รับทำบัญชี.COM | ส่งเสริมการส่งออกของไทย นโยบายการส่งออกไทย?

การส่งเสริมการส่งออกของประเทศไทย

 1. สินเชื่อเพื่อการส่งออก
 2. การชดเชยภาษีอากรสินค้าส่งออก
 3. การคืนภาษีการค้าและอากรสำหรับการนำวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อการส่งออก
 4. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 5. เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 6. สิ่งจูงใจทั่วไปเพื่อการผลิตเพื่อส่งออก

การส่งเสริมการส่งออกเป็นกลยุทธ์หรือมาตรการที่รัฐบาลและภาครัฐอื่น ๆ ใช้เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศและการขายสินค้าและบริการไปยังตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมการส่งออกมีวัตถุประสงค์หลักที่ครอบคลุมหลายด้าน เช่น

 1. เพิ่มรายได้และการเติบโตของเศรษฐกิจ การส่งเสริมการส่งออกช่วยเพิ่มรายได้ของประเทศและสร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโต โดยการเข้าถึงตลาดใหม่และขยายมาตรการต่างๆ ของธุรกิจ
 2. สร้างงาน การส่งเสริมการส่งออกส่งผลให้มีงานที่สร้างรายได้สำหรับผู้งานและลดอัตราการว่างงาน
 3. เพิ่มความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ การควบคุมการหากำไรที่มาจากตลาดต่างประเทศช่วยให้เศรษฐกิจมีความคงทนและป้องกันการวิกฤติทางเศรษฐกิจในประเทศ
 4. เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ การขยายตลาดนำมาซึ่งความความสามารถในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ และเน้นการสร้างสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าสูง
 5. เพิ่มภูมิลำเนาของอุตสาหกรรม การส่งเสริมการส่งออกช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงอุตสาหกรรมในประเทศ โดยการเพิ่มมูลค่าและคุณค่าของการผลิต

วิธีการส่งเสริมการส่งออกอาจรวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือส่วนลดในการผันผวนภาษีสำหรับผู้ส่งออก การสร้างสิ่งส่งเสริมการส่งออกอินเฟรมและพอร์ท การให้บริการความช่วยเหลือในการส่งออก การสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาทักษะในด้านการส่งออก การเปิดตลาดและขีดเข้าถึงตลาดต่างประเทศ การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาดต่างประเทศ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )