเป็นหน้าที่อันจำเป็นของการดำเนินธุรกรรม ทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะการดำเนินธุรกรรมทางการค้าและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนของคู่กรณีต่าง อยู่คนละประเทศนั้น และมีหน่วยเงินตราแตกต่างกัน
2.หน้าที่ให้บริการสินเชื่อ การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะกินเวลายาวนานพอสมควร ดังนั้นอาจมีความจำเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างสินค้าที่อยู่ในช่วงการ เดินทางหรืออยู่ในห้องแสดงสินค้าที่ยังไม่มีลูกค้ามาสั่งชื้อ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินบางชนิด เช่น ตั๋วเงินที่ธนาคารรับรอง หรือล็อตเตอร์ออฟเครดิตในการให้สินเชื่อ
3.หน้าที่ในการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศในบริการในธุรกรรมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ที่เรียกว่า Hedg Facilities เพื่อโอนความเสี่ยงอันเกิดจากเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไปยังผู้ชำนาญพิเศษในเรื่องนี้ ผู้มีส่วนร่วมในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

ผู้มีส่วนร่วมในตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศอาจแบ่งคราวๆเป็น 5 ประเภทด้วยกัน อันได้แก่

1. กลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางชื้อขายเงินตราต่าง ประเทศกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดำเนิน กิจกรรมทั้งในระหว่างธนาคารและตลาดค้าปลีก กำไรได้มาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอชื้อและราคาเสนอขาย การแข่งขันระหว่างตัวกลางของปริวรรตเงินตราต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพจะ ทำให้อัตรากำไรมีอัตราค่อนข้างต่ำ

2. กลุ่มเอกชนและธุรกิจผู้ดำเนินธุรกิจการค้าและการลงทุน กลุ่มเอกชนและธุรกิจได้อาศัยตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้า หมายแห่งความสำเร็จทางการค้าและการลงทุนของตน กลุ่มเหล่านี้ได้แก่ ผู้นำเข้าและผู้ส่งออก ผู้ลงทุนทางการเงินระหว่างประเทศ (International Portfollio Investers) บรรษัทข้ามชาติ (Multinational Firms) และ นักท่องเที่ยว ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ นอกจากนี้บุคคลกลุ่มนี้ยังมีความต้องการหลีกเลี่ยงอันเกิดจากความผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนด้วยอัตราที่เรียกว่า Hedging

3. กลุ่มนักเก็งกำไรและผู้ค้าที่ได้กำไรจากส่วนแตกต่างของราคาในแต่ละตลาดในเวลาเดียวกัน จะหากำไรจากตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศโดยตรง แรงจูงใจจึงผิดกับกลุ่มตัวกลางที่ทำหน้าที่บริการลูกค้า สำหรับกลุ่มตัวกลางจะหากำไรจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย (Spread Price) และอาจจะได้กำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคา (General Price Change ) ส่วน Arbitragers จะทำการซื้อขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งในสองตลาดที่มีราคาแตกต่างกันในเวลาเดียวกัน

4. กลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานการคลังของรัฐบาล กลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานการคลังของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไป จนกระทบต่อทุนสำรองระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้

5. กลุ่มนายหน้าของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ กลุ่มนายหน้าของตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศไม่ได้ทำการค้าเงินตราต่าง ประเทศได้ด้วยตนเอง แต่จะเป็นผู้ประสานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้น โดยมีค่านายหน้าตอบแทน