การรายงานเงินสดในงบการเงิน

รับทำบัญชี.COM | รายงานเงินสดในงบการเงิน?

Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]

รายงานเงินสด ในงบการเงิน

กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน

การรายงานเงินสดในงบการเงิน
กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน แสดงในหัวข้อเงินสดและเงินฝากธนาคาร เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการแรกในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในปัจจุบันหลายกิจการเลือกที่จะนำรายการเทียบเท่าเงินสดมาแสดงรวมกับรายการเงินสดอื่นๆ ด้วย เป็นรายการในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเรียกรวมกันว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยเหตุผลที่ว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรัพยืที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสดและมีมูลค่าที่สามารถกำหนดได้ค่อนข้างแน่นอนที่เป็นคุณสมบัติของเงินสด

ดังนั้น เมื่อกิจการแสดงรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินสดอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการจะต้องเปิดเผยนโยบายแลพองค์ประกอบของรายการเทียบเท่าเงินสดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แหล่งอ้างอิง : บัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์