3 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน

กำลังปรับปรุง
[Total: 224 Average: 5]

การรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้น ?

การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายของผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน
เมื่อกิจการมีผลแตกต่างแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอันเนื่องจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในการรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี
-การชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากรายงานในระหว่างงวดหรือของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น
-ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน ถ้ารายการชำระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกับที่เกิดรายการ ใหรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรับรู้พาะผลต่างระหว่างวันที่เกิดรายการจนถึงวันสิ้งวดบัญชี
-ผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างสิ้นงวดบัยชีกับวันที่ชำระเงิน ให้รับรู้ในงวดบัญชีที่มีการชำระเงิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top