การวิเคราะห์รายการค้า

การวิเคราะห์รายการค้า?

Click to rate this post! [Total: 373 Average: 5] ในหน้า …

การวิเคราะห์รายการค้า? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 373 Average: 5]

การวิเคราะห์รายการค้า

รายการค้า หมายถึง การดำเนินงานทางการค้าที่ทำให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งของมีค่าเป็นเงิน ระหว่างกิจการค้ากับบุคคลภายนอก เช่น ซื้อสินค้าเป็นเงินสด ซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อ นำเงินสดมาลงทุน เป็นต้น ในการดำเนินธุรกิจมักจะมีรายการค้าและเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา รายการค้าที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเมื่อวิเคราะห์รายการค้าได้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ถึงจะนำไปบันทึกลงสมุดบัญชีต่างๆ

หลักในการวิเคราะห์รายการค้าเบื้องต้น 5 ประการ ได้แก่ สินทรัพย์เพิ่ม ส่วนของเจ้าของเพิ่ม สินทรัพย์ลด ส่วนของเจ้าของลด สินทรัพย์อย่างหนึ่งเพิ่ม สินทรัพย์อีกอย่างหนึ่งลด สินทรัพย์เพิ่ม หนี้สินเพิ่ม สินทรัพย์ลด หนี้สินลด การเพิ่มขึ้นและลดลงของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของจะมีผลทำให้สมการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง แต่สภาพความสมดุลของสมการบัญชียังคงไม่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจาการวิเคราะห์รายการค้าแต่ละรายการจะต้องคำนึงถึงผลกระทบอย่างน้อย 2 ด้านเสมอ รายการค้าที่เกิดขึ้นจะนำไปบันทึกบัญชีในประเภทสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ลักษณะของบัญชีคู่จะแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านซ้ายของบัญชี เรียกว่า ด้านเดบิต (Dr.) ด้านซ้ายของบัญชี เรียกว่า ด้านเครดิต (Cr.)

 

หลักการบันทึกบัญชี

1.การบันทึกบัญชีประเภทสินทรัพย์ สินทรัพย์เพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเดบิต (Dr.) สินทรัพย์ลด บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.)

2.การบันทึกบัญชีประเภทหนี้สิน หนี้สินเพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.) หนี้สินลด บันทึกบัญชีด้านเดบิต (Dr.)

3.การบันทึกบัญชีประเภทส่วนของเจ้าของ (ทุน) ส่วนของเจ้าของ (ทุน) เพิ่ม บันทึกบัญชี ด้านเครดิต (Cr.) ส่วนของเจ้าของ (ทุน) ลด บันทึกบัญชีด้านเดบิต (Dr.)

การวิเคราะห์รายการค้าเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรบัญชี เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการจัดทำบัญชี ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เพราะหากวิเคราะห์รายการค้าผิด ก็จะทำให้ขั้นตอนต่อ ๆ ไป เช่น การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน การผ่านบัญชีไปสมุดบัญชีแยกประเภท ตลอดจนถึงการจัดทำงบการเงินผิดไปด้วย

งบการเงินซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้สนใจจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง ๆ หากมีความผิดพลาดแล้วจะทำให้ผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีนั้นตัดสินใจผิดพลาดด้วย ดังนั้นถึงแม้ว่าการวิเคราะห์รายการค้าจะเป็นเพียงแค่ขั้นเริ่มต้นของการทำบัญชี แต่เราก็ควรให้ความสนใจและทำความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยก่อนที่จะวิเคราะห์รายการค้านั้น เราจะต้องมาทำความรู้จักกับรายการค้าเสียก่อนว่าคืออะไร

รายการค้า (Business Transaction)
รายการค้า คือ เหตุการณ์หรือสภาพทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน หรือต่อผลการดำเนินงานของกิจการ ที่ทำให้ฐานะทางการเงินของกิจการหรือผลการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไป เช่น การซื้อที่ดินของกิจการที่ทำให้ฐานะทางการเงินของกิจการเปลี่ยนแปลงไป หรือ การจ่ายเงินเดือนพนักงานที่ทำให้ผลการดำเนินงานของกิจการเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

การที่บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือลดระดับความน่าเชื่อถือของกิจการไม่ถือว่าเป็นรายการค้าเพราะไม่ได้ทำให้ฐานะทางการเงินของกิจการเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ความน่าเชื่อถือของกิจการเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้น แต่หากรัฐบาลประกาศลดค่าเงินบาท และกิจการมีหนี้สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เหตุการณ์นี้ก็จะถือว่าเป็นรายการค้าเพราะทำให้หนี้สินซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินของกิจการเปลี่ยนแปลงไป

 
การวิเคราะห์รายการค้า

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัดทำ งบการเงิน เป็นส่วนหนึ่ง ของการ บริหารจัด การธุรกิจ ในด้านใด?

งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึง งบอะไร งบการเงิน มีอะไรบ้าง งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงงบอะไร การจัดทํางบการเงิน คือ งบการเงินคืออะไร หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน งบการเงิน บัญชีเบื้องต้น ประโยชน์ของงบการเงิน
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพ

ข้อ ตกลง อาเซียน วิชาชีพ?

10 อาชีพเสรีในอาเซียน 10 อาชีพในอาเซียน 15 อาชีพในอาเซียน 8อาชีพในอาเซียน MRAs คือ ตลาดแรงงานในอาเซียน12อาชีพ Mutual Recognition Arrangement คือ mras มีอาชีพอะไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอเอกสาร เงินกู้ หรือไม่?

จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 10 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน ต้องมีเงินจริงไหม การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท 2 คน 2566 เปิดบริษัท ใช้เงิน เท่า ไหร่ Pantip ใกล้ฉัน ออนไลน์

เกียรติบัตร ออนไลน์ บริหาร ธุรกิจ?

เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ จุฬา เกียรติบัตร บริหารธุรกิจ คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ฟรี เรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี จุฬา เกียรติบัตรออนไลน์ การตลาด เกียรติบัตรออนไลน์ การเงิน คอร์สเรียนบริหาร ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top