การตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด

การรับคืนสินค้า งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

ขั้นตอนการรับคืนสินค้า การรับคืนสินค้า บันทึกบัญชี รับคืนสินค้า คือ ขั้น ตอน การส่งคืนสินค้า รับคืนสินค้า ภาษาอังกฤษ การจัดการสินค้ารับคืน รับคืนสินค้า หมวด แผนก ออก บิล มี หน้าที่ อย่างไร บ้าง ใน การรับ คืน สินค้า
Click to rate this post!
[Total: 147 Average: 5]

การรับคืนสินค้า

การตรวจรับสินค้า ทางผู้ซื้ออาจพบสินค้า ที่ส่งไป ชำรุดเสียหาย อาจผิดขนาด

การรับคืนสินค้า หมายถึง เมื่อผู้ขายส่งสินค้าไปให้ผู้ซื้อแล้วในการตรวจรับสินค้าทางผู้ซื้ออาจพบสินค้าที่ส่งไปชำรุดเสียหายอาจผิดขนาด หรือคุณภาพไม่ตรงกับที่ส่งให้ ในบางครั้งผู้ขายก็ต้องเปลี่ยนสินค้า หรืออาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ให้ส่วนลดแก่ผู้ซื้อ แต่ถ้าลูกค้าซื้อเป็นเงินสดต้องคืนเงินให้ลูกค้า

การรับคืนสินค้า จะมีผลทำให้ยอดขาย และยอดลูกหนี้ ลดลง การบันทึกบัญชีจะใช้ใบลดหนี้เป็นหลักฐานในการบันทึกบัญชี โดยบันทึกในบัญชี

ขั้นตอนการรับคืนสินค้า

  1. ตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนสินค้า ก่อนที่จะรับคืนสินค้าจากลูกค้า คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับคืนที่กำหนดไว้กับลูกค้า เช่น ระยะเวลาที่ยอมรับในการรับคืนสินค้า หรือเงื่อนไขเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในกรณีที่มีการชำรุดหรือเสียหาย

  2. ตรวจสอบสภาพสินค้า ก่อนที่จะรับคืนสินค้า คุณควรตรวจสอบสภาพของสินค้าว่ายังคงเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือไม่ คุณควรตรวจสอบว่าสินค้ามีการใช้งานมาก่อนหน้านี้หรือไม่ และว่าสินค้ามีการบกพร่องหรือเสียหายใดๆ หากสินค้ามีปัญหาใดๆ คุณควรบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการดำเนินการต่อไป

  3. บันทึกข้อมูลการรับคืน คุณควรทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า เช่น วันที่และเวลาการรับคืน ชื่อลูกค้า รายละเอียดของสินค้าที่ถูกคืน และเหตุผลที่สินค้าถูกคืน เพื่อให้คุณสามารถติดตามการรับคืนสินค้าและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดการสินค้ารับคืนในอนาคต

ตัวอย่าง ของบันทึกบัญชีการรับคืนสินค้า วันที่ 8 กรกฎาคม 2023 เวลา 1430 น. ชื่อลูกค้า สมชาย ใจดี รายละเอียดสินค้าที่ถูกคืน เสื้อผ้าชิ้นเดียว สีดำ ไซส์ M เหตุผลที่สินค้าถูกคืน ลูกค้าต้องการเปลี่ยนไซส์เป็น L ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้

ขั้นตอนการส่งคืนสินค้า

  1. ตรวจสอบคำขอการส่งคืนสินค้า ก่อนที่จะดำเนินการส่งคืนสินค้า คุณควรตรวจสอบคำขอส่งคืนสินค้าจากลูกค้าให้แน่ใจว่ามีรายละเอียดเพียงพอในการทำงาน รวมถึงสินค้าที่ต้องการส่งคืนและเหตุผลที่สินค้าถูกส่งคืน

  2. เตรียมสินค้าสำหรับการส่งคืน คุณควรเตรียมสินค้าที่จะส่งคืนให้มีความพร้อมในการส่งคืน ซึ่งอาจรวมถึงการทำความสะอาดสินค้า การซ่อมแซมหรือการแพคสินค้าใหม่ก่อนที่จะส่งคืนให้กับลูกค้า

  3. บันทึกข้อมูลการส่งคืน คุณควรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งคืนสินค้า เช่น วันที่และเวลาการส่งคืน รายละเอียดของสินค้าที่ส่งคืน และข้อมูลการติดต่อลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถติดตามการส่งคืนสินค้าและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดการสินค้ารับคืนในอนาคต

รับคืนสินค้า (ภาษาอังกฤษ Return of Goods) หมายถึง กระบวนการที่ลูกค้าส่งคืนสินค้ากลับไปยังร้านค้าหรือผู้ขาย เช่นในกรณีที่สินค้ามีปัญหาเท่านั้น รับคืนสินค้าเป็นเจ้าห้างของการทำให้ลูกค้าพึงพอใจและคืนค่าให้กับลูกค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า รับคืนสินค้าเป็นกระบวนการที่ต้องมีการบันทึกบัญชีเพื่อบันทึกการเคลื่อนไหวเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า

