การผลิตน้ําดื่ม ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

Click to rate this post!
[Total: 6 Average: 5]

แผนธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม

การเริ่มต้นธุรกิจการผลิตน้ำดื่มเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือขั้นตอนเบื้องต้นในการเริ่มต้นธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

 1. วางแผนธุรกิจ

  • กำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจของคุณ
  • วิจัยตลาดและความต้องการของลูกค้า
  • สร้างแผนธุรกิจและวางแผนการเงิน
 2. ศึกษากฎหมายและมาตรฐาน

  • ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำดื่มในประเทศของคุณ
  • ปรับตัวเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำดื่ม
 3. สร้างโรงงานและอุปกรณ์

  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับโรงงานการผลิตน้ำดื่ม
  • สร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น เครื่องกรองน้ำ ระบบบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
 4. ได้รับอนุญาตและการรับรอง

  • ติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาตในการผลิตน้ำดื่ม
  • ขอรับการรับรองคุณภาพน้ำดื่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. การจัดการสายอาหารและการผลิต

  • จัดการสายอาหารให้มีการตรวจสอบและการสังเกตุอย่างเคร่งครัด
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
 6. บรรจุและแพ็คสินค้า

  • สร้างกระบวนการบรรจุและแพ็คสินค้าให้สามารถตรวจสอบและติดตามได้ง่าย
  • ใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเป็นสากลและปลอดภัยสำหรับน้ำดื่ม
 7. การตลาดและการขาย

  • สร้างแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อสร้างความรู้และยอดขาย
  • จัดทำการค้าขายและทำข้อตกลงการจัดจำหน่าย
 8. ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบ

  • ตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ
  • รับการตรวจสอบจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความคงสภาพของน้ำดื่ม
 9. การบัญชีและการเงิน

  • จัดการการบัญชีและการเงินอย่างรอบคอบ
  • ติดตามรายได้และรายจ่ายของธุรกิจ
 10. รับรู้และปรับปรุง

  • ตรวจสอบการดำเนินการของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอและรับรู้ความคิดเสนอแนะจากลูกค้า
  • ปรับปรุงกระบวนการการผลิตและการบรรจุเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

การเริ่มต้นธุรกิจการผลิตน้ำดื่มต้องการการวางแผนและการเตรียมความพร้อมอย่างถี่ถ้วน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสุของผู้บริโภค คุณต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพและมาตรฐานที่สูงสุดเพื่อประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนี้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม

นอกจากรายรับและรายจ่ายขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม ยังขึ้นอยู่กับตลาดและสภาพการเงินของธุรกิจเดียวกัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรายรับและรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นในธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ยอดขายน้ำดื่ม ต้นทุนวัตถุดิบและการผลิต
การจัดจำหน่าย ค่าจ้างแรงงาน
สัญญาการจำหน่าย ค่าใช้จ่ายในการบรรจุ
การส่งออกน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย
การผลิตน้ำดื่มแบบส่วนตัว ค่าใช้จ่ายในการตลาดและโฆษณา
รายได้จากเครื่องดื่มแบรนด์เนม ค่าใช้จ่ายในการบัญชีและการเงิน
การผลิตน้ำดื่มที่กำหนดเอง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
รายได้จากการจำหน่ายเครื่องดื่มอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ
รายได้จากการจำหน่ายน้ำดื่มในสถานที่สาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

โปรดทราบว่าข้อมูลในตารางนี้เป็นแบบทั่วไปเท่านั้น คุณควรปรับแต่งและประเมินรายรับและรายจ่ายของธุรกิจของคุณตามสถานการณ์และการวางแผนการเงินของคุณเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารธุรกิจการผลิตน้ำดื่มของคุณอย่างเหมาะสม

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม

ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มเกี่ยวข้องกับหลายอาชีพและกลุ่มอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างและดำเนินธุรกิจนี้ อาชีพและกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตน้ำดื่มได้แก่

 1. วิศวกรอาหารและเคมีอาหาร (Food and Chemical Engineers) วิศวกรอาหารและเคมีอาหารเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในกระบวนการผลิตอาหารและเคมีอาหาร พวกเขาช่วยในการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำดื่มเพื่อให้ได้คุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด

 2. เทคนิคการผลิตและเครื่องกล (Manufacturing Technicians and Engineers) ช่างและวิศวกรที่เชี่ยวชาญในเทคนิคการผลิตและการใช้เครื่องจักรสำหรับผลิตน้ำดื่มและบรรจุภัณฑ์

