รับทำบัญชี.COM | กิจกรรมดำเนินงานของงบกระแสเงินสด?

Click to rate this post!
[Total: 35 Average: 5]

กิจกรรมดำเนินงาน ของ งบกระแสเงินสด

กิจกรรมดำเนินงาน (Operating Activities)
การแสดงรายการในงบกระแสเงินสดจะนำกระแสเงินสดเข้าและกระแส เงินสดจ่ายมาแสดง ในส่วนของ กิจกรรมดำเนินงานจึงเป็นกิจกรรมหลักที่ก่อให้เกิดรายได้หรือหากำไร และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่กิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงิน ที่ประกอบด้วย

1.1 เงินสดรับ (Cash Inflows)
– เงินสดรับจากลูกหนี้ค่าขายสินค้าหรือการให้บริการ
– เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
– เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
– เงินสดรับอื่นจากการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่ารับ ค่าปรับ ค่าสิทธิ ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม

1.2 เงินสดจ่าย (Cash Outflows)
– เงินสดจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบ
– เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร)
– เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
– เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
– เงินสดจ่ายอื่นจากการดำเนินงาน

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) คือเอกสารทางบัญชีที่บันทึกและรายงานเกี่ยวกับเงินสดและเทียบกับกิจกรรมทางการเงินขององค์กรหรือธุรกิจในระยะเวลาที่กำหนด โดยทั่วไปแล้วมี 3 ส่วนหลัก คือ:

  1. การสามารถสร้างเงินสดจากกิจกรรมปกติ (Operating Activities): ส่วนนี้ระบุถึงเงินสดที่รับเข้ามาจากกิจกรรมหลักของธุรกิจ เช่น รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้าหรือบริการ

  2. การลงทุน (Investing Activities): ส่วนนี้ระบุถึงการลงทุนในทรัพย์สินและทรัพย์สินบริสุทธิ์ เช่น การซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ การซื้อเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และการลงทุนในโครงการหรือบริษัทอื่น

  3. การระดมทุน (Financing Activities): ส่วนนี้ระบุถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนหรือการจ่ายเงินให้กับผู้ถือหุ้นหรือหนี้สินบริษัท เช่น การออกหุ้นใหม่ การจ่ายเงินเป็นเงินปันผลหุ้น หรือการกู้ยืมเงิน

งบกระแสเงินสดเป็นเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์และติดตามสภาพการเงินขององค์กรหรือธุรกิจ เพราะมันช่วยให้ผู้บริหารและนักลงทุนเข้าใจถึงแหล่งเงินสดและทิศทางการเงินของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและช่วยในการวางแผนการเงินในอนาคตด้วยการวิเคราะห์และการบริหารจัดการที่ถูกต้องในแต่ละส่วนของงบกระแสเงินสด ซึ่งช่วยในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและคงทนในสถานการณ์ทางการเงินที่ต่างหลายๆ สถานการณ์ คำว่า “งบกระแสเงินสด” บางครั้งอาจถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “งบการเงิน” หรือ “งบการเงินสด” ในบางรายงานหรือระบบบัญชีแต่ละแห่ง แต่มีความหมายเดียวกันในการบันทึกและรายงานเกี่ยวกับเงินสดและกิจกรรมการเงินขององค์กรหรือธุรกิจนั้นๆ ในระยะเวลาที่กำหนด