กำไรขั้นต้น

3 Gross Profit กำไรขั้นต้น margin คือ หมายถึง ภาษาอังกฤษ

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น คือ

กำไรขั้นต้น (Gross Profit) หมายถึง ส่วนของรายได้สุทธิจากการให้บริการหรือขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่สูงกว่าต้นทุนการขายหรือให้บริการของกิจการ

กำไรขั้นต้น หมวดบัญชี

กำไรขั้นต้น หมวดบัญชี

สูตรหา กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น = ขายสุทธิ – ต้นทุนขาย
กำไรขั้นต้น คือ
กำไรขั้นต้น คือ

Leave a Comment

Scroll to Top