 3. นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research and Development Professionals) นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำหน้าที่ในการพัฒนาสูตรใหม่และปรับปรุงน้ำดื่มเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

 4. ช่างสั่งผลิต (Production Workers) บุคคลในกลุ่มนี้รับผิดชอบในกระบวนการผลิตน้ำดื่มในโรงงาน พวกเขาทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการต่างๆ เพื่อผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพและปลอดภัย

 5. ผู้จัดการธุรกิจและผู้บริหาร (Business Managers and Executives) ผู้จัดการธุรกิจรับผิดชอบในการบริหารธุรกิจการผลิตน้ำดื่มโดยรวม พวกเขาทำหน้าที่วางแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและควบคุมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

 6. ผู้บริหารการขายและการตลาด (Sales and Marketing Managers) ผู้บริหารทางการขายและการตลาดรับผิดชอบในการสร้างแผนการตลาดและการขายสินค้าน้ำดื่ม

 7. บริษัทบรรจุภัณฑ์ (Packaging Companies) บริษัทที่ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์สำหรับน้ำดื่ม

 8. ผู้จัดจำหน่ายและนักบริหารสายอาหาร (Distributors and Food Service Managers) ผู้ที่ช่วยในกระบวนการจำหน่ายน้ำดื่มถึงลูกค้าสุดท้ายในร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อ

 9. นักตลาดและนักโฆษณา (Marketers and Advertisers) นักวางแผนการตลาดและการโฆษณาช่วยในการสร้างและสรรค์แนวทางการตลาดและโฆษณาสินค้าน้ำดื่ม

 10. ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Inspectors) บุคคลในตำแหน่งนี้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพของน้ำดื่มตลอดกระบวนการผลิต

การผลิตน้ำดื่มเป็นธุรกิจที่มีรูปแบบและขอบเขตที่หลากหลาย และมีการร่วมงานกับหลายกลุ่มอาชีพและองค์กรเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในการตลาดและการผลิตสินค้าน้ำดื่ม

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม

การวิเคราะห์ SWOT ในธุรกิจการผลิตน้ำดื่มจะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยภายนอกและภายในที่สามารถส่งผลต่อธุรกิจของคุณได้ ดังนั้นคุณสามารถวางแผนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีเป้าหมายและเป็นระบบ ดังนี้คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจการผลิตน้ำดื่ม

จุดแข็ง (Strengths)

 1. คุณภาพสูง ถ้าคุณมีระบบควบคุมคุณภาพที่ดีและมาตรฐานสูงสุด คุณสามารถสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าน้ำดื่มของคุณได้ง่ายขึ้น

 2. ยี่ห้อและแบรนด์ที่ดี การสร้างแบรนด์น้ำดื่มที่มีชื่อเสียงและมีความนิยมอาจเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

 3. ระบบจัดจำหน่ายและการขายที่มีประสิทธิภาพ ความสามารถในการจัดจำหน่ายสินค้าน้ำดื่มไปยังลูกค้าที่ต่างกันและการบริหารการขายที่มีประสิทธิภาพ

 4. การบรรจุภัณฑ์และการโฆษณาที่สะดวกสบาย การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สะดวกสบายและการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพช่วยในการดึงดูดลูกค้า

จุดอ่อน (Weaknesses)

 1. ค่าใช้จ่ายในการผลิตสูง การผลิตน้ำดื่มอาจมีค่าใช้จ่ายในการบรรจุและการผลิตที่สูง ทำให้ราคาขายต้องสูงกว่าคู่แข่ง

 2. การควบคุมคุณภาพที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ถ้าคุณไม่สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำดื่มอย่างเคร่งครัด มันอาจทำให้เสียชื่อเสียงและลูกค้า

 3. ความขึ้นต่ำในการเริ่มต้น การเริ่มต้นธุรกิจการผลิตน้ำดื่มต้องการการลงทุนในอุปกรณ์และโรงงานที่ใหญ่

 4. ความเป็นไปได้ในเรื่องของเรื่องของการผลิตเชิงสถานที่ สถานที่ที่เลือกสำหรับโรงงานการผลิตน้ำดื่มอาจมีผลต่อความสะดวกสบายและค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

โอกาส (Opportunities)

 1. ตลาดขยายออกไป น้ำดื่มเป็นสินค้าที่มีความต้องการสูงและมีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่หรือที่ต่างกัน

