การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

รับทำบัญชี.COM | วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการบัญชีบริหาร?

การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

          วัตถุประสงค์พื้นฐานของการบัญชี เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเงินเพื่อเป็นการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจโดยเริ่มจากกระบวนการ ของการทำบัญชี ในการเก็บรวบรวมและมีการจดบันมึกรายการค้าตามลำดับก่อนหลัง จากนั้นจึงค่อยนำมาจัดประเภทรายการต่างๆ แล้วจึงนำมาสรุปเป็นรายงานและทำงบการเงินเพื่อทำการวัดผลและรายงานผลการดำเนินงาน
 
และฐานะทางการเงินของกิจการให้แก่ผู้สนใจทุกๆ ฝ่ายทราบ การทำหน้าที่สำคัญของนักบัญชี นักบัญชีจะคอยรายงานผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบเงินตรา เพื่อที่จะสามารถทำรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งฐานะการเงินของธุรกิจได้ดีโดยเชื่อว่าการบัญชีจะให้รายงานที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการบริหารงาน ปกติแล้วกลุ่มผู้ใช้ภายในอย่างซีอีโอ CEO กรรมการ, หรือผู้จัดการ , ผู้อำนวยการและผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจและให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อบอกสถานะทางการเงินกับหน่วยงานต่าง โดยการรายงานต้นทุนสินค้างบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินประจำเดือนซึ่งอย่าลืมว่าการจัดทำงบประมาณเหล่านี้มีส่วนในการวางแผนและช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย
 
โดยมีการเสนอรายงานทางการเงิน แก่บุคคลภายนอกอย่าง ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่จะต้องนำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ อย่าง ภาษีและการอนุมัติวงเงินแก่กิจการ หลักการพื้นฐานของบัญชี หลักการของการบัญชีมีวัตถุประสงค์ก็ คือ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการตัดสินใจ ในเชิงเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือผู้ใช้งบการเงิน หมายรวมถึงบุคคลภายในและภายนอกกิจการของผู้ใช้งบการเงิน โดยส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน บวกกับฐานะการเงินของกิจการ ทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ธุรกิจต่าง ๆ รายงานออกไป จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำและมีความน่าเชื่อถือได้  
 
อีกทั้งจะต้องสะท้อนถึงความเป็นจริงของธุรกิจนั้น ๆ  และนำไปสู่การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ใช้ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของงบการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์สุด ท้ายของการจัดทำบัญชี โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของธุรกิจในรอบหนึ่งงวดบัญชี ด้วยการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการบันทึก และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสรุปผลการดำเนินงานในวันสิ้นงวดของการทำบัญชี โดยการจัดทำงบการเงิน ที่มีส่วนทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน  รวมทั้งกระแสเงินสดของธุรกิจรวมถึงการเปิดเผย และข้อมูลที่แสดงผลการบริหารของฝ่ายบริหาร ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของธุรกิจด้วย วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ
 

การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

ธุรกิจขายกระเป๋า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )