รับทำบัญชี.COM | ขยะรีไซเคิล\ธุรกิจรับซื้อของเก่ารับซื้อขยะ?

Click to rate this post!
[Total: 39 Average: 5]

แผนธุรกิจขยะรีไซเคิล

การเริ่มต้นธุรกิจขยะรีไซเคิลเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นคุณจำเป็นต้องทำการวางแผนและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้สำเร็จ นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่คุณควรพิจารณา

 1. การวางแผนธุรกิจ ในขั้นต้น, คุณควรวางแผนธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของธุรกิจ, การหาแหล่งขยะ, กระบวนการการรีไซเคิล, การจัดการทรัพยากร, และการตลาดสินค้าของคุณ.
 2. การศึกษาและเรียนรู้ ธุรกิจขยะรีไซเคิลมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ซับซ้อน เราแนะนำให้คุณศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับในพื้นที่ของคุณและกระบวนการการรีไซเคิล.
 3. การเลือกสถานที่ เลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการขยะรีไซเคิลของคุณ เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพ.
 4. เตรียมพื้นที่ หากคุณต้องการสถานที่สำหรับการจัดเก็บหรือจัดการขยะ, คุณจะต้องเตรียมพื้นที่นั้นตามมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมและทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
 5. การเลือกและจัดหาอุปกรณ์ คุณจะต้องเลือกและจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการรีไซเคิล เช่น เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการแยกแยะและการจัดการขยะ.
 6. การทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับ คุณจำเป็นต้องทำความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ.
 7. สร้างแผนการทำงาน จัดทำแผนการทำงานที่รวมถึงกระบวนการการรีไซเคิล, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, การควบคุมคุณภาพ, และกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ.
 8. การสร้างเครือข่าย เครือข่ายกับองค์กรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงาน, ร้านค้า, หน่วยงานที่มีความสนใจในการรีไซเคิล.
 9. การตลาดและการสร้างลูกค้า กำหนดแผนการตลาดและการโฆษณาเพื่อเรียกดูดลูกค้าและรับมือกับคู่แข่ง.
 10. การประเมินผล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อทำการปรับปรุงตามความจำเป็น.
 11. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา.
 12. การดูแลสิ่งแวดล้อม กระทำให้การจัดการขยะรีไซเคิลของคุณมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยรวมถึงการจัดการขยะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ.
 13. การติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับข้อมูลและคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสบความสำเร็จในธุรกิจขยะรีไซเคิล.
 14. การเริ่มต้นกับโครงการเล็ก ๆ คุณอาจเริ่มต้นด้วยโครงการเล็ก ๆ เพื่อฝึกฝนและปรับปรุงกระบวนการก่อนที่จะขยายธุรกิจของคุณ.
 15. การระวังการเงิน จัดการการเงินของธุรกิจขยะรีไซเคิลอย่างรอบด้าน เพื่อให้สามารถรองรับค่าใช้จ่ายและเติบโตไปในอนาคต.

ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นธุรกิจขยะรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับสิ่งแวดล้อม อย่าลืมตรวจสอบกับหน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายและข้อบังคับที่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่ของคุณด้วยความถูกต้อง.

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจขยะรีไซเคิล

นำเสนอตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายของธุรกิจขยะรีไซเคิลในรูปแบบที่อาจเป็นไปได้ โปรดทราบว่าข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจและสถานที่ที่คุณทำธุรกิจ

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
รายรับจากการขายสินค้าหรือวัสดุรีไซเคิล xxxxx xxxxx
รายรับจากการบริการรีไซเคิล xxxxx xxxxx
ทุนการลงทุนในอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็น xxxxx
ค่าใช้จ่ายในการจัดการและขนส่งขยะ xxxxx
ค่าจ้างพนักงานและค่าใช้จ่ายทรัพยากรมนุษย์ xxxxx
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายวัน xxxxx xxxxx
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและบำรุงรักษาอุปกรณ์ xxxxx
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการตลาด xxxxx xxxxx
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ xxxxx
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ xxxxx xxxxx
รวมรายรับ xxxxx
รวมรายจ่าย xxxxx
กำไร (ขาดทุน) xxxxx xxxxx

โปรดทราบว่าข้อมูลในตารางนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นและขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของธุรกิจของคุณ ควรรายงานรายรับและรายจ่ายของคุณอย่างเป็นระยะเวลา เช่น รายเดือนหรือรายปี เพื่อให้คุณสามารถติดตามและวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำการปรับปรุงตามความจำเป็นต่อไป.

