กำลังปรับปรุง

2 ประเภท การใช้ข้อมูลทางบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 5]

การใช้ข้อมูลทางบัญชี

          ผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีนั้นสามารถจำแนกประเภทได้ถึง 2 ประเภท แบ่งเป็นผู้ที่ใช้เงินภายในกิจการและผู้ที่ใช้เงินภายนอกกิจการ ทำให้มันสามารถแบ่งบัญชีได้ออกมาอีก 2 ประเภท เพื่อทำการจัดการดังต่อไปนี้ Financial Accounting หรือ บัญชีทางการเงิน จะเป็นบัญชีที่ใช้ในการรายการกิจการต่างๆภายใต้การทำงานของหลักเกณฑ์บัญชี มีหลักการและมีมาตรฐาน ให้กับคนที่ใช้งบการเงินภายนอกของกิจการ โดยเอาไปวางแผน ตัดสินใจดำเนินการต่างๆและควบคุมกิจการ Managerial Accounting การบัญชีบริหาร คือการจัดทำบัญชีเพื่อวางแผนและตัดสินใจในการควบคุมการทำงานตามความเหมาะสมและความต้องการของฝ่ายบริหาร สำหรับการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหารแบ่งองค์ประกอบย่อยๆตามรูปแบบการทำบัญชีได้สองประเภทดังนี้ การบัญชีการเงิน ผู้ที่ใช้งบการเงินนั้นจะเป็นบุคคลภายนอกองค์การที่มีส่วนได้ส่วนเสียกัน โดยมีรูปแบบการนำเสนอเป็นงบการเงิน เนื้อหาทีจะนำเสนอก็มีทั้งการรายการผลการดำเนินงานต่างๆ โดยใช้ระบบบัญชีแบบคู่ พร้อมทั้งเสนอข้อมูลในอดีต ซึ่งจะมีมาตรฐานการนำเสนอโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอก็คือการรายงานข้อมูลทั่วไป แต่การกำหนดให้นำเสนอข้อมูลนั้นจะเป็นการถูกบังคับตามมาตรฐาน ภายในระยะเวลาการนำเสนอของรอบไตรมาสอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยจะมีกระบวนการตรวจสอบและรายงานการนำเสนอจากผู้ตรวจสอบบัญชี ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อก็จะเป็นรายงานทางการเงินและข้อมูลต่างๆทางบัญชี การบัญชีบริการ จะมีผู้ที่ใช้งบการเงินเป็นบุคคลภายในองค์กร มีรูปแบบการนำเสนอตามความต้องการ เนื้อหาในกานำเสนอนั้น จะเน้นความละเอียดเป็นหลัก และใช้หลักการอื่นๆเข้ามาช่วยโดยการนำเสนอข้อมูลในอนาคต มีมาตรฐานการนำเสนอตามความต้องการ วัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน มีการกำหนดให้นำเสนอข้อมูลก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ ระยะเวลาในการนำเสนอก็แล้วแต่จะบ่อยแค่ไหนก็ได้เช่นกัน ส่วนกระบวนการตรวจสอบก็ไม่ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ตรวจสอบ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก็มักจะเน้นรายงานทางการเงินเป็นหลักอื่นๆก็อาจจะเป็น การตลาด, การวิจัยต่างๆ เป็นต้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การใช้ข้อมูลทางบัญชี
การใช้ข้อมูลทางบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top