กำลังการผลิตว่างเปล่า

รับทำบัญชี.COM | กำลังการผลิตว่างเปล่า ต้นทุนการตัดสินใจมี?

Click to rate this post!
[Total: 198 Average: 5]

กำลังการผลิตว่างเปล่า

กำลังการผลิตว่างเปล่า (Idle Capacity) คือ กำลังการผลิตที่มีสำรองไว้สำหรับกิจการ เพื่อใช้รับคำสั่งซื้อพิเศษนอกเหนือจากการขายตามปกติของกิจการ

“กำลังการผลิตว่างเปล่า” หมายถึง สภาวะที่กำลังผลิตสินค้าหรือบริการน้อยกว่าความสามารถของการผลิต ซึ่งอาจจะเป็นผลจากต้นทุนสูง การตลาดไม่ดี หรือปัญหาในกระบวนการผลิต สถานะนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการมากกว่าปริมาณที่ตลาดต้องการ ซึ่งอาจทำให้ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น และส่งผลให้บริษัทต้องเสียเงินเพิ่มเติมโดยไม่ได้รับรายได้สูงขึ้นเท่าที่คาดหวัง

การมีกำลังการผลิตว่างเปล่าอาจเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้น ๆ หรือเป็นระยะเวลานานขึ้นขึ้นอยู่กับสาเหตุและสภาวะของธุรกิจ. การจัดการกับสถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นโดยการปรับลดการผลิต ลดต้นทุน หรือมองหาวิธีการเพิ่มการขายสินค้าหรือบริการ เพื่อให้กำลังการผลิตได้รับการใช้ประโยชน์มากที่สุดและลดความสูญเสียทางการเงินของธุรกิจ

การสร้างแผนธุรกิจและการตรวจสอบตลาดเป็นวิธีที่ช่วยให้ธุรกิจป้องกันการเกิดสถานการณ์ “กำลังการผลิตว่างเปล่า” และปรับปรุงกำลังการผลิตให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดในระยะยาว

การผลิตว่างเปล่า (Underutilization of Production Capacity) ในทางบัญชีหมายถึง สภาวะที่ธุรกิจหรือโรงงานมีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการมากกว่าปริมาณที่มีการผลิตจริง นั่นคือ หากธุรกิจหรือโรงงานที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าหรือบริการได้ 100 หน่วยต่อวัน แต่กลับผลิตเพียง 80 หน่วยต่อวันเท่านั้น จะถือว่ามีการผลิตว่างเปล่า 20 หน่วยต่อวัน

การผลิตว่างเปล่าส่งผลให้มีต้นทุนที่ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้น และอาจทำให้บริษัทต้องเสียเงินในการรักษาและบำรุงรักษาการผลิตโดยไม่ได้รับรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังอาจทำให้การผลิตของบริษัทไม่มีกำไรเท่าที่คาดหวังหรือเข้าข่ายขาดทุน

ในทางบัญชีและการบัญชีต้นทุนการผลิต การผลิตว่างเปล่ามักจะแสดงในสถานะกำไรขั้นต้น (Income Statement) ของบริษัทด้วย โดยจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการผลิตที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น และอาจมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิของบริษัท

การจัดการกับการผลิตว่างเปล่าอาจเกิดขึ้นโดยการปรับลดการผลิต เพิ่มการขายสินค้าหรือบริการ หรือลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเพื่อให้กำลังการผลิตได้รับการใช้ประโยชน์มากที่สุดและเพิ่มกำไรให้กับบริษัท

กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ
กำลังการผลิตว่างเปล่า คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )