รับทำบัญชี.COM | กิจการก่อสร้างบรรดารายรับและรายจ่ายแบบธุรกิจรับเหมาสำหรับเจ้าสัว?

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

การคำนวณรายได้และรายจ่ายของกิจการ ให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องนำรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องตามอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปมารวมคำนวณเป็นรายได้และรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี กิจการที่มีสัญญาให้บริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชี

และจะมีการทำสัญญาก่อสร้าง เกินกว่า 1 ปี ดังนั้นงานก่อสร้างตามสัญญาจึงหมายถึง งานก่อสร้างทรัพย์สินหรือส่วนประกอบต่างๆที่รวมเข้าเป็นหน่วยของทรัพย์สิน เช่น ก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ซึ่งมะระยะเวลาก่อสร้างคาบเกี่ยวระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จ เปฝ้นการรับรู้รายได้ตามอัตราร้อยละของงานที่ก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามผลงานการก่อสร้างในแต่ละรอบบัญชี

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 

รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างสามารถมีหลายแหล่งที่มา ตัวอย่างรายได้ที่สามารถได้รับจากการรับเหมาก่อสร้างได้แก่:

 1. ค่าแรงงาน: รายได้จากการจ้างงานแรงงานในการก่อสร้าง โดยรวมถึงค่าแรงของช่างสามารถและแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างโรงงาน ช่างสี ช่างท่อ และคนงานสามารถอื่น ๆ

 2. วัสดุและอุปกรณ์: รายได้จากการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ค่าวัสดุก่อสร้าง เหล็ก คอนกรีต หิน และเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

 3. ค่าบริการสำหรับออกแบบและบริหารโครงการ: รายได้จากการให้บริการออกแบบโครงการก่อสร้างและการบริหารโครงการ เช่น ค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรม ค่าจ้างผู้บริหารโครงการ และค่าบริการสำหรับการตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง

 4. ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือ: รายได้จากการให้บริการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือในงานก่อสร้าง เช่น รถเครื่อง เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องจักรที่ใช้ในงาน

 5. ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการประกันคุณภาพ (Quality Assurance): รายได้จากการให้บริการประกันคุณภาพในการก่อสร้าง เช่น การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และการรับรองคุณภาพ

 6. ค่าบริการที่เกี่ยวข้อง: รายได้จากบริการเสริมที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง เช่น การขนส่งวัสดุ การจัดหาพื้นที่จัดเก็บวัสดุ และบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค

 7. รายได้จากการรับจ้างส่วนงาน (Subcontracting): รายได้จากการรับจ้างงานส่วนงานบางส่วนของโครงการก่อสร้างจากบริษัทหรือบุคคลภายนอก

 8. ค่าแบบ (Blueprints): รายได้จากการจัดทำและจำหน่ายแบบ (blueprints) หรือแผนผังการก่อสร้างสำหรับโครงการต่าง ๆ

 9. รายได้จากการบริหารทรัพยากรมนุษย์: รายได้จากการจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินการโครงการ

 10. ค่าสิ่งแวดล้อมและค่าอนุญาต: รายได้จากการจ่ายค่าสิ่งแวดล้อมและค่าอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการรับเหมาก่อสร้างและการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่น.

การรับเหมาก่อสร้างมีหลายด้านที่สร้างรายได้และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องพิจารณาในกระบวนการบริหารงานและการวางแผนการเงินในโครงการก่อสร้าง.

ต้นทุนรับเหมาก่อสร้าง

ตารางต้นทุนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจการรับเหมาก่อสร้างสามารถมีรายการต่าง ๆ ดังนี้:

รายการ รายละเอียด จำนวนเงิน (บาท)
ค่าวัสดุ รวมค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ  
ค่าแรงงาน รวมค่าแรงงานที่จ้างมาทำงานในโครงการ  
เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ก่อสร้าง  
ค่านายหน้าและค่าบริการ ค่านายหน้าและค่าบริการที่จ้างเพื่อควบคุมโครงการ  
ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
รวมทั้งสิ้น รวมรายจ่ายทั้งหมดในโครงการ  

ตารางนี้จะช่วยให้คุณติดตามรายจ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างและใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนงบประมาณและการควบคุมต้นทุนในโครงการของคุณได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น จากการประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในกิจการรับเหมาก่อสร้างสามารถแบ่งออกเป็นหลายรายการต่าง ๆ ได้ดังนี้:

 1. ค่าวัสดุ: รวมค่าวัสดุที่ใช้ในโครงการ เช่น คอนกรีต, อิฐ, เหล็ก, ไม้, กระเบื้อง, และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ.

 2. ค่าแรงงาน: ค่าจ้างแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ช่างโรงงาน, คนงาน, ช่างซ่อม, และค่าจ้างแรงงานทางสถาปัตยกรรม.

 3. เช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์: ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ เช่น รถบรรทุก, เครื่องเจาะ, และเครื่องมือพิเศษ.

 4. ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง: ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ไปยังสถานที่ก่อสร้าง รวมถึงค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขนส่ง.

 5. ค่านายหน้าและค่าบริการ: ค่านายหน้าและค่าบริการที่จ้างเพื่อควบคุมและดูแลโครงการรับเหมา.

 6. ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน: ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เช่น ค่าซื้อที่ดิน, ค่าซื้อสิ่งก่อสร้างที่ต้องถูกนำเข้ามา.

 7. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ค่าน้ำ, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าสินค้าประกอบโครงการ, ค่าบริการทางกฎหมาย, ค่าตรวจสอบคุณภาพ, และค่าบริการทางบัญชี.

 8. รายจ่ายในการบำรุงรักษา: รายจ่ายในการบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ เช่น การดูแลรักษาทางก่อสร้าง, การทาสี, และการซ่อมแซม.

 9. ค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัย: รายจ่ายในการรักษาความปลอดภัยในโครงการ เช่น ค่าประกันภัย, การตรวจสอบความปลอดภัย, และการอบรมความปลอดภัย.

 10. รายจ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อม: รายจ่ายในการดูแลสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ.

 11. ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน: ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น งานเปิดโครงการ, งานเลี้ยง, และการประชุม.

 12. รายจ่ายในการเงินสำรอง: รายจ่ายในการสร้างกองเงินสำรองหรือระบบการจัดการเงินในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ไม่คาดคิด.

 13. ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต: ค่าใช้จ่ายในการขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อทำงานก่อสร้าง.

 14. ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการ: ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและการวางแผนงานก่อสร้าง.

ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณวางแผนงบประมาณและควบคุมต้นทุนในโครงการรับเหมาก่อสร้างได้อย่างแม่นยำและประหยัดทรัพยากรของคุณในการดำเนินกิจการก่อสร้างได้ดีขึ้น รายได้รายจ่าย ธุรกิจก่อสร้าง มีอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้!!