การรับรู้ กำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน
[Total: 1062 Average: 5]

กำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ?

+++การรับรู้และการกำหนดมูลค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์+++
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ถาวร ( Recognition of Property Plant and Equipment ) เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ( ปรับปรุง 2552 ) เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
1. มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่สินทรัพย์ถาวรนั้น จะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการในอนาคต
2. กิจการสามารถกำหนดราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรนั้น ได้อย่างสมเหตุสมผล

การกำหนดมูลค่า ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จะถูกกำหนดมูลค่าตามราคาทุน ( Cost ) ตามที่มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 ( ปรับปรุง 2552 ) ได้กำหนดไว้คือ กิจการต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้เป็นสินทรัพย์โดยใช้ราคาทุน ราคาทุนของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วยราคาซื้อ ภาษีต่างๆ เช่น ภาษีนำเข้า ภาษีซื้อที่เรียกคืนไม่ได้ ค่านายหน้า ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น ค่าขนส่งเริ่มแรก ค่าประกันภัยระหว่างขนส่ง ต้นทุนการเตรียมสถานที่ ต้นทุนการติดตั้ง ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เช่น ค่าจ้างสถาปนิก ค่าจ้างวิศวกร ประมาณการรายจ่ายในการรื้อถอนหรือขนย้าย ค่าใช้จ่ายในการบูรณะสถานที่ภายหลังเมื่อเลิกใช้สินทรัพย์ตามสัญญา ในกรณีได้รับส่วนลดเงินสด หรือภาษีที่ได้รับคืน จะต้องนำมาหักจากราคาทุนของสินทรัพย์

ราคาทุนของที่ดิน รายจ่ายในการได้มาของที่ดินและรายจ่ายในการปรับปรุงที่ดิน ให้พร้อมใช้เป็นราคาทุนของที่ดิน ( Cost of land ) เช่น ราคาซื้อ ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่านายหน้า ค่าภาษีที่ผู้ซื้อเป็นผู้จ่าย รวมถึงค่าถมที่ ค่าเกลี่ยที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการปรับผืนดิน ที่ดินที่ซื้อมาถ้ามีอาคารเก่าติดมาด้วยค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนเป้นราคาทุนของที่ดิน ค่าขายเศษซากจะได้นำไปหักจากราคาทุนของที่ดิน

ค่าปรับปรุงที่ดิน รายจ่ายในการปรังปรุงที่ดิน ( Land Improvement ) ถือเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินแต่มีความแตกต่างจากที่ดิน คือที่ดินเป็นสินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานที่ไม่จำกัด ไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา แต่ค่าปรับปรุงที่ดินมีอายุการใช้งานจำกัด ต้องคิดค่าเสื่อมราคา จึงต้องแยกบันทึกบัญชี ค่าปรับปรุงที่ดิน เช่น ค่าก่อสร้างทางเท้า ทำถนน ไฟถนน รั้ว ที่จอดรถ ค่าขุดวางทอระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย

ราคาทุนของอาคาร รายจ่ายทั้งหมดในการได้มาของอาคาร จะรวมเป้นราคาทุนของอาคาร ( Cost of building ) เช่น ราคาซื้อ ค่านายหน้า ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงค่าจดจำนองที่กิจการได้จ่ายแทนผู้ขาย ในกรณีก่อสร้างอาคารเอง ราคาทุนของอาคารจะประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้าง ค่าแบบแปลน ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมสถาปนิก วิศวกร ค่าเบี้ยประกันระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงต้นทุนการกู้ยืมในการก่อสร้าง

ราคาทุนของอุปกรณ์ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาของอุปกรณ์ รงมค่าใช้จ่ายที่ทำให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพและสถานที่พร้อมใช้งานได้รวมเป้นราคาทุนของอุปกรณ์ ( Cost of equipment ) อุปกรณ์ ตามความหมายของศัพท์บัญชี หมายถึง ทรัพย์สินถาวรที่สามารถเคลื่อนย้าย หรือถอดถอนได้ อุปกรณ์มีความหมายรวมถึง เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน อุปกรณ์การขนส่ง อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและติดตั้ง เป็นต้น ราคาทุนของอุปกรณ์ ได้แก่ ราคาซื้อ ค่าภาษี ค่าขนส่ง ค่าเบี้ยประกันระหว่างการขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าทดลองเดินเครื่อง ค่าตอบแทนวิศวกรในการทดลองเดินเครื่องในกรณีรับส่วนลดต่างๆ จะเป็นยอดหักจากราคาทุน
แหล่งอ้างอิง : หนังสือการบัญชีชั้นกลาง 1 ( ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์ )

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top