15 บาท การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย

กำลังปรับปรุง
[Total: 191 Average: 5]

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย ?

การวิเคราะห์ส่วนผสมของยอดขาย        
การวิเคราะห์จุดคุมทุน และ CVP กรณีที่กิจการมีสินค้าหลายชนิดนี้จะต้องมีข้อสมมติฐานในเรื่องของส่วนผสมการขาย (ales mix) ซึ่งหมายความรวมถึงสัดส่วนการผลิต และสัดส่วนการขาย จะต้องคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลง ในช่วงเวลาที่ทำการวิเคราะห์ สูตรในการคำนวณจุดคุ้มทุนจึงมีลักษณะดังนี้
จุดคุมทุนรวม (หน่วย) = ต้นทุนคงที่รวม                                                  
กำไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย หรือ จุดคุ้มทุนรวม (บาท) = ต้นทุนคงที่รวม  

อัตรากำไรส่วนเกินเฉลี่ย ตัวอย่างที่ 1 สมมติบริษัท X YZ จำกัด ได้ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ 2 ชนิด ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับราคาขาย ต้นทุนผันแปร และกำไรส่วนเกินต่อหน่วย ดังต่อไปนี้
 
สินค้า A สินค้า B ราคาขาย 15 บาท 10 บาท ต้นทุนผันแปร 12 บาท 5 บาท กำไรส่วนเกิน 3 บาท 5 บาท สัดส่วนการขาย 60% 40% ต้นทุนคงที่รวม 76,000 บาท
จากข้อมูลข้างต้น เราสามารถคำนวณหา กำไรส่วนเกินเฉลี่ย= (0.6)(3) + (0.4)(5) = 3.80 บาท

ดังนั้น จุดคุ้มทุนรวม (หน่วย)    =   ต้นทุนคงที่รวม                                              
กำไรส่วนเกินต่อหน่วยเฉลี่ย = 76,000 3.80 = 20,000 บาท  

จากจุดคุ้มทุนรวม เราสามารถนำมาจำแนกเป็นจำนวนจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละชนิดได้ดังต่อไปนี้

สินค้า A   =  2 0,000 x 60%  =  12,000 หน่วย  สินค้า B   =   20,000 x 40%  =   8,000 หน่วย =  20,000 หน่วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top