การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

รับรู้ และวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน?

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีอะไรบ้าง การวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน tas 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สรุป มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2564 มาตรฐานการบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2565 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน อายุการใช้งาน บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
Click to rate this post!
[Total: 54 Average: 5]

การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51

1. กิจการจะรับรู้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้ก็ต่อเมื่อเข้าเกณฑ์ทุกข้อต่อไปนี้
1.1) มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะเกิดจากสินทรัพย์นั้น
1.2) ราคาทุนของสินทรัพย์สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
2. กิจการต้องวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน การรับรู้รายการเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

 

1) โดยการซื้อ กิจการต้องบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ถาวรที่ไม่มีตัวตนโดยใช้ราคาทุน ซึ่งก็คือราคาที่จ่ายซื้อนั่นเอง เช่น สิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ที่ซื้อสิทธิจากบุคคลอื่น หรือกิจการทำการทดลองค้นคว้าและประดิษฐ์สิ่งใหม่ขึ้นได้แล้วไปขอจดทะเบียน ราคาทุนของสิทธิบัตร ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้า ทดลอง ค่าทนายความ ค่าจดทะเบียน และค่าต่อสู้คดีเพื่อป้องกัน สิทธิบัตร หรือถ้าเป็นสัมปทาน ราคาทุนของสัมปทานก็คือค่าใช้จ่ายในการขอสัมปทาน เป็นต้น

 

2) โดยการแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ประเภทอื่น
ซึ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 การแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ที่ต่างกันหรือไม่คล้ายคลึงกัน
2.2 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน

คำว่า “สินทรัพย์ไม่มีตัวตน” (Intangible Assets) หมายถึงสินทรัพย์ที่ไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้ตรงๆ เหมือนสินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น อาคาร, รถ, หรือเครื่องจักร สินทรัพย์ไม่มีตัวตนมักมีค่าความเป็นไปได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตที่มีต่อธุรกิจหรือองค์กร ส่วนใหญ่จะถูกระบุในบัญชีและงบการเงินในรูปของค่าบริการ, สิทธิในการใช้งาน, และสิทธิในการเผยแพร่

ตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มักพบได้รวมถึง

  1. สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์ (Software License) สิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์เป็นตัวอย่างของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เมื่อธุรกิจซื้อซอฟต์แวร์หรือได้รับสิทธิในการใช้งานซอฟต์แวร์จากบริษัทผู้ผลิต สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้

  2. ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัยและพัฒนา (Research and Development Costs) ค่าใช้จ่ายที่บริษัทลงทุนในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ส่วนใหญ่จะถูกบันทึกในรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและมีค่าความเป็นไปได้ที่จะมีค่าใช้จ่ายในอนาคต

  3. สิทธิในการใช้งานแบรนด์ (Trademark or Brand Name) สิทธิในการใช้งานแบรนด์หรือชื่อสินค้าและบริการที่มีชื่อเสียง สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมีความสำคัญในการสร้างความรู้จักและเชื่อมโยงกับลูกค้า

  4. สิทธิในการใช้งานสิทธิบัตร (Patent Rights) สิทธิในการใช้งานสิทธิบัตรที่ให้สิทธิในการผลิตหรือใช้งานสิ่งประดิษฐ์หรือวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี สิทธิในการใช้งานนี้มีมูลค่าและสามารถถือเป็นสินทรัพย์ของบริษัท

การเข้าใจและบริหารจัดการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงบการเงินและเตรียมงบการเงินของธุรกิจหรือองค์กรให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 
การรับรู้และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์
อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

เขียนแผนธุรกิจซักรีด หยอดเหรียญ รวยทางลัด?

แผนธุรกิจร้านซักรีด แผนธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ pdf swot ร้านซักรีด วิเคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซัก กฎหมาย ร้านซัก อบ รีด โครงการซักอบรีด งานวิจัย ร้านซัก อบ รีด

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

จัดทำ งบการเงิน เพื่อ วิเคราะห์ โอกาส และ ความเสี่ยง คืออะไร?

วิเคราะห์งบการเงิน ตัวอย่าง โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ppt สมการเปรียบเทียบงบการเงินปีฐาน base year คือ การวิเคราะห์งบการเงิน คือ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top