ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี

21 ธค ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี

Click to rate this post!
[Total: 150 Average: 5]

การยกเว้นภาษี

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.12847
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/พ.12847
วันที่
: 21 ธันวาคม 2542
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม การยกเว้นภาษี
ข้อกฎหมาย
: มาตรา82/4
ข้อหารือ
: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยของรัฐแจ้งว่าจะจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อไว้ใช้ในการศึกษาด้วยเงินบริจาคจากมูลนิธิต่างประเทศ ซึ่งเป็นมูลนิธิ
ด้านศาสนา ประเทศญี่ปุ่นโดยจะจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาดังกล่าวจากบริษัท ก จำกัด ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยซึ่งเสนอราคาต่ำและสินค้ามีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงขอ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
แนววินิจฉัย
: การซื้อสินค้าหรือรับบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสียภาษีในอัตรา
ร้อยละ 7.0 โดยคำนวณภาษีจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร
มหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0
ของมูลค่าของฐานภาษีตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีกรณีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่
อย่างใด
เลขตู้
: 62/28733

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top