 2. สุขภาพและพฤติกรรมผู้บริโภค การเติบโตของสุขภาพและการสำรวจอาหารที่ดีต่อสุขภาพทำให้มีโอกาสในการตลาดน้ำดื่มที่เป็นสุขภาพ

 3. การสร้างสินค้าใหม่ การพัฒนาสูตรน้ำดื่มใหม่และสินค้าน้ำดื่มเพิ่มเติมอาจช่วยในการขยายตลาดและสร้างความสนใจจากลูกค้า

 4. นวัตกรรมในบรรจุภัณฑ์ การใช้บรรจุภัณฑ์ใหม่หรือยอดนิยมสามารถช่วยในการแยกตัวจากคู่แข่งและดึงดูดลูกค้า

ข้อเสียหาย (Threats)

 1. การแข่งขันที่รุนแรง ตลาดน้ำดื่มมีการแข่งขันที่รุนแรงโดยมีการเข้าขายของผู้ผลิตน้ำดื่มหลายราย

 2. ความเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการผลิตน้ำดื่มอาจมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

 3. ความขาดแคลนของน้ำ ความขาดแคลนของน้ำและปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอาจมีผลต่อการผลิตน้ำดื่ม

 4. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคอาจส่งผลให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลง

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณมีภาพรวมในการบริหารธุรกิจและวางแผนเพื่อให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม ที่ควรรู้

 1. บรรจุภัณฑ์ (Packaging) การบรรจุสินค้าน้ำดื่มในหลอด, ขวด, ถ้วย, หรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ เพื่อการจัดจำหน่ายและการบริโภค.

 2. กระบวนการการผลิต (Production Process) ขั้นตอนและกระบวนการที่ใช้ในการผลิตน้ำดื่มรวมถึงการกรอง, ทำน้ำใส, และบรรจุ.

 3. น้ำดื่มแร่ (Mineral Water) น้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงและมีส่วนผสมของแร่ธาตุที่มีประโยชน์.

 4. สายอาหาร (Supply Chain) ระบบการจัดจำหน่ายน้ำดื่มตลอดทางตั้งแต่การผลิตจนถึงลูกค้า.

 5. ปริมาณการผลิต (Production Volume) ปริมาณของน้ำดื่มที่ผลิตในระยะเวลาที่กำหนด, มักถูกวัดเป็นลิตรหรือแพ็ค.

 6. คุณภาพน้ำดื่ม (Water Quality) ลักษณะและมาตรฐานคุณภาพของน้ำดื่ม เช่น ความสะอาดและปริมาณแร่ธาตุ.

 7. สารกันเสีย (Preservatives) สารที่เพิ่มอายุการเก็บรักษาน้ำดื่มโดยลดการเสียหายจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์.

 8. การตลาดและการโฆษณา (Marketing and Advertising) กิจกรรมที่ใช้ในการสร้างความตื่นตระหนักและสร้างความติดตามต่อน้ำดื่ม, เช่น โฆษณาทางโทรทัศน์หรือโซเชียลมีเดีย.

 9. ค่าใช้จ่ายในการบรรจุ (Packaging Costs) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุน้ำดื่มลงในบรรจุภัณฑ์.

 10. ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Control System) กระบวนการและการควบคุมที่ใช้เพื่อรักษาคุณภาพของน้ำดื่ม โดยตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพตามกฎหมายและข้อกำหนดที่กำหนดไว้.

ธุรกิจ การผลิตน้ําดื่ม ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจการผลิตน้ำดื่มขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อกำหนดของแต่ละประเทศ แต่โดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มจะต้องจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณตามกฎหมายของประเทศที่คุณกำลังดำเนินธุรกิจอยู่ นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการก่อตั้งธุรกิจใหม่.

 2. การขอใบอนุญาตการผลิต ในหลายประเทศคุณอาจต้องขอใบอนุญาตการผลิตน้ำดื่มจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอาหารและยา หรือหน่วยงานที่ควบคุมอาหารและเครื่องดื่ม.

 3. การสนับสนุนคุณภาพ (Quality Assurance) คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดสำหรับน้ำดื่มตามกฎหมายของประเทศ นี้อาจรวมถึงการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของน้ำดื่มเพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยต่อการบริโภค.

 4. การระบายตัวเป็นระบอบ (Environmental Compliance) หากธุรกิจการผลิตน้ำดื่มของคุณมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการระบายตัวเป็นระบอบอย่างถูกต้อง.

