ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

รับทำบัญชี.COM | กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสูตร

Click to rate this post!
[Total: 130 Average: 5]

กำไร ก่อนหักดอกเบี้ย และ ภาษี

กำไร/ขาดทุนก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (Profit(Loss)before Interest and Income Tax Expense) หมายถึงผลประกอบการอันเป็นกำไรหรือขาดทุน “ขั้นต้น” ของกิจการ (รายได้ – ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย) ก่อนการหักค่าดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้

กําไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี สูตร

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรดังนี้

กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี = รายรับรวม – รายจ่ายรวม

เมื่อมีรายละเอียดดังนี้

  • รายรับรวม (Total Revenue) จำนวนเงินที่บริษัทหรือธุรกิจที่คุณต้องการคำนวณได้รับจากการขายสินค้าหรือบริการในช่วงเวลาที่กำหนด
  • รายจ่ายรวม (Total Expenses) จำนวนเงินที่บริษัทหรือธุรกิจต้องการคำนวณได้ใช้ในการดำเนินการธุรกิจในช่วงเวลาที่กำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

เมื่อคุณมีรายรับรวมและรายจ่ายรวมแล้ว ให้นำจำนวนรายรับรวมลบด้วยจำนวนรายจ่ายรวม เพื่อหาค่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี

อย่าลืมว่าในความเป็นจริง การคำนวณกำไรและกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีนั้นอาจมีความซับซ้อนกว่าที่อธิบาย โดยเฉพาะเมื่อคำนวณในภาคของธุรกิจที่มีรายรับและรายจ่ายมากๆ ควรให้ความสำคัญในการตรวจสอบข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณเสมอ

กําไรก่อนหักภาษี คือ

กำไรก่อนหักภาษีคือ ผลต่างระหว่างรายรับทั้งหมด (รายรับรวม) กับรายจ่ายทั้งหมด (รายจ่ายรวม) ของธุรกิจหรือบริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนด กำไรก่อนหักภาษีแสดงถึงยอดกำไรที่ได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดออกจากรายรับทั้งหมด แต่ยังไม่คำนวณหักภาษีเข้าไป

สูตรการคำนวณกำไรก่อนหักภาษี กำไรก่อนหักภาษี = รายรับรวม – รายจ่ายรวม

ในกรณีที่กำไรก่อนหักภาษีมีค่าเป็นบวก หมายความว่าธุรกิจหรือบริษัทได้รับกำไรในช่วงเวลานั้น แต่หากค่ากำไรก่อนหักภาษีเป็นลบ หมายความว่าธุรกิจหรือบริษัทได้รับขาดทุนในช่วงเวลานั้น การคำนวณกำไรก่อนหักภาษีเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการบัญชีและการวิเคราะห์สถานะการเงินของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงสภาพความเป็นอยู่ของธุรกิจว่ามีกำไรหรือขาดทุนอย่างไรในช่วงเวลาที่กำหนด

EBITDA คือ

EBITDA ย่อมาจาก “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization” ซึ่งแปลว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมและค่านิยม ค่า EBITDA เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและประสิทธิภาพของธุรกิจโดยที่ไม่คำนึงถึงค่าค่าเสื่อมหรือค่านิยมที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์หรือสินค้าที่ขายไป

EBIT คือ

EBIT ย่อมาจาก “Earnings Before Interest and Taxes” ซึ่งแปลว่ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ค่า EBIT เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงกำไรที่ธุรกิจทำได้หลังจากหักค่าดอกเบี้ยจากหนี้และภาษีเงินได้ออก

สูตร EBIT

EBIT = รายได้รวม – ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ

EBIT vs EBITDA คือ

EBITDA เป็นกำไรก่อนหักค่าดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมและค่านิยม ในขณะที่ EBIT เป็นกำไรก่อนหักค่าดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ การใช้ EBITDA ช่วยให้เห็นภาพรวมของประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กรโดยไม่ถูกตีความโดยค่าเสื่อมหรือค่านิยมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ ข้อดีของ EBITDA คือความเป็นมาตรฐานในการวิเคราะห์สภาพการเงินของธุรกิจที่ต่างกันได้

ebit หายังไง

EBIT (กำไรก่อนหักค่าดอกเบี้ยและภาษีเงินได้) สามารถหาได้โดยนำรายได้รวมของธุรกิจหรือบริษัทลบด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจทั้งหมด รวมถึงค่าดอกเบี้ยจากหนี้และภาษีเงินได้ที่ต้องจ่าย

คำนวณ EBITDA จากงบการเงิน

เพื่อคำนวณ EBITDA จากงบการเงิน ให้ใช้สูตร รายได้รวม – ต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กำไรจากการดำเนินงาน สูตร

สูตรการคำนวณกำไรจากการดำเนินงานคือ รายรับรวม – ต้นทุนของสินค้าหรือบริการ – ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

EBIT Margin สูตร

EBIT Margin คือ อัตราส่วนของ EBIT หรือกำไรก่อนหักค่าดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ ต่อรายรับรวม (Total Revenue) คูณ 100% เพื่อแปลงให้อยู่ในรูปเปอร์เซ็นต์ สูตรการคำนวณคือ (EBIT / รายรับรวม) x 100%

ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าใจและใช้ความรู้เพื่อการวิเคราะห์และบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น