3 การรายงานเงินสดในงบการเงิน

การรายงานเงินสดในงบการเงิน
[Total: 235 Average: 5]

กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน

กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน ?

การรายงานเงินสดในงบการเงิน
กิจการอาจนำเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารและเงินสดย่อยมารวมกัน แสดงในหัวข้อเงินสดและเงินฝากธนาคาร เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนรายการแรกในงบแสดงฐานะการเงิน แต่ในปัจจุบันหลายกิจการเลือกที่จะนำรายการเทียบเท่าเงินสดมาแสดงรวมกับรายการเงินสดอื่นๆ ด้วย เป็นรายการในหมวดสินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน โดยเรียกรวมกันว่าเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ด้วยเหตุผลที่ว่ารายการเทียบเท่าเงินสดเป็นสินทรัพยืที่มีสภาพคล่องใกล้เคียงกับเงินสดและมีมูลค่าที่สามารถกำหนดได้ค่อนข้างแน่นอนที่เป็นคุณสมบัติของเงินสด ดังนั้น เมื่อกิจการแสดงรายการเทียบเท่าเงินสดรวมกับเงินสดอื่นๆ ในงบแสดงฐานะการเงิน กิจการจะต้องเปิดเผยนโยบายแลพองค์ประกอบของรายการเทียบเท่าเงินสดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
แหล่งอ้างอิง : บัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top