รับทำบัญชี.COM | ใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานเด็กการจ้างลูกจ้าง?

การใช้แรงงานเด็ก

ใช้แรงงานเด็ก นายห้ามจ้างเด็ก

– ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง
– ในกรณีที่ต้องการจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง ต้องปฏิบัติดังนี้
1.แจ้งการจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงาตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน
2.จัดทำบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3.แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงาน
– ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง
– ห้ามมิให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่าง 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา
– ห้ามมิให้ลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
การใช้แรงงานเด็ก

อ่านเพิ่มเติม >> แรงงานต่างด้าว

Click to rate this post!
[Total: 82 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )