การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร
[Total: 80 Average: 5]

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในการขายอาคาร

ขายอาคารต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร ?

ตอบ : ภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด wanwan033 -นิติบุคคลอาคารชุดต้องกระทำกิจการเฉพาะเพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางหรือกะทำการใดๆเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้ -นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่กระทำกิจการใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่กฏหมาย ว่าด้วยอาคารชุดกำหนดไว้ -นิติบุคคลอาคารชุดต้องไม่ขายสินค้าหรือให้บริการใดกับบุคลอื่น ซึ่งมิใช่เจ้าของห้องชุดนั้น และนิติบุคคลอาคารชุดไม่ต้องนำเงินกองทุนค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคที่เป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป้นอย่างอื่นที่เรียกเก็บจากเจ้าของห้องชุดมารวมเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการหากมีรายไดตั้งแต่ 1,800,000 บาทต่อปี (ก่อนหักรายจ่ายใดๆ) ผู้ประกอบการจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ซึ่งเป็นการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรและการนำเข้าราชอาณาจักร
หากการขายสินค้าในราชอาณาจักร แต่ปลายทางในการส่งมอบสินค้าหรือบริการไปยังต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ซึ่งบางคนเรียกว่า “ส่งออก” คือ ส่งสินค้าหรือบริการออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปยังต่างประเทศหรือการนำสินค้าในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรเฉพาะสินค้าที่ต้องเสียภาษีอากรขาออก หรือที่ได้รับการยกเว้นอากรขาออกตามกฏหมายว่าด้วย ศุลกากร
การขายสินค้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าอากร ที่ขายให้แก่ผู้ที่เดินทางไปนอกราชอาณาจักร เป็นต้นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0Related Posts via Categoriesผู้นำเข้าและส่งออกที่ได้รับการยกเว้นภาษี (1)การยกเลิกใบกำกับภาษี (1)การจำหน่ายหนี้สูญในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (1)การชำระค่าภาษีอากรศุลกากร (1)อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (1)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 14, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top