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจขยะรีไซเคิล

ธุรกิจขยะรีไซเคิลเกี่ยวข้องกับหลายสาขาอาชีพและอุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน นี่คืออาชีพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะรีไซเคิล

 1. การบริหารจัดการขยะและรีไซเคิล คนที่ทำงานในอาชีพนี้มักจะเป็นผู้บริหารหรือผู้ดูแลการจัดการขยะและกระบวนการรีไซเคิลที่ต้องการความเชี่ยวชาญในการวางแผนและการบริหารจัดการธุรกิจ.
 2. วิศวกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนากระบวนการรีไซเคิลและการออกแบบโครงสร้างการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ.
 3. การจัดการโลจิสติกส์ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและการจัดการขยะในระหว่างการขนส่ง การวางแผนส่งมอบสินค้าและวัสดุเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจขยะรีไซเคิล.
 4. อาชีพในการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ๆ สำหรับการรีไซเคิลขยะต้องใช้งานผู้เชี่ยวชาญทางวิจัยและพัฒนา.
 5. การศึกษาและการสอน อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลและการจัดการขยะมีความสำคัญในการแพร่รายการรู้แก่คนอื่นๆ.
 6. อาชีพทางสิ่งแวดล้อม การทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลสิ่งแวดล้อมและการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยให้ธุรกิจขยะรีไซเคิลประสบความสำเร็จในการปฏิบัติตามข้อบังคับและมาตรฐาน.
 7. การตลาดและการขาย การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรีไซเคิลขยะจำเป็นต้องมีความเข้าใจเรื่องขยะและความรับรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม.
 8. การบริการลูกค้า อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับรีไซเคิลขยะ.
 9. ธุรกิจสื่อและการสร้างความตระหนัก การใช้สื่อและการสร้างความตระหนักในเรื่องขยะและรีไซเคิลมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสนใจและการเข้าใจในหัวข้อนี้.
 10. การบริการทางวิชาการ การให้คำปรึกษาทางวิชาการในการพัฒนาแผนธุรกิจขยะรีไซเคิลและการปฏิบัติตามข้อบังคับ.

ธุรกิจขยะรีไซเคิลเป็นอาชีพที่มีความหลากหลายและมีการร่วมมือกับหลายสาขาอาชีพและอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลขยะและส่งเสริมการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน.

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจขยะรีไซเคิล

การวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้คุณทราบประเด็นหรือปัจจัยที่สำคัญในธุรกิจขยะรีไซเคิล และจะช่วยในการกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณด้วย ดังนั้นเรามาวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจขยะรีไซเคิลกันดูคร่าว ๆ ดังนี้

ความแข็งของ (Strengths)

 1. การยอมรับสิ่งแวดล้อม ธุรกิจขยะรีไซเคิลมีความตั้งใจที่จะช่วยลดการใช้งานทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างขยะที่มีประสิทธิภาพทางสิ่งแวดล้อม.
 2. เครือข่ายที่แข็งแกร่ง การมีพันธมิตรและความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการรีไซเคิลอาจช่วยให้ธุรกิจขยะรีไซเคิลมีเครือข่ายที่แข็งแกร่ง.
 3. ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาวิธีการรีไซเคิลและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเป็นแข็งแกร่งของธุรกิจ.
 4. ตลาดที่ขยายอย่างรวดเร็ว ความเพิ่มขึ้นของความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมและการรีไซเคิลอาจทำให้ตลาดสำหรับสินค้าและบริการเหล่านี้ขยายอย่างรวดเร็ว.

