กำลังปรับปรุง

3 การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]

การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

          วัตถุประสงค์พื้นฐานของการบัญชี เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบการเงินเพื่อเป็นการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจโดยเริ่มจากกระบวนการ ของการทำบัญชี ในการเก็บรวบรวมและมีการจดบันมึกรายการค้าตามลำดับก่อนหลัง จากนั้นจึงค่อยนำมาจัดประเภทรายการต่างๆ แล้วจึงนำมาสรุปเป็นรายงานและทำงบการเงินเพื่อทำการวัดผลและรายงานผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการให้แก่ผู้สนใจทุกๆ ฝ่ายทราบ การทำหน้าที่สำคัญของนักบัญชี นักบัญชีจะคอยรายงานผลการดำเนินงานของกิจการในรูปแบบเงินตรา เพื่อที่จะสามารถทำรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งฐานะการเงินของธุรกิจได้ดีโดยเชื่อว่าการบัญชีจะให้รายงานที่ก่อให้เกิดเป็นประโยชน์แก่บุคคลที่มีส่วนได้เสียโดยตรงในการบริหารงาน ปกติแล้วกลุ่มผู้ใช้ภายในอย่างซีอีโอ CEO กรรมการ, หรือผู้จัดการ , ผู้อำนวยการและผู้บริหารที่จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจและให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อบอกสถานะทางการเงินกับหน่วยงานต่าง โดยการรายงานต้นทุนสินค้างบประมาณรายรับ-รายจ่าย และงบการเงินประจำเดือนซึ่งอย่าลืมว่าการจัดทำงบประมาณเหล่านี้มีส่วนในการวางแผนและช่วยแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วย โดยมีการเสนอรายงานทางการเงิน แก่บุคคลภายนอกอย่าง ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหนี้ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ที่จะต้องนำเสนอเพื่อประกอบการตัดสินใจในกิจการต่าง ๆ อย่าง ภาษีและการอนุมัติวงเงินแก่กิจการ หลักการพื้นฐานของบัญชี หลักการของการบัญชีมีวัตถุประสงค์ก็คือ เป็นการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการตัดสินใจ ในเชิงเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือผู้ใช้งบการเงิน หมายรวมถึงบุคคลภายในและภายนอกกิจการของผู้ใช้งบการเงิน โดยส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน  แบวกกับฐานะการเงินของกิจการ ทำให้ข้อมูลทางการเงินที่ธุรกิจต่าง ๆ รายงานออกไป จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยำและมีความน่าเชื่อถือได้  อีกทั้งจะต้องสะท้อนถึงความเป็นจริงของธุรกิจนั้น ๆ  และนำไปสู่การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจที่ถูกต้องเหมาะสมของผู้ใช้ข้อมูล การนำเสนอข้อมูลทางการเงิน ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไร จะต้องมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของงบการเงินรวมอยู่ด้วย ซึ่งอาจเป็นผลลัพธ์สุด ท้ายของการจัดทำบัญชี โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของธุรกิจในรอบหนึ่งงวดบัญชี ด้วยการนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำการบันทึก และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสรุปผลการดำเนินงานในวันสิ้นงวดของการทำบัญชี โดยการจัดทำงบการเงิน ที่มีส่วนทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน  รวมทั้งกระแสเงินสดของธุรกิจรวมถึงการเปิดเผย และข้อมูลที่แสดงผลการบริหารของฝ่ายบริหาร ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรของธุรกิจด้วย วัตถุประสงค์ของงบการเงิน เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของกิจการ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร
การเรียนรู้วัตถุประสงค์ของการทำบัญชีมีประโยชน์อย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top