การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

[Total: 189 Average: 5]

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ?

                   การจัดทำงบการเงินให้แสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร และเป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งที่รับรองทั่วไปนั้น หมายความถึง การบันทึกข้อมูลและการจัดทำงบการเงินนั้นได้ใช้หลักการบัญชีและวิธีการบัญชีซึ่งเป็นที่รับรองทั่วไป รวมทั้งข้อมูลอันมีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินนั้นโดยถูกต้องและครบถ้วนแล้วในงบการเงิน หรือหมายเหตุประกอบงบการเงินในกรณีที่ธุรกิจมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ผู้สอบบัญชีอาจเปิดเผยข้อมูลที่ยังขาดอยู่และที่เห็นว่ามีความสำคัญไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีก็ได้ การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี และวิธีการบัญชีที่ใช้ในงวดปัจจุบันให้แตกต่างไปจากงวดก่อน และผลกระทบต่อการคำนวณกำไรที่จะต้องเปิดเผยไว้ให้ทราบด้วย กล่าวโดยสรุปการเปิดเผยข้อมูลหมายถึงการเปิดเผยข้อเท้จจริงต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ

1). ข้อมูลปกติซึ่งควรเปิดเผยได้แก่ วิธีการบันทึกสินทรัพย์ ข้อจำกัดเกี่ยวกับสินทรัพย์และส่วนของผู้ถือหุ้น สินทัพย์ที่อาจได้รับ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ข้อผูกพันที่สำคัญ และระยะยาวซึ่งไม่ปรากฎในงบการเงิน ข้อมูลกับเงื่อนไขของทุนเรือนหุ้นและหนี้สินระยะยาว กำไรหรือขาดทุนต่อหุ้น
2). การเปลี่ยนแปลงทางบัญชี ได้แก่การเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีและวิธีการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัยชีและการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่เสนองบการเงิน
3). เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังวันที่ในงบการเงินแต่ก่อนที่จะเสนองบการเงิน ในเมื่อเหตุการณ์นั้นมีความสำคัยต่อการตัดสิินใจของผู้ใช้งบการเงิน และแม้ว่ามิได้มีผลกระทบต่อความถูกต้องของงบการเงินนั้น
4). นโยบายการบัญชีที่ธุรกิจนั้นใช้ในการรวบรวมข้อมูลและการจัดทำงบการเงิน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤษภาคม 18, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top