ความอ่อนแอ (Weaknesses)

 1. ความขาดแคลนในทรัพยากร บางธุรกิจขยะรีไซเคิลอาจต้องเผชิญกับความขาดแคลนในทรัพยากรเช่นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น.
 2. ความซับซ้อนในกระบวนการ กระบวนการรีไซเคิลอาจมีความซับซ้อนและต้องการการบริหารจัดการที่ดีเพื่อความสำเร็จ.
 3. ความขาดแคลนในการตลาด บางครั้งธุรกิจขยะรีไซเคิลอาจต้องการการตลาดและการโปรโมทเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความรู้สึกและความเข้าใจในสินค้าและบริการของพวกเขา.

โอกาส (Opportunities)

 1. เทรนด์สิ่งแวดล้อม เทรนด์สิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้นและความตั้งใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีโอกาสที่จะส่งผลดีต่อธุรกิจขยะรีไซเคิล.
 2. การขยายตลาด การขยายตลาดให้ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าและสินค้า/บริการเพิ่มเติมอาจเป็นโอกาสทางธุรกิจ.
 3. นวัตกรรมใหม่ๆ การพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการรีไซเคิลขยะอาจช่วยให้ธุรกิจเปิดโอกาสใหม่ในตลาด.

ภัยคุกคาม (Threats)

 1. การแข่งขัน การแข่งขันในตลาดขยะรีไซเคิลอาจเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อราคาและกำไร.
 2. กฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ.
 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงในราคาวัสดุ ราคาวัสดุที่ใช้ในกระบวนการรีไซเคิลอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อความกำไร.

การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณและช่วยในการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับการปรับตัวต่อสถานการณ์เพื่อสร้างความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้ดียิ่งขึ้น.

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจขยะรีไซเคิล ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขยะรีไซเคิลที่คุณควรรู้

 1. ขยะ (Waste) สิ่งของหรือวัสดุที่ไม่มีคุณค่าและถูกทิ้งที่จะถูกกำจัดหรือรีไซเคิล.ภาษาอังกฤษ Waste
 2. รีไซเคิล (Recycle) กระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีและการนำเอาขยะมาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะที่ถูกทิ้งไปในถังขยะ.ภาษาอังกฤษ Recycle
 3. การทิ้งขยะ (Waste Disposal) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะโดยการทิ้งหรือกำจัดขยะให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม.ภาษาอังกฤษ Waste Disposal
 4. การตัดแยก (Sorting) กระบวนการแยกแยะขยะตามประเภทหรือลักษณะเพื่อให้สามารถรีไซเคิลหรือกำจัดได้อย่างถูกต้อง.ภาษาอังกฤษ Sorting
 5. การนำเอากลับมาใช้ (Reuse) การใช้สิ่งของหรือวัสดุอีกครั้งโดยไม่ต้องนำไปใช้ใหม่.ภาษาอังกฤษ Reuse
 6. การลด (Reduce) กระบวนการลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้งานหรือการผลิตของสิ่งของ.ภาษาอังกฤษ Reduce
 7. หมายเลขรหัสพลาสติก (Plastic Identification Code) รหัสตัวเลขที่ใช้ระบุประเภทของพลาสติกในบรรจุภัณฑ์ เป็นรหัสตัวเลข 1-7 ซึ่งแต่ละรหัสมีความหมายแตกต่างกัน.ภาษาอังกฤษ Plastic Identification Code
 8. การรีไซเคิลเบอร์ (Recycling Number) รหัสหรือตัวเลขที่ใช้ระบุว่าวัสดุหรือผลิตภัณฑ์นั้นสามารถรีไซเคิลได้หรือไม่.ภาษาอังกฤษ Recycling Number
 9. สูญเสียการได้รับกำไร (Profit Loss) ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่ายของธุรกิจ ถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็จะมีกำไร แต่ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็จะเกิดขาดทุน.ภาษาอังกฤษ Profit Loss
 10. การนำเอามาใช้ใหม่ (Upcycling) กระบวนการการรีไซเคิลที่เน้นการนำวัสดุหรือสิ่งของมาใช้ใหม่โดยมีคุณค่าสูงกว่าการเดิม.ภาษาอังกฤษ Upcycling

เหล่านี้คือคำศัพท์ที่สำคัญในธุรกิจขยะรีไซเคิลที่คุณอาจพบในการดำเนินกิจการและการสนทนาในสาขานี้ในภาษาไทยและอังกฤษได้.

