ต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อ

รับทำบัญชี.COM | เปลี่ยนแปลง การนับชั่วโมงผู้ทำบัญชีใหม่ 12?

Click to rate this post!
[Total: 131 Average: 5]

องเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อ

                  เดิม การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีนั้น ให้อบรม 36 ปี 27 ชั่วโมง โดยมีเนื้อหาด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และชั่วโมงอื่นๆ 9 ชั่วโมง และในแต่ละปีต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง แต่หากเป็นผู้ทำบัญชีที่เพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ หากขึ้นทะเบียนปีใดให้นับปีถัดไปเป็นปีที่ 1 ละเริ่มนับรอบวนไปจนครบ 3 ปี เมื่อสิ้นปีของทุกปี ต้องแจ้งพัฒนาความรู้ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ www.dbd.go.th ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปีปฏิทิน

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้น จะยกเลิกกานนับรอบเดิม 3 ปี 27 ชั่วโมงทั้งหมด   โดยต้องเข้รับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี โดยจะต้องเป็นเนื้อหาทางด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง โดยที่เหลือจะเป็นชั่วโมงบัญชีหรืออื่นๆ ก็ได้ให้นับตั้งแต่ปีปฏิทินเช่นเดียวกัน แต่หากปีแรกมีระยะเวลาที่เหลือหลังจากการแจ้งในปีนั้นน้อยกว่า 6 เอน ให้เริ่มพัฒนาความรู้ต่อเนื่องในปีถัดไป

กล่าวคือ หากท่านที่เพิ่งขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ให้นับปีถัดไปในการเริ่มต้นเข้าพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแทน และนับเป็นแบบนี้ทุกๆปี ไป เป็น 1 ปี 12 ชั่วโมง โดยการอบรมสัมมนานี้ให้รวมถึงการอบรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตหรือ E-Learning ได้ด้วยเช่นเดียวกัน และสำหรับการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้นเดิม ให้แจ้งผ่าน www.dbd.go.th ทุกสิ้นๆปีปฏิทินภายใน 60 วัน แต่ฉบับร่างใหม่นี้ให้ผู้ทำบัญชีแจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรุ้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีผ่าน www.dbd.go.th ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี กล่าวคือ ต้องปฏิบัติเร็วขึ้นให้เสร็จภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป

 

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )