นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

รับทำบัญชี.COM | ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มบริจาคสินค้า?

Click to rate this post!
[Total: 59 Average: 5]

การยกเว้นภาษีบริจาคสินค้า

การยกเว้นภาษีบริจาค

การยกเว้นภาษีบริจาค

ข้อหารือที่ กค 0811/พ.7560

เลขที่หนังสือ : กค 0811/พ.7560
วันที่ : 14 ธันวาคม 2543
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการยกเว้นภาษีจากการบริจาคสินค้า
ข้อกฎหมาย : มาตรา 82/4
ข้อหารือ : มูลนิธิฯ ได้รับประกาศกำหนดให้เป็นองค์การสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีการค้า (ฉบับที่ 52) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล
สถานพยาบาล และสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) และมาตรา 79 ตรี (8)(ข) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2531 มูลนิธิฯ หารือว่า ข้อกำหนดการยกเว้นดังกล่าวรวม
ถึงการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 หรือไม่ สำหรับกรณีดังนี้
1. มูลนิธิฯ จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ แล้วบริจาคให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลฯ
2. มูลนิธิฯ ได้จ้างทำของ จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์การแพทย์
แนววินิจฉัย : 1. กรณีมูลนิธิฯ ซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ และจ้างทำของหรือจ้างบริการบำรุงรักษา
อุปกรณ์การแพทย์ จากผู้ขายสินค้าและผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เสีย
ภาษีโดยคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร มูลนิธิฯ ในฐานะผู้ซื้อ
สินค้าหรือผู้รับบริการจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น
ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายให้อำนาจอธิบดีกรมสรรพากรพิจารณา
ยกเว้นภาษีได้
2. กรณีมูลนิธิฯ บริจาคครุภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลฯ การ
บริจาคสิ่งของถือเป็นการขายสินค้าตามมาตรา 77/1(8) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ได้บริจาคสินค้าให้แก่
สถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งเป็นการบริจาคสินค้าตามมาตรา 3(4)(ก) แห่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2534 จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากการขาย
สินค้าหรือจากการถูกเรียกเก็บภาษีตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 63/29998