ธุรกิจ ขยะรีไซเคิล ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

การจดทะเบียนธุรกิจขยะรีไซเคิลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณอาจต้องทำการจดทะเบียนต่ออย่างน้อยดังนี้

 1. จดทะเบียนธุรกิจ คุณจะต้องจดทะเบียนธุรกิจของคุณในรูปแบบหนึ่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นการจดทะเบียนบริษัทหรือธุรกิจร้านค้าตามกฎหมายของประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจ.
 2. ใบอนุญาตและการรับรอง การรับรองหรือใบอนุญาตอาจจำเป็นตามกฎหมายในบางพื้นที่ แต่ไม่จำเป็นในทุกที่ ให้คุณตรวจสอบกับหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นเพื่อดูว่าคุณต้องการใบอนุญาตเพิ่มเติมหรือไม่ และดำเนินการตามนั้น.
 3. ภาษีธุรกิจ คุณจะต้องลงทะเบียนในระบบภาษีธุรกิจและปฏิบัติตามกฎหมายภาษีธุรกิจที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ.
 4. การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจขยะรีไซเคิลอาจต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม นี่อาจเป็นการจัดทำแผนการจัดการขยะและรายงานการจัดการขยะตามกฎหมายท้องถิ่นหรือการขออนุญาตในการดำเนินกิจการในที่สาธารณะ.
 5. คุณสมบัติและการรับรอง บางพื้นที่อาจกำหนดเงื่อนไขเฉพาะสำหรับการรับรองและคุณสมบัติสำหรับธุรกิจขยะรีไซเคิล คุณควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ.
 6. สิทธิบัตรและการคุ้มครองทรัพย์สิน หากคุณมีการประดิษฐ์หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรีไซเคิลขยะ คุณอาจต้องสมัครขอสิทธิบัตรหรือการคุ้มครองทรัพย์สิน.
 7. การปฏิบัติตามข้อบังคับสิ่งแวดล้อม หากธุรกิจของคุณมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอาจมีข้อบังคับสิ่งแวดล้อมที่คุณต้องปฏิบัติตาม.
 8. การรับรองคุณภาพ การรับรองคุณภาพหรือการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอาจจำเป็นสำหรับธุรกิจขยะรีไซเคิลที่มุ่งหวังให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาได้รับการยอมรับในตลาด.

โดยความถูกต้องของข้อมูลนี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่และกฎหมายของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณต้องการดำเนินธุรกิจ คุณควรติดต่อหน่วยงานรัฐหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและคำปรึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณในสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้ในพื้นที่ของคุณ.

บริษัท ธุรกิจขยะรีไซเคิล เสียภาษีอย่างไร

การเสียภาษีของธุรกิจขยะรีไซเคิลจะขึ้นอยู่กับกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้ในประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจของคุณ โดยทั่วไปแล้วคุณอาจต้องเสียภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขยะรีไซเคิลในรูปแบบบุคคลธรรมดา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท) กำไรที่คุณได้รับจากธุรกิจนี้อาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราร้อยละที่เป็นไปตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ.
 2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจขยะรีไซเคิลในรูปแบบของนิติบุคคล (บริษัท) บริษัทของคุณจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ อัตราร้อยละของภาษีนี้จะแตกต่างกันไปตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละที่.
 3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax – VAT) การรีไซเคิลขยะหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รีไซเคิลอาจถูกต้องในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากกฎหมายภาษีของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจกำหนดให้เสียภาษีนี้.
 4. ภาษีท้องถิ่น การรีไซเคิลขยะในพื้นที่ท้องถิ่นอาจต้องเสียภาษีท้องถิ่นตามกฎหมายท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ.
 5. ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีสิ่งแวดล้อมอาจเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของคุณ และมักจะมีการเก็บเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการขยะและการรีไซเคิล.

โดยความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับพื้นที่และกฎหมายของประเทศหรือพื้นที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางภาษีหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณเพื่อข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องเสียในธุรกิจขยะรีไซเคิลของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )