3 การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด
[Total: 151 Average: 5]

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด

การวางแผนเกี่ยวกับเงินสด ?

+++วางแผนเกี่ยวกับเงินสด เป็นวิธีการที่ช่วยให้กิจการมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่ง โดยมีการจัดทำงบประมาณตามที่วางแผนไว้ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนเกี้ยวกับเงินสด คือ งบประมาณเงินสด (Cash Budget) เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเกี่ยวกับเงินสดรับ เงินสดจ่ายตลอดจนเงินขาด เงินเกิน ที่อาจเกิดขึ้น การจัดทำงบประมาณเงินสดจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างเหมาะสม

หากมีเงินสดส่วนที่เกินความจำเป็นจะได้วางแผนในการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดดอกผล ถ้ามีเงินสดขาดมือจะได้พิจารณาวางแผนหาแหล่งเงินทุนเพื่อการกู้ยืมต่อไป แหล่งอ้างอิง การบัญชีชั้นกลาง 1 (Intermediate Accounting) ผศ. ทิพสุดา คมวงศ์วิวัฒน์

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top