 5. การจดทะเบียนแบรนด์และป้ายสินค้า คุณจะต้องจดทะเบียนชื่อแบรนด์ของน้ำดื่มและป้ายสินค้าของคุณตามกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของคุณ.

 6. สุขภาพและความเป็นอยู่ คุณอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของน้ำดื่ม เพื่อให้แน่ใจว่ามันปลอดภัยต่อการบริโภค.

 7. กฎหมายและการระงับ คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในการผลิตน้ำดื่มเช่น การระงับน้ำดื่มที่มีปัญหาหรือล้มเหลวในการตรวจสอบคุณภาพ.

โดยความเฉพาะตัวของธุรกิจการผลิตน้ำดื่มและกฎหมายของแต่ละประเทศอาจมีความแตกต่าง คุณควรติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปรึกษากับทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อให้คุณสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดในพื้นที่ของคุณได้อย่างถูกต้องและถูกต้อง

บริษัท ธุรกิจการผลิตน้ําดื่ม เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจการผลิตน้ำดื่มอาจต้องเสียภาษีตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นการเสียภาษีนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายท้องถิ่น ต่อไปนี้คือภาษีที่ส่วนใหญ่ของธุรกิจการผลิตน้ำดื่มต้องพิจารณา

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากเป็นธุรกิจบุคคลธรรมดา (sole proprietorship) หรือบริษัทรายย่อย (subsidiary) คุณอาจต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลตามรายได้ที่คุณได้รับจากธุรกิจนี้.

 2. ภาษีน้ำดื่ม (Beverage Tax) บางประเทศมีการเก็บภาษีน้ำดื่มหรือภาษีสินค้าหรือบริการสำหรับน้ำดื่ม เช่น ภาษีที่เรียกว่า “ภาษีสินค้าและบริการ” หรือ “ภาษีน้ำตาล” ซึ่งรวมถึงน้ำดื่ม.

 3. ภาษีน้ำทิ้ง (Environmental Tax) บางประเทศอาจมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าหรือผลิตน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจจะเรียกว่า “ภาษีน้ำทิ้ง” หรือ “ภาษีสิ่งแวดล้อม.”

 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax, VAT) ในบางประเทศ, น้ำดื่มอาจถูกนำเข้ามูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะต้องเสียให้กับรัฐบาลตามอัตราภาษีที่กำหนด.

 5. อื่นๆ อื่นๆ อาจรวมถึงภาษีอื่นๆ เช่น ภาษีสรรพสามิต, ภาษีบรรจุภัณฑ์, และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม.

ควรระวังตลอดเวลาและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือทนายความเพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตน้ำดื่มในพื้นที่ของคุณเนื่องจากมันอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและระบบทางกฎหมายของแต่ละประเทศ.

อ่านบทความทั้งหมด >>> รับทำบัญชี.com

ข้อแตกต่างกฎหมายภาษีอากร

ข้อแตกต่าง ภาษีอากร มาตรฐานการบัญชี

การบัญชีภาษีอากร pdf การบัญชีภาษีอากร สรุป การบัญชีภาษีอากร เฉลย ขอบเขตของการบัญชีภาษีอากร การบัญชีภาษีอากร คือ เฉลยแบบฝึกหัด การบัญชีภาษีอากร 3201-2007 การรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษี วัตถุประสงค์ของการบัญชีภาษีอากร
ค่าใช้จ่าย

ตัวอย่าง ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย

การจ้างบัญชีควรเลือกบัญชีที่มีความรู้ในการบริหารจัดการภาษีและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านภาษีหรือไม่?

ค่าจ้างทำบัญชี จ้างบัญชีฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทําบัญชี บริษัท บันทึกบัญชีค่าสอบบัญชีค้างจ่าย จ้างนักบัญชี อัตราค่าจ้าง นักบัญชี วิธี คิดค่าบริการทำบัญชี อัตราค่าทําบัญชี ออนไลน์

ปั๊มน้ำมัน กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

ธุรกิจ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก ปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ในชุมชน ราคา เปิดปั้ม ปตท กําไรดีไหม ลงทุน ปั๊มน้ำมัน 2 หัวจ่าย เปิดปั้ม ปตท เปิดปั้ม pt ลงทุนเท่าไหร่ ปั๊มน้ำมัน ขนาดเล็ก พร้อม ใบอนุญาต เปิดปั๊มน้ํามัน ลงทุนเท่าไหร่

Leave a Comment

Scroll to Top