การจัดการสินค้ารับคืนในบริษัทหรือร้านค้าที่ใหญ่มีแผนกออกบิลที่รับผิดชอบในการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลมีหน้าที่ทำการบันทึกบัญชีและประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า รวมถึงเตรียมเอกสารที่จำเป็นเพื่อการส่งคืนสินค้าให้กับลูกค้า

หน้าที่ของแผนกออกบิลในการรับคืนสินค้าสามารถรวมถึง

  1. บันทึกข้อมูลการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลต้องทำการบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินค้าที่ถูกส่งคืน เช่น รายละเอียดของสินค้า จำนวนสินค้าที่ถูกส่งคืน และราคาของสินค้าเมื่อถูกส่งคืน

  2. ออกบิลการรับคืนสินค้า แผนกออกบิลต้องทำการสร้างบิลสำหรับการรับคืนสินค้า โดยระบุรายละเอียดของสินค้าที่ถูกส่งคืน ราคาของสินค้า เงื่อนไขการรับคืน เป็นต้น บิลนี้จะถูกใช้ในกระบวนการบัญชีและการเรียกเก็บเงิน

  3. ประมวลผลบัญชี แผนกออกบิลต้องประมวลผลข้อมูลการรับคืนสินค้าเพื่อบันทึกบัญชี คุณสามารถใช้ข้อมูลจากบิลการรับคืนสินค้าเพื่อปรับปรุงยอดขายรวม ยอดคงเหลือสินค้า หรือการประมวลผลอื่นๆ เพื่อให้รายงานการเคลื่อนไหวเงินที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า

  4. การติดต่อลูกค้า แผนกออกบิลอาจมีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าเพื่อปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการรับคืนสินค้า การติดต่อลูกค้าสามารถช่วยให้แผนกออกบิลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการดำเนินการรับคืนสินค้า

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีการรับคืนสินค้าในแผนกออกบิล

วันที่ 8 กรกฎาคม 2023 เวลา 1445 น. ชื่อลูกค้า สมศรี สุดหวาน รายละเอียดสินค้าที่ถูกส่งคืน โทรศัพท์มือถือรุ่น XYZ123 จำนวน 1 ชิ้น ราคา 10,000 บาท เหตุผลที่สินค้าถูกส่งคืน ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้ามีปัญหาเกี่ยวกับหน้าจอที่มีความบกพร่อง

กรุณาทราบว่าขั้นตอนและตัวอย่างที่ให้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น และอาจมีการปรับแต่งหรือการดำเนินการเพิ่มเติมที่เหมาะสมตามเงื่อนไขและกระบวนการขออภัยค่ะ แต่ไม่สามารถรับของคืนสินค้าให้ได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ขอให้โชคดีในการดำเนินการต่อไปค่ะ

ธุรกิจเล็กๆสร้างรายได้ กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ เล็ก ๆ ทํา ที่บ้าน ธุรกิจเล็กๆ สำหรับวัยรุ่น อยากเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆ ธุรกิจรวยเงียบ อยาก ทํา ธุรกิจส่วนตัวแต่ ไม่รู้ จะ ทํา อะไร ธุรกิจเล็กๆ ลงทุนน้อย การเริ่มต้นทําธุรกิจ startup มือใหม่ วิธีการสร้างธุรกิจใหม่ มี 3 วิธี
ใบสั่งซื้อคืออะไร

ขั้นตอนการเปิดใบ #10 PO PR ใช้ทำอะไร แบบนี้ใครก็ทำได้ง่ายๆ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใบ po คืออะไร po ย่อมาจาก ใบ pr คือ pr ย่อมาจาก pr po ย่อมาจาก Purchase Requisition คือ เปิด PR คือ Purchase Order คือ ใกล้ฉัน ออนไลน์
บันทึกรายรับรายจ่าย

วิธีทำบัญชีรายรับรายจ่าย #6 ทำเอง ส่งธนาคาร สมุดร้านค้าง่าย?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตัวอย่าง บัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน พ่อค้า แม่ค้า สมุด รายรับ-รายจ่าย ทํา เอง แบบฟอร์มบัญชีรายรับรายจ่าย ร้านค้า บัญชีรายรับรายจ่าย excel ฟรี บัญชีรายรับรายจ่าย ง่ายๆ ฟอร์ม วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร วิธีทํารายรับรายจ่าย รายเดือน วิธี ทํา บัญชีรายรับ รายจ่าย ส่งธนาคาร ใกล้ฉัน ออนไลน์

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัดทำ งบการเงิน เป็นส่วนหนึ่ง ของการ บริหารจัด การธุรกิจ ในด้านใด?

งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึง งบอะไร งบการเงิน มีอะไรบ้าง งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงงบอะไร การจัดทํางบการเงิน คือ งบการเงินคืออะไร หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน งบการเงิน บัญชีเบื้องต้น ประโยชน์ของงบการเงิน
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพ

ข้อ ตกลง อาเซียน วิชาชีพ?

10 อาชีพเสรีในอาเซียน 10 อาชีพในอาเซียน 15 อาชีพในอาเซียน 8อาชีพในอาเซียน MRAs คือ ตลาดแรงงานในอาเซียน12อาชีพ Mutual Recognition Arrangement คือ mras มีอาชีพอะไรบ้าง

Leave a Comment

Scroll to Top