การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับทำบัญชี.COM | รับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน?

Click to rate this post!
[Total: 54 Average: 5]

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51

1. กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
1.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น
1.2) ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน การรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

1) โดยการซื้อ กิจการต้องวัดมูลค่าหรือบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตนโดยใช้ราคาทุน ซึ่งก็คือราคาที่จ่ายซื้อนั่นเอง เช่น สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ซื้อสิทธิจากบุคคลอื่น หรือกิจการทำการทดลองค้นคว้าและประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นได้แล้วไปขอจดทะเบียน ราคาทุนของสิทธิบัตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า ทดลอง ค่าทนายความ ค่าจดทะเบียน และค่าต่อสู้คดีเพื่อป้องกัน สิทธิบัตร หรือถ้าเป็นสัมปทาน ราคาทุนของสัมปทานก็คือค่าใช้จ่ายในการขอสัมปทาน เป็นต้น

2) โดยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ประเภทอื่น
ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ต่างกันหรือไม่คล้ายคลึงกัน
2.2 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

คำว่า “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ตรงๆ เหมือนสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น อาคาร, รถ, หรือเครื่องจักร สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักมีค่าความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตที่มีต่อธุรกิจหรือองค์กร ส่วนใหญ่จะถูกระบุในบัญชีและงบการเงินในรูปของค่าบริการ, สิทธิในการใช้งาน, และสิทธิในการเผยแพร่

ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มักพบได้รวมถึง

  1. สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License) สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อธุรกิจซื้อซอฟต์แวร์หรือได้รับสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ผลิต สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้

  2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ส่วนใหญ่จะถูกบันทึกในรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและมีค่าความเป็นไปได้ที่จะมีค่าใช้จ่ายในอนาคต

  3. สิทธิในการใช้งานแบรนด์ (Trademark or Brand Name) สิทธิในการใช้งานแบรนด์หรือชื่อสินค้าและบริการที่มีชื่อเสียง สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมีความสำคัญในการสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงกับลูกค้า

  4. สิทธิในการใช้งานสิทธิบัตร (Patent Rights) สิทธิในการใช้งานสิทธิบัตรที่ให้สิทธิในการผลิตหรือใช้งานสิ่งประดิษฐ์หรือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

การเข้าใจและบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงบการเงินและเตรียมงบการเงินของธุรกิจหรือองค์กรให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )